Onsdag 31. januar 2018

3

• Onsdag 31. januar 2018

Vann og avløp for framtidige behov

Mange lokale KM-vinnere Det ble mange KM-titler som havnet hos lokale løpere under helgens mesterskap på Fastland i Gjøvik. Særlig for- synte løpere fra Raufoss IL seg grovt av medaljefatet. Det viser at det jobbes godt innen- for langrennsporten i lokale klubber. På lørdagens sprint fikk vi følgende lokale KM- vinnere: Klasse J13: Malin Hoelsveen, Raufoss IL. Klasse J14: Synne Børresen Bollingmo, Raufoss IL. Klasse K17: Anita Bueno Lindmoen, Raufoss IL. Klasse K19/20: Dorthe Ballangrud Seierstad, Raufoss IL. Klasse G13: Mathias Hoelsveen, Raufoss IL. Klasse M17: Håvard Kvam, IL Kolbukameratene. Klasse M19/20 år: Thomas Stangjordet, Raufoss IL. Også på søndagens felles- start i fri teknikk med innlagt KM for Oppland skikrets på Vind stadion, var lokale løpere ubeskjedne nok til å ta for seg av de aller gjeveste medaljene. Klasse G13: Elias Østvold Almsbakken, Østre Toten ski- lag. Klasse G14: Sivert Borgen, Østre Toten skilag. Klasse M17: Håvard Kvam, IL Kolbukameratene. Klasse M18: Mathias Indrelid Haugen, Østre Toten skilag. Klasse K19/20: Dorthe Ballangrud Seierstad, Raufoss IL. Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talen- tet ditt? Nå arrangeres flere åpne arrangement lokalt. Søndag 11. februar arrange- res den lokale UKM-mønst- ringen i Østre Toten kultur- hus på Skreia. UKM samler hvert år cirka 22.000 ung- dommer fra hele Norge til gode møter, samspill, sosialt og mye moro. I UKM er alle kulturelle uttrykk velkomne, enten det er sang, fotokunst, cosplay eller moderne dans. Påmeldingsfrist til UKM er i dag. Er du klar for UKM?

I hele landet er det enor- me etterslep på vedlike- hold av ledningsnettet for vann og avløp, men Østre Toten er blant de flinkeste til å gjøre noe med det, mener anleggs- leder Terje Ruden Grinaker. – Østre Toten er blant dem som ligger i front når det gjelder å fornye ledningsnettet for vann og avløp, mener Terje Ruden Grinaker, som er anleggsleder for entreprenør Magne Sveen på vann- og avløpsprosjektene som nå er under arbeid i Vennevold- området. – Som alle andre kommuner har vi mye ledningsnett fra 1950- tallet, bekrefter prosjektleder vann og avløp i Østre Toten kom- mune, Kåre Ravnsborg. Nå leg- ges imidlertid lange strekninger med nye ledninger, og framfø- ring av ny vannledning til Skreia har vært synlig for folk som fer- des langs vegen siden i høst. Nå gjenstår bare kryssing av en bekk og installering av ny vannforde- – Vi ville vente med det til nå, slik at vi utnytter vinteren. Nå er det tele, og dermed er det faktisk enklere å grave denne typen grøf- ter. Grøftekantene holder seg, og vi kan kjøre tunge maskiner på jordene uten at det ødelegger ver- ken jordsmonn eller avling, sier lingsstasjon på Vennevold. Utnytter vinterværet Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

All kloakk skal til Skreia, og nå bygger entreprenør Magne Sveen ny ledning fram til renseanlegget. Arbeidet startet tidlig i januar, og skal være ferdig til neste år, forteller de ansvarlige: anleggsleder Terje Ruden Grinaker hos entreprenør Magne Sveen, prosjektledere i vann og avløp i Østre Toten kom- mune, Kåre Ravnsborg og Tony Amsrud.

Grinaker. Derfor har entreprenø- ren også fortet seg med å komme i gang med neste prosjekt: første strekk av avløpsledningen mellom renseanlegget på Skreia og renseanlegget på Lena, som skal legges ned når den nye led- ningen er på plass tidlig neste år. Når prosjektet er ferdig neste år, er det et utbygd og forbedret ren- seanlegg på Skreia som skal ta imot alt avløpsvannet. – Her var det igjen Magne Sveen som fikk entreprisen, denne gang på ca 11 millioner kroner, sier Ravnsborg. Totalt er rørstrekket på 10 kilometer, og kommunen bygger ut i fire etap- per. – Slik fordeler vi kostnadene over tid, og en hyggelig bivirk- ning er at det blir mulig for loka- le entreprenører å delta i konkur- ransen. Denne gangen er det altså Magne Sveen som fikk kontrak- ten, og selskapet har knyttet til seg enda flere lokale firma; både Myrland graveservice, Hårstadsveen transport og Toten anlegg og transport bidrar her.

Det gir gode ringvirkninger lokalt, sier Ravnsborg. God kvalitet Han fremholder at kvaliteten på arbeidet som blir gjort er svært viktig for kommunen, og at gjennomføringsevne teller 30 prosent i anbudskonkurransen. – Det er viktig for oss at vi nå bygger for framtida, og at vi for- håpentlig gjør arbeid som skal vare i hundre år, sier Ravnsborg.

Gravingen på strekningen mellom Sundvika og Vennevold startet rett etter nyttår, og skal være ferdig i slutten av mars, når neste etappe settes i gang. – Vi har en god dialog med grunneierne, og vi har et ønske om at prosjektet skal berøre land- bruksnæringa minst mulig. – Denne utbygginga vil bare berøre trafikk i Bernsgutua, og dette foregår også i samarbeid med beboerne, sier Ravnsborg.

«Mitt nabolag» på Bygdestua Toten kirkeakademi åpner årets program mandag 5. februar på Bygdestua på Hoffsvangen med besøk av den norske forfatter, fiolinist og historieforteller Christian Stejskal som til daglig har sin base i Kairo i Egypt. Multimediaforestillingen «Mitt nabolag» er beretningen om nerne», Kairos uoffisielle kristne søppelarbeidere i det såkalte «Garbage City» i Kairo. Etter å ha avsluttet sin pilegrimsferd i Aksum flyttet Stejskal inn i Søppelbyen hvor han bodde sam- men med «sabaleenerne» samti- dig som han livnærte seg som fiolinist ved operaen i Kairo. De siste fem årene har han fotogra- fert livet blant søppelarbeiderne.

Stejskals pilegrimsferd til fots fra hans fødeby Wien, via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. Underveis på denne reisen møtte han «zabalee-

!" #

$% &

÷30% på vask av dyner og overmadrasser ved innl. i februar

Tlf.921 16 610 Ringveien 8 b,2816 Gjøvik Kirkeby næringssenter Åpent mand-fred 9–16,torsdag 9–16.30,lørdag 10–13

Røret sveises sammen for å lage et mest mulig bruddsikkert avløpsanlegg. Velvillige grun- neiere har virksomheten på gårdsplassen.

& ' ( )

! "# $

%

&

Følg oss på facebook!

' (#) * #

+ " ,,,+

+ "

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker