FraSadolinsFarver

F r a et Væ relse i Fasangaarden til en stor og m oderne kem isk Fa­ brik, hvis Grundareal spænder over tre Tønder Land — saa led e s har den Udvikling formet sig, som her er beskrevet. V el har Om stænd ig­ heder udefra begunstiget om ikke se lv e Opbygningen saa den H astig ­ hed, hvorm ed den er sket. Men de stæ rkeste Kræfter, som har m ed ­ virket hertil, er udsprunget indenfor Firmaet se lv . Og som et Sym bo l paa, at købm and smæ ssig t Ud syn og storindustriel Tæ nkem aade kan skabe Arbejdsmuligheder og A fsæ tningsmuligheder, har dette Værk m idt i en økonom isk Krisetid Krav paa Opmæ rksomhed langt uden ­ for Selskabets egne Rammer. Den danske Industri vil i den komm ende Tid m ere og m ere blive den Front, hvor vort Lands Befolkning skal udkæm pe H ovedkam p en for Tilværelsen. Mænd og Maskiner, Kapital og Teknik, Reklame og V idenskab m aa i rationelt Samarbejde organisere de P roduk tion ssyste ­ mer, hv is Effektivitet alene kan sikre Industrien den nødvend ige Sejr. Som et Eksempel paa, hvilke Kræfter og Værdier der a llerede har kunnet lade sig mobilisere i denne vor industrielle S e lvhæ vde lseskam p , vil da forhaabentlig denne Beretning kunne tjene — Beretningen om en Indsats a f personlig Energi, teknisk Snilde og økonom isk Storsyn , som paa 25 Aar har skabt det Kapitel a f den danske Farveindustris H istorie, der spænder fra Sadolins Farver til SADOLIN & HOLMBLAD

Made with