השבט השישי - גליון 151 - גיליון ראש השנה

שנה טובה

ה ָ ב ֹ ה טו ָ נ ָׁ ש

ת, ֹ כו ָ ר ְּ ב ַ ל ה ָּ ת כ ֶ ף א ֹ ס ֱ א ֶ יל ל ִ ח ְ ת ַ ה ְ ר ל ָׁ ש ְ פ ֶ א ת. ֹ או ְ ר ִ ה ל ָׁ ש ָ ד ֲ ח ַ ה ה ָ נ ָּׁ ש ַ י ה ֵ נ ָּ יצ ִ ת נ ֶ ר א ָ ב ְּ ר כ ָׁ ש ְ פ ֶ א ל, ֵ ב ֹ ו ּ נ ַ ץ ה ִ י ַּ ק ַ י ה ֵ מ ּ ו ּ ד ְ מ ִּ ת ד ֶ א ׁ ש ּ חו ָ ר ל ָ ב ְּ ר כ ָׁ ש ְ פ ֶ א ל... ֵּ ל ַ ת ה ֹ רו ְ מ ֹ יר או ִ ׁ י ש ֵ ר ֹ ו ּ יפ ִ ה, צ ָ נ ָׁ ש ְ ה י ָ י ּ לו ְ ג ִּ ב ֹ מו ְּ כ ה, ָ ל ְ ע ַ מ ְ ט ל ָּ ב ַ מ ְּ ה ב ָ מ ָ ד ֲ א ָ ת ה ֶ ר ֶ מ ֹ ת, או ֹ ו ּ פ ַ צ ְ ה ל ָ מ ְ ל ׁ ש ֵ י ה, ָ נ ָ ב ְ ה ל ָ נ ֹ ל יו ֹ קו ְּ את ב ֵ ר ֹ ת, קו ֹ ו ּ כ ַ ח ְ ה ל ָּ מ ְ ם ל ַּ ג ׁ ש ֵ י י, ִ יב ִ א ָּ נ ַ ם ה ָ ע ְ ב ִּ ט ִ ים מ ִּ י ִ ימ ִ ט ְּ פ ֹ או ְ ים ו ִ ימ ִ מ ְּ יד ת ִ מ ָ ת ְּ ים כ ִ ד ָ ל ְּ י ַ ה ה ָ מ ָ ח ְ ל ִ י מ ֵ ע ּ צו ֲ ע ַ צ ְּ ק ב ֵ ח ַׂ ש ְ ל ּ יכו ִ ׁ ש ְ מ ַ י י... ִ יב ִּ פ ְ מ ַ א ֹ ו ּ ל ֻּ כ ֶׁ ק ש ְ נ ַ ט ְ ה ו ֶ ב ֹ רו ְ ח ו ָּ ד ְ ק ֶ ם א ִ ע ת, ֹ ו ׂ ש ֲ ע ַ ת ל ֹ נו ֹ כו ְּ נ ַ ת ה ֹ ירו ִ ח ְּ ב ַ ת ה ֶ ע א ַ ד ֵּ נ ֶׁ ה, ש ָ ב ֹ ה טו ָ נ ָׁ ש ת ֹ נו ֹ עו ָ י ה ֵ פ ּ ו ּ ל ִ ין ח ֵּ ה ב ָ ח ְ ט ִ ב ְּ ב ּ נו ֵ יכ ִ ל ֹ ו ּ ת ֶׁ ה ש ָ ב ֹ ה טו ָ נ ָׁ ש ת, ֹ וו ְ ק ִּ ת ַ י ה ֵ פ ְ ל ַ ל א ָּ ת כ ֶ ט א ַ ע ְ מ ִּ לו ב ְ יק ו ִּ ד ְ צ ַּ ת ֶׁ ה ש ָ נ ָׁ ש ת... ֹ ו ּ ס ַ נ ְ ה ל ָ י ָ ה ה ֶ וו ָּׁ ש ֶׁ ה ש ֶ א ְ ר ִ , נ ָ יה ֶ מ ָ ף י ֹ לו ֲ ח ַּ ב ֶׁ ה ש ָ נ ָׁ ש

יערי משה.

כפר הנוער הדתי | כפר המכבי | כפר ביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שער העמקים | רמת יוחנן | ראס עלי | נופית | ‘ כפר חסידים ב | ‘ כפר חסידים א ערב ראש השנה תשע״ט | עיתון המועצה האזורית זבולון

151 גליון |

1 | השבט השישי

Made with FlippingBook flipbook maker