פרסומידע - גיליון 848

ידִע

פרסו

848 גלֹיון

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, פר’ במדִבר א’ סיון תשע”ז 26.5.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online