23-Forskrift-Vegloven

Lov om vegar (veglova). Dato LOV-1963-06-21-23 Departement Samferdselsdepartementet Sist endret

LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015

Publisert Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel

ISBN 82-504-1160-9

01.01.1964

Veglova - vegl.

Kapitteloversikt: Kap. I. Inndeling og nedlegging av vegar. (§§ 1 - 8) Kap. II. Vegstyremaktene. (§§ 9 - 11) Kap. III. Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg. (§§ 12 - 18) Kap. IV. Vegutgifter. (§§ 19 - 28) Kap. V. Byggverk m.m., avkjørsle, gjerde og grind. (§§ 29 - 48) Kap. VI. Eigedomsinngrep m.m. (§§ 49 - 52) Kap. VII. Private vegar. (§§ 53 - 56)

Kap. VIII. Ymse føresegner. (§§ 57 - 65) Kap. IX. Sluttføresegner. (§§ 66 - 67)

Tittelen endra med lov 22 juni 2012 nr. 59. - Sjå lov 18 juni 1965 nr. 4 og plan- og bygningslov 27 juni 2008 nr. 71 bl.a. §§ 3-7, 11-7, 12-5, 18-1, 27-4. 28-4. - Sjå tidlegare serleg lov om veivesenet 21 juni 1912 nr. 1. Kap. I. Inndeling og nedlegging av vegar. § 1. Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV. Alle andre vegar eller gater blir i denne lova å rekne for private. Til veg blir òg rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate. 0 Endra med lover 1 mars 1996 nr. 11 (ikr. 1 apr 1996), 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003, etter res. 20 juni 2003 nr. 712). § 1 a. Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna målsetting for vegstyremaktene å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og andre samfunnsinteresser elles.

Made with