גושפרתה - גיליון 867

מוצרים לֹחורף

binyanhagush@gmail.com

חותך

ניאגרה

mmc

400 רקֱ מבצע מיוחדִ

55 & רקֱ

&

ברז לֹכיור מונח

ברז מאויר

x

390 רקֱ

350 & רקֱ

&

ספרי צבע

פולֹיארטן מוקֱצף

17 & רקֱ

8 החלֹ מ-

&

ח”גג BG

הלֹו לֹגו קֱ”ג 22

125 רקֱ

350 רקֱ

&

&

לֹוחות גבס 2.6 טמבור x

x

נעילֹ בלֹנסטון במיחרים חסרי תקֱדִים

34 רקֱ

&

מוצרים במחירי עלֹות פינת המציאון

מכונת צבע לֹשירותך גיוון

02-9927199 ,02-9929719 פקֱס:

צומת גוש עציון

טלֹ:

Made with FlippingBook flipbook maker