השבט השישי - גליון 149

גליון מס׳ 149

יּוֹם. ַ יב ה ִ ב ֲ א

ין ֵ בּ ָ יה ֶ פ ָ נ ְ תכּ ֶ שׂ ֶ רוּתפּוֹר ֵ ח ַ יּוֹם. ה ַ יב ה ִ ב ֲ א ים ִ נ ָ נ ֲ פוֹת, ע ָ קּ ַ ל ר ֶ יותשׁ ִ ר ֵ א ְ יםוּשׁ ִ יוֹנ ְ ב ַ ס ת. ֶ ל ֶ דּ ַ ל ה ַ יםע ִ א ְ ן צוֹב ִ י ַ ד ֲ ע ף- ֶ ר ֹ ל ח ֶ רוֹנוֹתשׁ ֲ ח ַ יפּוֹתא ִ ט ין ֵ רוֹר, בּ ָ הוּמ ָ צּ ַ ין מ ֵ יל בּ ִ דּ ְ ב ַ ה ְ יםל ִ יל ִ ח ְ ת ַ יםמ ִ ד ָ ל ְ י ל ֶ השׁ ָ יר ִ דּ ַ הא ָ יר ִ ין שׁ ֵ קוֹת, בּ ָ ר ְ ר י ַ א ְ תוּשׁ ֶ וס ֹ ר ֲ ח ה", ֶ זּ ַ הה ָ ל ְ י ַ לּ ַ הה ָ נּ ַ תּ ְ שׁ ִ הנ ָ "מ א- ָ י ְ ד ַ ד גּ ַ א, ח ָ י ְ ד ַ ד גּ ַ ח לוּ ָ כּ ֶ ד שׁ ַ ר, ע ָ בּ ְ ד ִ מּ ַ עדּוֹר ה ַ ס ָ הפּ ָ נ ָ יםשׁ ִ ע ָ בּ ְ ר ַ א שׁ ָ ד ָ כּוֹת- דּוֹר ח ַ מּ ַ ר ה ֶ שׂ ֶ ין ע ֵ ב בּ ַ א ָ כ ְ יו, ו ָ כּוֹחוֹת ן, ֵ דּ ְ ר ַ יּ ַ ר ה ֶ ב ֵ יב ע ִ ב ְ יםס ִ ר ָ ה ֶ ל ה ַ קע ֶ ופ ֹ א ָ הבּ ֶ א ְ ר ִ נ ם. ָ ע ָ ל ה ֶ ד א ַ ר ָ בּוֹ" י ַ ר רוּח ֶ שׁ ֲ ישׁא ִ א ְ "ו

ה, ָ בּ ַ הר ָ ח ֵ מ ְ השׂ ָ בּ ַ הר ָ ח ְ מ ִ "שׂ א"... ָ חבּ ַ ס ֶ פּ ַ יע ִ גּ ִ יב ה ִ ב ָ א

יערי משה

לתושבי המועצה עת אביב וחרות עכשיו

איור השער אהובהספיר

כפרהנוערהדתי | כפרהמכבי | כפרביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שערהעמקים | רמתיוחנן | ראסעלי | נופית | ‘ כפרחסידיםב | ‘ כפרחסידיםא 149 גליון | 2018 | ערבפסחתשע״ח | עיתון המועצההאזוריתזבולון

כל בית לרווחה פותח דלתותיו פריחות יפליאו מכל חלון ואשנב אל כולנו יפתח האביב דלתותיו חג פסח שמח דב ישורון, ראש המועצה

משולחן ראש המועצה

3

במועצה

4

חפירות באושא

5

כמו רכבת העמק - יגור

6

חינוך

11

פורים במועצה

17

חינוך - המשך

18

כתבה על דורי שניר

24

אירועי אפריל-מאי במועצה

26

ניצן מתתיהו | טור אישי

28

כתבה על זוהר מור יום המעשים הטובים שירותים חברתיים דורות תרבות ספורט ונוער

30 32 34 36 39 43

לתושבי המועצה משרדי המועצה יהיו סגורים במהלך חג הפסח 29.3.18 ׳ יוצאים לחופשה ביום ה 8.4.18 ׳ חזרה לעבודה ביום א 04-8478111 | טלפון לשעת חירום חג שמח לכולם!

אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, גדי נס, מיכל קציר, ארז ארד, אביבה דנה וניצן מתתיהו. חברי מערכת: | יערי משה עורך העיתון: יערי משה צלם מערכת: | 04-8478167 פקס: |moshe@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון. | 04-8722260 . דפוס סמדר טל עיצוב והדפסה: אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך.

השבט השישי | 2

Made with FlippingBook - Online catalogs