kraks vejviser 1972 extra

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER . _ f)

lO tfö

''fe , Vejledning i biugen af finnaiegistiering

Aktieselskabs-Registrets, Forsikrings-Registrets og handelsregistrenes oplysninger om bestyrelse, direktion, prokurister, tegningsret, prokuraforhold og aktiekapital er gengivet i knap form. Hvor intet særligt er bemærket om tegningsretten i personlige firmaer, tegner indehaveren alene eller indehaverne (interessenterne) hver for sig. Oplysninger om eventuel særlig tegningsret ved salg og pantsætning af fast ejendom er ikke med­ taget. Personer med prokura (prok.:) har eneprokura, hvis intet andet er anført. Da ændringer kun foretages, når de er registreret i et af de nævnte officielle registre og offentliggjort i Statstidende, og da visse firmaer undlader at anmelde ændringer i deres forhold eller anmelder dem med forsinkelse, kan forældede oplysninger forekomme. Hvor redaktionen bliver bekendt med, at sådanne undladelser har gjort oplysningerne om et personligt firma aldeles misvisende, slettes det pågældende firma af nærværende register. Endvidere er firmaer, som redaktionen efter foretagen undersøgelse formoder ikke driver virksomhed mere, udeladt, uanset at de ikke er afmeldt til de officielle regi­ stre. Af ejendomsselskaber er kun medtaget sådanne, der skønnes at have almindelig interesse. De foreliggende oplysninger om udeladte firmaer herunder ejendomsselskaber samt oplysninger om registreringer efter redaktionens afslutning kan fås ved henvendelse til Vejviserens redaktion.

En del firmaer har mod betaling tilføjet oplysninger om adresse, telefon, grundlæggelsesår o. I. Tilføjelserne står under den øvrige tekst på smallere linjer.

Alfabetiseringsreglerne er omtalt på bagsiden af den blå karton foran Firmaregistrering B. Provinsen.

Den optrukne linje viser grænsen for København og omegn

Made with FlippingBook HTML5