KjøbenhavnsPolitimestreOgPolitidirektører_1682-1863

31 reret med Storkorset. 6 Marts 1863 entledigedes han som Politidirek­ tør og udnævntes den følgende 1 0 Marts til Gehejmekonferensraad. Derpaa var han dansk Gesandt i Athen og 8 Avgust 1864 blev han Overpræsident, hvilken Stilling han beklædte til sin Død 11 Ju li 1870. P ra 7 April til 6 Nov. 1865 var han Ju stits- og mid­ lertidig Kultusminister. 1832 giftede han sig med Kristine Eras- mine Lassen, Datter af Konferensraad 0. L. Lassen, med hvem han havde 7 Børn.1)

0 Collin: Berømte danske Frimurere. Biografi i Illustreret Tidende 16 Dec. 1860 af F. Algreen Ussing. Nordisk Konversationslexikon I 701 (2 Udg.).

Made with