Kraks Vejviser 1928 del 2 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R eal-R eg ister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F o rre tn in g e r er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser der angiver dens særlige Specialitet. F o rre tn in g e r paa L and et (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling V II Fag- Register under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche). B. Privåt-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV , Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaaidens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig F a ­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. B e­

villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (E r dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan . 1927, undtagen i enkelte Tilfælde,hvor den endelige Afgørelse endnu ikke var meddelt Redaktionen. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling'(Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1925. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 155 Byer. Købstæderne er betegnet med en * E t Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, foran Aid. Vil.-

♦Lemvig

♦Ringkjøbing ♦Stnbbekjøbing

♦Esbjerg ♦Faaborg

♦Aabenraa *Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup ♦Aarhus Aars Aarup ♦Allinge

Haslev Helsinge ♦Helsingør ♦Herning

♦ Ringsted ♦Roskilde ♦Rudkjøbing

♦Svaneke . ♦Svendborg ♦Sønderborg Taastrup ♦Sæby

Lunderskov

♦Løgstør

Fanø Faxe

Løgumkloster

♦Mariager ♦Al aribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov

F a x e ' Ladeplads »Hillerød

Ry

♦Rødby

Fjerri tslev

♦Hjørring

Tarm

Rødding

Fredensborg ♦Hobro

Redkj ærsbro ♦Thisted

♦Holbæk

♦Fredericia

♦Rønne Samsø ♦Sandvig

Tinglev Toftlund Tølløse

♦Frederikshavn ♦Holstebro ♦Frederikssund Holsted ♦Frederiksværk Hornbæk

Arden Asnæs ♦Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Brædstrup ♦Brønderslev Brørup j Christiansfeld Dronninglund ♦Ebeltoft Ejby

♦Nexø ♦Nibe

Nordborg *

♦Saxkjøbing ♦Silkeborg

♦Tender Tørring Ulfborg

Gilleleje

♦Horsens

♦Nyborg

Hundested

Give

♦Nykjøbing F . ♦Nykjøbing M. ♦Nykjøbing S.

Sindal ♦Skagen

Hurup Højer Høng

Gjørlev

Vamdrup

Glamsbjerg Glostrup Graasten .

♦Skanderborg ♦Varde

Vejen ♦Vejle ♦Viborg

♦Skive

Hørsholm ♦Nysted

♦Skjelskør

♦Næstved

Jyderup

Gramby ♦Grenaa

Nørre Aaby

Skjern

♦Kallundborg Kjellerup

!

Vinderup Vojens

♦Nørre Sundby Skjørping

Grindsted

Skærbæk

Odder ♦Odense ♦Præstø ♦Randers

Gudhjem ♦Kjertemmde

♦Vordingborg

♦Slagelse

♦Haderslev Hadsten Hadsund Hammel

♦Kjøge ♦Kolding Korinth *Korsør Langaa

Vraa

♦Sorø ♦Stege

♦JUrøeskjøbing

Ølgod

♦Storehedinge

♦Ribe

♦Hasle

♦Struer

Ringe

Made with