489-Forskrift-Byggteknisk

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Dato FOR-2010-03-26-489 Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet Publisert I 2010 hefte 5 Ikrafttredelse 01.07.2010 Sist endret FOR-2016-06-06-581 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel

LOV-2008-06-27-71-§11-1, LOV-2008-06-27-71-§12-1, LOV-2008-06-27- 71-§21-10, LOV-2008-06-27-71-§23-8, LOV-2008-06-27-71-§27-6, LOV-2008- 06-27-71-§28-1, LOV-2008-06-27-71-§28-7, LOV-2008-06-27-71-§29-3, LOV- 2008-06-27-71-§29-4, LOV-2008-06-27-71-§29-5, LOV-2008-06-27-71-§29-6, LOV-2008-06-27-71-§29-7, LOV-2008-06-27-71-§29-8, LOV-2008-06-27- 71-§29-9, LOV-2008-06-27-71-§29-10, LOV-2008-06-27-71-§30-1, LOV-2008- 06-27-71-§30-2, LOV-2008-06-27-71-§30-4, LOV-2008-06-27-71-§30-5, LOV- 2008-06-27-71-§30-6, LOV-2008-06-27-71-§31-2, LOV-1994-06-16-20-§7

Kunngjort Rettet Korttittel

09.04.2010  kl. 15.05 25.05.2016 (tabelloverskrifter) Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Kapitteloversikt: Første del - Generelle bestemmelser (§§ 1-1 - 6-4) Andre del - Naturpåkjenninger, uteareal og ytre miljø (§§ 7-1 - 9-10)

Tredje del - Krav til byggverk (§§ 10-1 - 15-15) Fjerde del - Diverse bestemmelser (§§ 16-1 - 17-2)

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 26. mars 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-1, § 12-1, § 21-10, § 23-8, § 27-6, § 28-1, § 28-7, § 29-3, § 29-4, § 29-5, § 29-6, § 29-7, § 29-8, § 29-9, § 29-10, § 30-1, § 30-2, § 30-4, § 30-5, § 30-6, § 31-2 femte ledd og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger § 7. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. III nr. 5 (direktiv 95/16/EF), kap. V nr. 2 (direktiv 90/396/EØF endret ved direktiv 93/68/EØF), kap. XXI nr. 1 (direktiv 89/106/EØF), kap. XXIV nr. 1c (direktiv 2006/42/EF), vedlegg IV nr. 4 (direktiv 78/170/EØF endret ved direktiv 82/885/EØF), nr. 10 (direktiv 92/42/EØF endret ved direktiv 93/68/EØF), nr. 17 (direktiv 2002/91/EF) og vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF). EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EF) nr. 213/2011 og forordning (EF) nr. 623/2012. Endringer: Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 628, 11 mai 2010 nr. 683, 9 des 2011 nr. 1323, 28 mars 2012 nr. 262, 15 juni 2012 nr. 621, 9 des 2012 nr. 1233, 20 mars 2013 nr. 314, 17 des 2013 nr. 1579, 9 des 2014 nr. 1552, 24 juni 2015 nr. 766, 12 nov 2015 nr. 1290, 30 nov 2015 nr. 1370, 13 april 2016 nr. 373, 6 juni 2016 nr. 581. Rettelser: 20.01.2011 (§ 12-6), 05.09.2013 (EØS-henvisningsfeltet), 01.01.2015 (§ 12-7 (4) bokstav b), 05.04.2016 (§ 14-5 (4) bokstav b tabellen), 25.05.2016 (tabelloverskrifter)

Made with