Villabyerne1910

D is tr ik ts b la d e for Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner. IB'fcli er atter i Handelen Øre Flaske:

Eneste e k s i s t e r e n d e P o r t e r g a r a n t e r e t under Alkoholgrænsen Enhver km faa sin Skorsten, Kakkelovn, Komfur og lignende renset. Røg fordrives. Alb. H. KrefaeStmer, Skorstensfejermester. Strandparksvej 14, 2. Sal. Besked modtages Telt. Helrup 4 6 2 . 1 9 1 0 ■ - m s e r 1910 Lyngby-Tarbæk og Sølerød Komuner, Pris Kr. 1,50, vommen og faas i Bogladerne og hos Udgiverne. Kokes fra J G l l J ø r g e n W o lffs IVIobeEsnedkeri T lf . H e lle r u p 6 6 8 x . anbefales med prima Arbejde; H e lle r u p v e j 1.

T lf . H e lle r u p 6 6 8 :

F ritid ; derefter ansattes en fast »Sogneraadssekretær med en Løn af 2400 K r.; -ban fik efterhaanden no­ gen Assistance. Efter Vandværkets Fuldendelse 1901 ansattes Ingeniør Westergaard, indtil da nøjedes man med Vej assistent Bendz. Saaledes var Administrationen, eller som det den Gang bed: Sogneraadsforman- dens Medhjælp, da Raadhuset toges i Brug i Septbr. 1903. Nu blev der Plads til ordnede Forhold, de nye Skattelove foranledigede et Skatte­ kontor med Skatteinspektør og for­ øget Personale. Fra 1904 ansattes den nnv. Kontorchef for Kommune­ kontoret som Sekretær og Kasserer, og Aaret efter vedtoges en Lønnings­ vedtægt, hvorved de tre Kontorer: Kommune-, Skatte- og Ingeniørkon­ torets Ledere benævnes Chefer for deres respektive Kontorer, men iøv- rigt var de sideordnede. I nævnte Aar, Regnskabsaaret 1904—05, er Kommunens Administrationsudgif­ ter ca. 50,000 Kr., heraf Lønninger til Kommunekontor ca. 12,000 Kr. og Lønninger til Skattekontor ca. 15.000 Kr. Kommunens Skatteind­ tægt var ca. 365,000 Kr. og Beboer­ nes Antal ca 19,600. I Regnskabsaaret 1908—09 koster Kommunens Administration ca. 100.000 Kr., heraf Lønninger til Kommunekontor ca. 18,000 Kr. og til Skattekontor ca. 25,000 Kr. Af sidstnævnte Sum afholdes 13,000 Kr. til Rodemesteriøn. Kommunens Skatteindtægt androg ca. 465,000 Kr., Beboernes Antal ca. 24,000. Udgifterne er siegne ca. 50 pCt., Ska tteind tæ g t og Befolkningen ca. 25 pC t.! Kommunald irektøren . Den sam lende Haand, den øverste Top. Det vil næppe slaa fejl, at den samlende Haand vil vise sig at være et fromt Ønske, et Ideal, som Virke­ ligheden ikke kendes ved. I en saa- dan Haand kan der nemlig næppe samles noget fra Ingeniør- og Skatte­ kontoret, som hver har sit specielle Arbejde at udføre; sidstnævnte paa

det Grundlag, der gives af Lignings­ myndigheden, medens Ingeniørkon­ toret har den tekniske Forvaltning under sig og Vejudvalgets Teknikere over sig. Derimod spænder Kommunekon­ toret over saa mange Omraader, at det næppe længere er muligt for én Mand at holde Traadene sammen. Her centraliseres hele Regnskabs- og Kassevæsnet, herunder hører Forsør- gelsesvæsnet, Skolevæsnet, kort sagt alt, hvad der ikke hen'hører under Skatte- og Ingeniørkontoret. Med Sogneraadets stigende Virksomhed maa Arbejdet og Kontrollen der­ med være bleven saa omfattende, at en Omordning ved Udskillelse af f. Bks. Fattiigvæsen og Alderdomsun­ derstøttelse og andre Sager til en særlig Afdeling muligen kunde ske og Formanden gennem de respektive Chefer erholde sine Oplysninger. Thi det er Sagens Kærne: Den øverste Top hør forbeholdes Formanden ! Det kommunale Selvstyre kunde ellers staa Fare for at blive Embedsstyre, og hvor dygtige, velegnede Embedets Indehavere end er, Beboerne vil sik­ ke rt holde paa de af dem valgte Re­ præ sentanter! Det skal villigt indrømmes, at Formanden for Gentofte 'Sogneraad maa ofre megen Tid og Arbejde paa sin Stilling; det er absolut nødven­ digt, ligesom for enhver anden Sog- neraadsformand i vore Nabokommu­ ner, og der gaar næppe Uger eller mange Dage uden flere Timers dag­ ligt Arbejde paa selve Raadhuset. Men ved en velordnetAdministration burde det kunne lettes for Forman­ den at skaffe sig det Kendskab og Overblik til Administrationen, som maa siges at være uundværligt, naar den med det ærefulde Hverv forbund­ ne Ansvarsfølelse ikke skal lid e ! Der­ fo r maa lian være Spidsen, Bindeled­ det mellem Kontorerne og Sogneraa- det og samtlige Beboeres højtærede Formand for Bestyrelsen a f Kommu­ nens Anliggender!

Dagsprisen er: Kr. 1.70 pr. Tønde for knuste Kokes Kr. 1.45 - — - hele Kørsel og Afbæring til sædvanlig Takst. Bestillinger modtages Strandvej 72. Telefon Hellerup 39. Qrdrup-OharlottenlundBank. Aktieselskab. Balance n it. December 1909. Aktiver. Kasse-Konto ............. Kr. 9,425. 13 Veksel-Konto ............ - IS,764. 86 Kasse-Kredit- Konto - SI,686. 32 Udlaan mod kaand- faaet Pant og Kaution .................. - 175,351. 44 Fonds-Konto .............. - 153,530. 30 Indestaaende i kjø- benbavnske Ban­ ker ........................... - 163,766. 82 Inventar-, Etable­ rings- & Box-Konto - 9,000. 00 Omkostnings- Konto - 8,636. 04 Diverse Debitorer... - 25,490. 43 ~K r. 645,651. 34" Passiver. Aktiekapital -Konto Kr. 100,000. 00 Beservefonds- Konto - 3,000. 00 Indskuds- & Check- Konto ...................... - 511,832. 19 Bente-, Provisions- og Boxleje-Konto - 12,423. 83 Diverse Kreditorer - 18,395. 32 Kr. 645,651. 34 TANDLÆGE Fru Gortsen-Møllers Klinik, Strandvejen 96, 1. S., Sundborglms. Konsultation: Hverdage 10—3. T e le fo n : H e lle r u p 88 . © ® ® ® ® © ® © ® ® ® Q ® Kommunaldirektøren. Idet vi omstaaende bringer Slutnin­ gen af det stenografiske Referat af Gen­ tofte iS'ogneraads Forhandlinger angaaen- de det paatænkte Komnmnaldirektørem- bede, vil vore Læsere have faaet et fyldigt Indtryk af det nuværende Sogneraaads Syn paa den Sag. Med ikke mindre In- itereSse vil man læse nedenstaaende Ar­ tikel, hvori fliv. Sogneraadsformand, Bankdirektør Th. Kriiger efter vor Op­ fordring fremsætter sine Betragtninger vedrørende det betimelige i Oprettelsen af et Embede af omhandlede Art. Gen tofte Kommunes Adm in istration . Lige indtil 1899 varetoges Sogne- kontorets Forretninger af Skolelæ­ rer Skjoldager i Jægersborg i sin

to

^ ^to N. C. Nielsen, - Stationsvej en, Holte.

E rn s t C a n sen? Hovedgadeil 2 6 , Lyngby. Pressen skriver:

-dens tæt befolkede Nabokommuner vil sikkert kunne have Gavn og Glæ­ de af denne Bog, der synes samlet og ordnet med stor Omhu. Ogsaa her i Kjøbenbavn vil mange med Nytte kunne anvende Nabokommunernes nye Vejviser. „Polltikcn“ : For Lyngby-Taar- foæk samt for Søllerød Kommune er -der tidligere gjort Forsøg paa at til­ vejebringe noget lignende, det er dog faldet mindre bel-digt ud. Nu synes der imidlertid her at være naaet en tilfredsstillende Løsning. — Da den virkelig i mange Maa- der vil udfylde et Savn, tør den sik­ kert regne med en gunstig Modta gel-se.

»København “ : En Vejviser for ljyngby-Taarbæk og Søllerød Kom­ muner er udkommen __ Den nytti­ ge og praktiske B0g indeholder et Husregister, ordnet alfabetisk efter ' ejenes og Gadernes Navne- Endvi­ dere et udførligt Pvfsc®x.e#ter og et let overskueligt Pågi,egister. — I Bogen er der g0(je Planer over Tilskuerpladserne j (]e kjøben- bavnske Teatre. Det er f te Aar- gang, der -lier foreligger, ,neI1 der er mgen Tvivl om, at første largan«- ti ! følges af anden og tredie og en uoverskuelig Bække følgenie Vor­ gänge. „Dannebrog „: P is SeI

■ r i

Beiboerøe

Trp*i i * .* , rrTjV.. * tni“gj

Kommune.

’Port cirkulære af Februar d. Å. meddeles det her­

ler *ndeI^or brillen Elektricitetsværket, helt eller delvis heta- v L r k e t f o f a e F & * * 3 Maaneder, saaledes at E l e k t r i c i t e t s - A p r il i «d i Installationer tilsluttes in d e n d en 1 s te UdnTngern? ’ b e ta S e F S t i k l e clm»& indtil 30 m„ regnet fra Fordeling* RkoVsli»ved E le k t r ic it e t s v æ r k , Hovedkontor: H e l l e r u p , Strandvej 163. Landbygningernes alm. Brandforsikring I Henhold til Veilræo-tens s „ , 3._ -n__ . . . . w ’ dt gt ■ømtsraadskreds Møde i. Gyldenløvesgade, Kjøbenliavn r « . j / ® Hfi afholder Repræsentanterne i Kjøbenhavns t,e« 15. J a n u a r 1 9 1 0 , K I . 1, i Søpavillonen, Cl. E. S chm id t , Branddirektør. SrøSldff}g«Si|c|«ii$gB Rtprl i? \ .Heljerup, <-Tent°fte, pbari0ttenlund og Lyngby søges hvert S t n iu S rbinaei , e Aned+ en i dy! f gj ebergisk og velanset, lokalkendt For- Skovshoved Elektricitetsværk. -, Lys ©g |rr aft. “ ‘ S # S :S’c a t is Oml»ytu«ne af aJ in d e l i g e K n ltr a a d s - ™Lampeekspew;on Hellerup, K a n ®trandvej 163 B, »«<*«,, Hverdage fra 9 -4 . 1 “ Lamper forsynet med v0l.t Stem”ei ombyttes gratis. DyrlægeWilh. Reith.

ril S trand v e j 1 79 , 1. S a l. "rf. ¿agl 12—2. Tlf. Hellerup 469 x. % CaySd® op Søiw« vareforretning, S tran d v e j 177 . G. Binau Telefon Hellerup 347.

ISIIIUOTHECA REGIA h a fn ien sis

c b is;

kapitaler, Ejendomme etc. 53 , 5 ^ Herunder er Gas-, Vand- 0g ^^L 'icitetsværket opført med 19 Hr. Laan i Anledning af Næ- mms Kloakering 29,500 Kr. Grund­ skat, Erhvervsskat og Skat af Aktie­

— n e t er ner næppe xvivi om, ue-

Lodtrækningen ved Julefesten paa Helgo­ land. For at skaffe Midler til at ungt Men­ neskes Uddannelse har Frøknerne Paul Petersen og Fru Ellen Ludolf Nielsen sat sig i Spidsen for Afholdelsen af en Kon-

ligningen, dei iu-nage.ilg vil andrage ca. 10,000 Kroner, til Dækning af saavel dette Underskud som Merud­ giften til Amtsrepartitionsfonden. Alt ialt synes den finansielle Si­ tuation at stille sig lyst og gunstig

dag Eftermiddag, første Gang paa Fre­ dag, den 14. ds. For Kvinder er der Ad­ gang fra 1 — 4 og for tMænd fra 5—9. Prisen for Karhad er 25 Øre, for Bruse­ bad 15 Øre. Haandklæde og Sæbe in­ klusive.

mærker vi.

Nu faar vi se paa Tirsdag.

Grosserer L. E. Bruun og Frue, Char- lottenlund, tiltræder paa Mandag en Rejse til Meksiko og muligvis Kalifornien.

Made with FlippingBook Annual report