Stod-sus oktober 2023

Informasjon fra Bo i Stod

Bolystgruppa «Bo i Stod» arbeider for at flest mulig skal ønske å bygge og bo i Stod. Arbeidet retter seg i hoved sak mot to ting - kommunikasjon ut til sambygdinger og mulige nye sambygdinger om hvilke tilbud som finnes i bygda, og å jobbe med attraktive bomuligheter. Steinkjer kommune arbeider nå med revisjon av kom muneplanens arealdel, og bolystgruppa har i den forbin delse vært i dialog med kommunen om ønsker for Binde skolekrets. Tomtereserven på Sunnan er stor, blant annet ligger det regulert et felt på ca. 25 tomter, som en utvidelse av ek sisterende boligfelt i Elleråsveien. Meget attraktive tom ter, med mulighet for utsikt til Snåsavatnet med mer! Rundt Binde er det færre muligheter, og det er også her vi har fått innspill fra folk som kunne tenkt seg å bygge og at de har andre ønsker enn det som allerede ligger inne i de kommunale planene. Vi har foreløpig spilt inn to aktuelle områder, og det er et felt like nord for Bere thaugen, langs Bjørdalsvegen, og Gusthaugen (nordøst for gamle Gusthaugen kafe). Begge disse arealene er områder administrasjonen i kommunen ser på som veldig aktuelle for boliger, og de ønsker å utrede disse videre. For å få flere tomter på Gusthaugen vil det være en forutsetning at gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 763 er etablert. ...og kaaaanskje kommer gang- og sykkelvegen? Fylkeskommunen har utarbeidet et forslag til detaljreg uleringsplan for strekningen, som nå er oversendt til førstegangsbehandling hos Steinkjer kommune. Det er per nå ikke klart når planen kommer til politisk behan dling, men vi håper å kunne ha mer informasjon om dette snart. For å kunne starte på gang- og sykkelveg prosjektet er man avhengig av en godkjent detaljreguler ingsplan- Hvis den blir vedtatt, opplyser fylkeskommunen at planlagt oppstart detaljprosjektering av dette prosjek tet er i høst/vinter, og forhåpentligvis byggestart i løpet av neste år. Traseen for den nye gang- og sykkelvegen er foreslått på vestsiden av fylkesvegen (samme side av vegen som butikken, Vilteksperten etc.) langs hele strekningen. Vi

har per dags dato ikke mer informasjon om utformingen, men skal sørge for at de konkrete planene blir viderefor midlet når planen legges ut til offentlig høring. Så nå har vi stor tro på at vi veldig snart har ny gang- og sykkelveg mellom Lein og Gusthaugen – HURRA! Har du spørsmål eller ønsker, ta gjerne kontakt med oss! Bolyst-hilsen fra Morten Binde Bratberg, Atilla Haugen, Bjørnar Valøen, Jørgen Binde, Pia M. Arntzen, Randi Torås, Roar H. Jystad, Thomas Finstad, Tove H. Jystad og Marthe Veie

Vi hjelper deg med alt du trenger en rørlegger til, og leverer komplette bad og våtrom.

Avdeling Steinkjer Avdeling Verdal Telefon: 741 70 970

Made with FlippingBook - Online magazine maker