Villabyerne1907

POLITIKEN Distriktsblad for Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner.

ABONNEMENT rrikiIlladet modtages ikke siærskvir. I)et ■re- 1 il alle Politikens Abonnenter i Gentofte, Lyngby o«; kollernd Kommuner.

ANNONCEPRISEN: forside 15, Inserater 12, Bagside 10 , Huslejligh. lo, Be- iKæftig. 10. Rabat ved3Indrykkeiser ai'saninie Annonce. Sal. Telefon: Hellerup « 00 . SKæiti:, Kontor: strandvej 167 1.

To rsdag d 3. Janua r

1907.

j paa Ui I aibiritni

1.

M e d d e l e l s e . 1 Forbindelse med min Isenkram- ¿Udstyrsforretning har jeg nu Glas- & Porcelainsforretning. Husk mit Hasspareapparat og Viduiuler-

Betydning* for Bladet, bar man her­ ved bidraget væsentligt til at forøge dets Værd og i det hele taget til » y udvikle den Føling mellem vore Læsere og os, som er Betingelsen for, at et Blad, specielt af den Årt •som Distriktsbladet, virkelig skal kunne løse sin Opgave. Hen Basis, hvorpaa Distrikts­ bladet er anlagt, gør Samarbejdet vil alle Sider mulig. Vor Opgave er jo af udelukkende lokal og i ganske væsentlig Grad af kommunal Årt, og i Arbejdet for, hvad der kan være til Gavn og Fremme for den Egn, indenfor hvilken vi bar vor Virksomhed, kan alle mødes! Vi tror, at vi i al Be-1 skedenbed tor paastaa, at Distrikts -1tos bladets Virksomhed allerede i nogen | Grad har sat sit Spor. Det- bar i hvert Fald bidraget til at udvikle den kommunate Interesse ! Og det kunde i bøj Grad tiltrænges, idet den for­ ben mange Steder var yderst lunken. Det havde, som vi tidligere bar paapeget, sin bestemte Aarsag i, at den store Bart alf Befolkningen i saa bøj Grad tillige bar Interesser i Hovedstaden og i Virkeligheden er Kjøbenhavnere. V i kan meget vel |tænke os, at adskillige den første iTid, da Politiken o sit medfølgende ferater af Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommunalbestyrelsers For­ handlinger, Beretninger om Veje og Kloaker, om Pumpestationer og Vandværker o. s. v., ®aa paa det med temmelig ligegyldige Blikke. Men paa den anden Side véd vi, at det er ikke isaaledes niere. Kjøbenbavneren, der bor i Villa i Holte, Taarbæk, Skodsborg* eller Hellerup, følger nu ikke blot Kjøbenhavns Borgerrepræsentations Forhandlinger, som de barn „alene“ Vedkommende, men lige saa. fuldt den Kommunesi, hvor ban har taget Bolig. Og med den voksende Kend­ skab til de lokale Forhold, vokser Interessen for Ens Kommune. Og* det vil da gaa op for stedse tiere og tiere, at de her omhandlede Egne Ikke alene hører til vort Lands

skønneste, men at de med de rige Muligheder netop for nærværende Tid er inde i den interessanteste Del af Udviklingsperioden, hvortil ingen bør være ligegyldig Tilskuer. Derfor gaar vi ind i det nye Aar med Haubet om, at vor Bestræbelse for med hver af Aaréfcs 305 Dage at vokse os stærkere og inderligere sammen med den Befolkning, indenfor hvilken vi bar vor Ger­ ning, skal krones med Ileb l. Nordre Birk. Søllerød Sogneraad afholdt atter iaf- Møde. Dagsordenen var følgende : Valg af Formand for Aaret 1907. 1 ;dg al Medlemmer til de resp. Ud­ valg. f ør,te X.vtaarsdag var en historisk Dag i Taarbæk, idet denne Del af Lyng­ by Kommune da overgik til at blive selv­ stændigt Kirkesogn med Pastor Kemp, der hidtil har været residerende Kapellan, som Sognepræst. Hr. Kemp modtog i Dagens Anledning en Mængde Lykønsk­ ninger.' men ellers røbede kun et Knald nu og da og en Haandfuld Ærter paa Ruderne om, at Nvtaarsskiftet stod for Døren. Gart nerforeningen i nordre Birk af­ holder Generalforsamling i Jernbanepa­ villonen i Charlottenlund d. 7de Januar, Aften Kl. 7. Strejken. Sporvejsstrejken virker selvfølgelig i ganske særlig Grad generende paa Strand­ vejen, hvor der jo paa mange Steder, i. Eks. i Skovslioved, er langt til Jernbane­ stationen, og hvor en Masse Mennesker, som har deres daglige Gerning i Byen, alene har lagt deres Hjem an paa Spor­ vognen. Paa Hellerup og Charlotteu- lund Jernbanestationer Var Trafiken igaar saa stærk, at de fleste indadgaaende Tog var more. eller mindre forsinkede. Den populære Bladforhandler ved Takstgrænsen i Hellerup ser med alt an­ det end glade Miner til Sporvognsstrej­ ken. idet Trafiken hermed er lagt over

uåbnet en i alle Maader velassorteret

lampen.

Knud HsiriM,

T e l f . H e l l e r u p 109 .

H e l l e r u p .

s t r a n d v e j Knuste Kokes Kr. 1,85 pr . Tønde. Hele Kokes Kr. 1,60 pr. Tønde. Bestillineer raodtaees paa Kontoret Strandvej Nr. 7a. Te lt'. H e l l e r u p » 9 . _____________________ Strandvejs Gasværk’s Kassererkomor. ~~Bernstorff Av lsgaards IHiejeiH. Vogn udgaar daglig i Gentofte. T< le ion G en to fte 132. 10—2. Kjøbenhavns Laane- & Diskontobank. 6—7 M ellerup A fd e lin g . A k t ie k a p it a l 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 K r . R ese rve fonds 1 ,6 5 0 ,0 0 0 K r . Banken modtager Indskud paa Kontrabog, paa Folio og som Indlaan. Rente ai Indiaan paa Indlaansbevis 4 s/4 for 3 Mnd., 5 °/0 for 6 Maaneders Opsigelse. Rny-Huflpluinit1 Aab,en 10_2 og 6—7. Boxer udlejes fra 15 Kr. aarlig, bvor ______ IIVuli »ly ■ modtages Værdipapirer og Effekter til Opbevaring._______________ P. H. Nielsens~Efterf., Ghr. Knudsens iiræiiclselsforrefiii ui S t ran d v e j 1 7 1 . T e lf. H e lle r a p 49. Leverer alle Sorter Kul & Kokes, ildfaste Sten, Ler, Rør, Cement Tjære og Tagpap. Bestillinger modtages paa senere Levering. I «S1 m 9 A. M. HIRSCHSPRUNG & SØNNERS CIGARER 11 e lle r n p 253. CHR. P. NIELSEN, H a v a n n a C i g a r e r ny H o s t. STRANDVEJ 1S3.

Nytaarsaften forløb iaar i Gentofte sjæklent stille og rolig. Rundt omkring i forskellige Villahavet afbrændtes en Del Fyrværkerisager, og navnlig nede ved Gentofte Sø havde en af Byens yngre, bedst kendte Borgere, der ogsaa til daglig T illæ g bragte mere indgåaende lfo-jomgaas med Ild,'Vand og eksplosive Stof­ fer, arrangeret et smukt Festfyrværkeri,

Mans Hlimlemanns G a la n t e r ih a n d e l , S t r a n d v e j 189. T A I O L Æ O E Fru Cortsen-Mollers Klinik, Strandvejen 96, I.S ., Sundhorghus. Konsultation: Hverdage 10—3. Teloefn Hellerup 88. Ved A a rs k ifte t . 1 Anledning nf Aarsskiftet føler ogsaa v i Trang til af bringe vore Læsere og* Venner Ønsket om et godt Nyt aar. Y i mener, at Distrikts­ bladet med nogen llet tør tale om ^©nner. Den voksende Interesse, vi bar følt, at Bladet fra Numer til Nurner bar vundet, bar gjord os vor Gerning dobbelt kær, og idet Inter­ essen bar givet sig Udslag* i, .at man rundtom fra bar givet os Oplysnin­ ger og Meddelelser, som bar haft

A. Klüvers Glarmestsr- & ForgyliierfoiTBtiiing anbefales! Forretningslokaler og Værksteder icnn Strandvej 82. y y Guld- og Sølv- vareforretning S tran d v e j 177. ■-’** Binan. Telt, Hellerup 347 x. Ordrup - Charlottenlnnd^ b an k . Jægersborgallé 31. T lf Ordrnn ja 7 Kontortid l o - 12 & ; i rRnp 407 In d sk u d la r r e n t e w Paa Check Konto----311 p * - alm. Sparevilkaar 43 P™' P_ A* — 3Maaneders Ops. 41/a __ __ AUe Arter Bankforretn. udførog Boxer udlejes fra 15 Kr. a a rli»’ F ilia l for lud- & Udbetalings; Gentofte Posthus. ro rJ o v e ls e s r in g e . Juveler & Guldsmed B , JBrnnu. Strandvej 147. Tlf. Hellerup 774 x.

Made with FlippingBook Learn more on our blog