Villabyerne1925

POUDKEMS D!STR!KTSBLAD FOR GENTOFTE OG LYMGBYKRESEME

T c rw d a g d M

J # n n w .

,uO B t !B " ' '^ e lo fo , , S t r a n d v e j 8 8 T e te f o n e r H eH e rn p 3 $ A 6 6 3 E u t - K ^ o k e s - B y æ n d ^ Høegsminde LHiebM K to oE „ P !b r o !o " , Bemstorlfsvej. (Hj. sf Ettinorsvei). Ttf. OfdiUP 2211 Hssgens ITattoEo t TÍÍ. OfdfUP — ! rs^MlE

Strygning ved EieMncitet

1-1 -i

Sprø jter og

i ! .E . O m i . S E M S E N K E O# mwaMOCn

ee det tetteste, renligste og Mlligate. I vor Lampetorretning ferea kun prevede 1. Kt.s Fabrikate at: Metattraade- lamoer, elektriske Strygejern, Kogekander, Kogeptader, Bredristo, Haarterhttge- apparater. Stevsugere. Varmeovne med Kontroltamper og Vandfordamper, SvtMto V o r e r koregneo E !e k t r !e t te to !o r b r n g e r n e t i ! m eget mode- r o te P r to e r .

V 8 0 4 cam*osáeNSCw a$R<íEWEOwLStfV MŒBCHMOVN Sprejtemidter. Ti! Bespr#jtning at Frugthaver anbefates: B t a M t e n , krystattiseret og pulveriseret tit Fremstilting af Rordeauivædske STOV)!ta!Kf med 25 "/o Svovtindhotd og 30 ",o Beaumé. S t o r t L o g e r o f H o o n d -, R y g - og T o n d e o p r o jte r .

Nof(isjæ!!an(js EjeMr¡c¡!etsv¡Bf!(s L a m p e f o r r e t n i n g ,

Jo E . OM sen s Enh^e, F r e t a r i A F r e h a n d e i , L tnsséogode I d , K e b en h o v n M. Revision—Bogføring Statusopgørelser og Driftsregnskaber Sk a tte sag e r ordnes J. Venskov Revisor

^ a tro n d v o j 163.

H E L L ERU P .

ToM. He!rup !300 .

E ft

B r a e n d s e t s i m p o p t .

E n g e !s )to ft-S e 3m !d t Kontor: Eilinorsvej 45

Toll. Ordrup Í 3 6 6 Prims eng.:

Teil. Ordrup E 3 3 6

K U L C IN D E R S

Absolut Diskretion

Moderat Betaling

-, A I*?* 6.

i aterre og mindre Partier tit btiligste Dagspriser

R a a d h u s v e j 4 8

T !f . O rd ru p 77

P o r to n g TMbnd

TU . O r d r a p

1

Vær Menneske b!andt Mennesker.

CharH. BHcentra! O r d r . 9 3 0 Aa b en Mng !Wn<

statuen staar der endnu med sine ,-^ntukke Skuldre dg sine smukke Lem­ mor, i mat, bronzegyldent Skær, og hver, der ser den, vil fristes til at hol­ de Andagt foran den, i hvert Fald vil han erfare, hvor behageligt det er fra den uroligt larmende By at komme til den og synke ind i dens Ro. Og er han atter ude i Gademyldoret, vil han maa­ ske tænke; „Hvor don dog kommer dybt indefra, denne Statue! Her har Carl Mortensen givet noget af sin dge:i Sjælt* Enhver Hellcrupper vil glæde sig over, at Car! Mortensen — som god Kunstner — er Borger her t:dc. A C ifudorsew I Anledning af Lassooverfaldet paa Grosserer Fisker i Hellerup, tillader jeg mig at fremsætte fotgende: Det er mig bekendt, at jeg ikke maa liære skjulte Vaahen. Hvis jeg nn gør det alligevel. Hvis jeg har en Revolver i Lommen og bliver Genstand for Mord­ attentat, som det. Grosserer Fisker var Genstand for.og jeg i Setv-forsvar (ræk­ ker Revolveren og skyder døt paagæl­ dende Individ ned, vil jeg da ikke være i min moralsk set gode Ret til at hand­ le saaledes, og vil jeg kunne dommes for andet, end at jeg tiar overtraadt Politivedtægten ved i Strid med denne at have baaret nævnte Vaahen? Dnrper. svare den fremsatte Forespørgsel. /fed. Konsutens Mur. For nogen Tid siden paatalte jeg her i Bladet de paa Strandvejen ved Skovsbovedvfj herskende livsfarlige Trafikforhold som Følge af. at „Ryd- have 's Ejer, Konsul Chr. G. Hansen, i Skellet mod Skovshovedvej og "Ryd- hare" tiar opfort en Mur, der hindrer Køretøjer og Cyklister, kommende fra Skovshovedvej, i at have Overblik over Situationen, før de er kommet ud paa den stærkt trafikerede Strandvej. Dew /ørste Orcrtcør.cef tror /mrdet Sted. En Bogholder kom cyklende ned fra Skovshovedvej og kom ind under en Bil. Ved et Under slap Bogholde­ ren derfra med Livet. „Skovshuved Sogns Grundejerfor­ ening" har for nylig anmodet Kom­ munalbestyrelsen om at søge Forhol­ dene bedret det paagældende Sted. Kommunalbestyrelsen betegnede imidlertid Skovshovedvejs Afrunding ved Strandvejen som ..ret god", men gav dog samtidig Grundejerforeningen MedhoM L at Muren generer Udsigten ved Udmundingen; of def rif r<^- j ro /orhMudef med store Defrostwiwi/er af /aa MbfPW tpwdyef, . . . . En Eorespørgse!. TTT!M! v U d e d f r hæ nd ^ Vi tør ikke indlade os paa at be­

H e s te tg a a rd v ed B e rn s to r f f sv e j

T i* '*

^ t u d d t r < n o g dt^n r ! g e ^ !a n d .

UHebH inMnt A !M * F e n n e

Ved Jutomodet paa Ros- kiide Hejskoio hotdt For- staeder .dttders Vt^drl et Fo­ redrag om Dobbeittteden pa.) godt og ondt i Monne kors Sind. Af Forstanderens Ord, der bunder i en rig og varm Menneskeligited, gengiver „Rosk. T id ":

T !f. Cen toite 9 7 0 tiJt. Gentottø 786. , Lakkede Overtand Vogne. T J ü e b Ü t n m . ¡OrdrupLiHeMli — 5 , Hy^d6ga3^d3F6^ 6 — Ordrup 316 . Showshoved Auto Lux. îeif, Ordrup 2376 &1869. Ordrupvojens Bi! —s 6 r 6 r n ^ T e J 3 6 Kt. Vogna. BiHig latM t Te!f. Ordrup 2231, Char!otten!und ^ L !!!e b ) t € e n ! r n ! OrdrupM 7 Jenaløvavej lA Bdhg Takst (or By- og Landtnre. Kan aye. takkede Vegrne. tagan Parke 1 gu

Mod Juicn er der Ttlbojelighed td hos Atie at være rned i Arbejdet for, at ingan lukjtes ude fra Deltagelse i J u ­ tens Majtid og Gtæder. Vt giv.r AUa vor Skærv til Indsamlingerne og me­ ner dermed at batve gjort vor Skyldig­ hed. Men er det nok? Staar de Menne­ sker, vi yder vor Skærv, .saa tangt borte fra os? t .kakj.ærs Fortæihng om en Vaga­ bond stiiies vi over for virketig Stor­ hed og F'inlolelse ttos ett af disse Sam­ fundets I dskttdte. Ua han ttar gjort noget, han ikke kan forsvare, forlader ban Hjemmet, itvor man tinr vist ham Fodited. meti de Ord: ...leg er ikke værdig ti! ;tt \are i dette Htts". - Og i Aakja'r.s tttgt ..t arli!" peger Aakjær paa.

1

Afd. Ovw)TbtdMgt#r#r ne Malerier, Skulpturer og Mobler, hvoraf vore Statssamlinger har faaet Lov at vælge, hvad de vilde have. er spredt mange, og de bedste, af Male­ rierne. er samlede til en Udstilling, der for Tiden er tilgængelig paa Kunstmuseet, for at alt Folket kan se den store Gave. Overretssagforer Zeu­ then har .skænket sit Land, og de fle­ ste af Mohierne vil senere blive ud- Man har i Gentofte Kommune et iid- mærket Foliti. hvad Kvaliteten angaar men det er for meget Tordenskjolds Soldater om igen. Den Fatrouilletje- ncste. den Haandfiitd Mand kan præ- .stere. kan ikke blive tilfredsstillende en Kommune, hvis fire Hundrede Veje har en samlet Udstrækning af adskil- tige Mil. Og man lior jo regne med, at Periferien af en Storby altid let bliver Operationshasis for lose Eksistenser. Faa det her omhandlede Omraade niaa derfor sikkert en Reform siges at være paakrævcL Car! Morlensens Statue. Ludvig Feitheig har et Fksempe! i ,'in „Naturtierens Levc-A B C": Fn Mand gaar i travl .Arbejdsstemning ever en af Rroerne i Frederiksberg ffave. Han er i det rasttose Tempo, livori man sædvanlig farer af Sted ndei^ Hvile i Sjælen, bestandig af Sted, betragtende det som et Bedrageri mod Livet noget Ojehtik at lægge Farten Ira sig. Det er taaget Fftcraar. Og Kict Manden ser ned i Kanalen fra Uroen, falder en Draahe fra en Ka­ staniegren ned i Vandet og danner cn stor Rohte, der langsomt sender Ringe ud til alle Sider. „Det har jeg ikke Tid at se paa," tænker han straks. Men t an bliver dog staaende med det ene Htn fremad, parat tit fortsat Gang. Og saa falder der cn Draahe tit. Og nn si'ger der fra dette titte Spil i Naturen en egen Varme op i Maudena Sjnd, en F n H !!(

E!bHdOt!U stillede i Kunstindustrimuscets ny Bygning. f nær Fremtid skulde Direktør i ..(L K." Madsen-Mygdal og han.s F a ­ milie have taget den skanne, gamle Gaard i Besiddelse -luledag bragte imidlertid Bladene den sørgelige Med­ delelse om Direktor Madscu-Mygdals Død paa Dr Fermins Klinik, Hellerup, .fuleaften (-hede. saa den iirulige. rastlosc Stem- t.ing maa vige. — Som det gik denne Atand i Frede­ riksberg Have. gik det forleden min Kone og mig. A'i kom jagende fra Fro dt riksberggade, passerer Raadhus piadsen, og idet vi gik forbi Industri­ bygningen, saå jeg tilfældigt ind gen pcm den store PortaJ. Og der stod en Statue, hvis Skonhed i ædle, rolige f injer slog mig. Det var Carl Mor­ tensen: En Atlet, der ser paa eu Maaterlarve. Han stod og tøftedo sin Arm, og Larven krob paa hans Haand- ted. Vi gik nærmere. Og Synet af cenne Statue blev cn Oplevelse for os. Vi hetoges ikke alene af dens ydre Skonhed, dens harmoniske Hvilen i sig selv med Ho i alle Linjer, men og saa af dens indre Skonhed: Afenne- skets stille, dybe flensynken i Betragt­ ning af Naturens smaa Ting. Omgivet nf Larm, af Cykler, der kitner. af Piler, der tuder, af jagende Mennesker, der iler og iler og kommer allesteds fra, af Sporvognes Larm og Fragtvognes Støj, kort: midt i Byens travleste Færdsel staar denne Statue, t.vis ædle Ro og Stilhed og Fordybelse taler til oa og advarer mod al sjælelig Larm, mod sjæ-tetigt Virvar. Afidt i Virvaret staar den. Og Kontrastvirk­ ningen er derfor mægtig. Statuen taler rued Myndighed. Gid den altid maatte beholde denne Plads! Feillicrgs Draahe og Carl Morten­ sens Maaterlarve siger det samme: .Stands, travle Menne.skc! lÆr ende­ lig at standse! Lær at se Naturens T.ng! Du løber etters fra alt, maaske eudoK fra dig seivf** . , ,

Ovenstaaeudo brittger vi efter „Vo­ re Damer" et Bdtode fra den skonne Hoslogaard paa Rtrnstorff.--v)-j. ttvor Overretssagforer havde sam­ let ft Hjem, hvis Mage man efter Kunstkenderes Mening tkke fandt her t Danmark i Henseende ttl værdifuld og gwl Kun.-^t og skonne gatnle \lobier \n er He.slegaard tom — de skon- styrtede iievid.stlos om. tivurefter Rove­ ren eller Roverne fratog ham hans Tegnebog, sum dug kun indeliohlt godt en halv Snes Kroner. Vi talte et Far Dage efter med Grosserer H V F i­ sker. der liekræftede Rigtigheden af den Fremstifliiig Rladeiie havde bragt. Hr. h'isker ii.ivde enduu Vfén af den Overlast, h in iiavdc været Gen­ stand fur, idet tien brutale Sammen- snoring af hans Hals havde efterladt stærk Onilietl og Syiikningshesværlig- hedcr. Han udtalte for ovrigt, at han havde straks tænkt paa ikke at ville anmelde det passerede for l'olitiet for ikke at skalle Æng.

T - F.'

7 '

\

i ^^1

eil

Made with