Villabyerne1919

V I L LABYERNE S H U S MO D E R B L A D

SHC3IICnilC=3lll=3IIC=3liE=3ÜC=3imilE Ungerlmagaslnet Ë P V. Nanna Jespersen B Jæsersbora Alle 23 D y Smukt Udvalg i 0 Silkebluser D Franske Blomster Q Silkebaand iL3iiaiic3iicziiiaiicaiicziiicauc3iB

(T elefon H e lr u p 6 6 2 y '! II u d e n l a n d s k e P a r f u m e r Billige Haarnæt hjemkomne Parfumerie „L a G l o i r e “ , Strandvej 175 j H p !1prnn elle up C h r . P o u l s e n , Jægersborg Alle 28 C h arlo tten lu n d S to rt Udvalg I

OLUF NIELSEN Iste KLASSES KØDUDSALG JÆGERSBORG ALLE 23 TELEFON ORDRUP 47 Har De Brug for en Elektriker? saa ring til Helrup 1808 Statsautoriseret elckt. Installatøi

Cornelius Hansen Anlæ gsgartner O n sg a a rd s T væ rv e j 6 - H ellerup - , T ö le fo n H e lru p 5 9 « - N y an læ g - V e d lig e h o ld e ls e r

F o rla n g T e g n in g o g T ilb u d

g

H

Bttihier-Riio. Al Slags Plissé. Hulsøm. Maskinbroderi. KDØBMAGERGADE 8. Telefon Byen 4512.

A L P H A N IE L S E N „ M o d e s “ Øster Farimagsgade 23, (Ved Sølvtorvetj. Telefon Byen 3 6 4 2 . Eldre H atte m o d e rn is e re s , A ltid fik se N y h e d e r.

Salg af Parfumerie Breinings Toiletartikler

T e le fo n Ordrup 536

Sfl ■Dame- 8 Bømssjsiiie, | w fllTHEB JEM G L A R M E S T E R F R E D E N S V E J 4 T e le fo n : O R D R U P 25 ASYLSTRiEDE 1 - QEHT 0 FTE Anbefaler sig med saavel Nyt som Omforandringer. M. NIELSEN. C e n t r a l v a r m e - A n l æ ! asses økonomisk af fagudiært Maskinpasser, C a l l is e n s v e j pj H A L L Telefon: HELLERUP 591 y. S^otøisforretnlnaen Solid H. P . P e t e r s e n ¡Udvalg i Dame-, Herre- og Børne-Fodtøj HellerupveL T lf. H e l r u p 31®| Alle Reparationer udft1

¡N. MADSEN SKOMAGERMESTER Strandvej 81. Udsalg af Herre-, Dame- og \ \ Børne-Fodtej.

V edligeholdelse af Villahaver. Dr,ift- sættelse af större Arealer. ’ ’. . Nyanlæg. 1 Forlang Tegning og Tilbud. 3. Carttemen Havearkitekt og Anlægsgartner. Kontor: tyleli Ebbeientvei 31. T e lf- V e s te r 5649 y .

Reparationer udføres hurtigt. R in g til S tra n d 575 x .

S t r a n d v e j 1 8 5

I j, «

j j fe

Lager af Lysekroner og Wotan Iamper.

V O S S ’5 J;Cur>ft$a.T)deô ÇÔLtertg.lO-Tatat4+0* Ligi. incL Xjs.3fytàrv! ‘^tittùy+ fM derter • yinaartiggngnKmjt.

□aaaoaaaooanBBQa o □□□□□□□□noaaaaao^

Køb D ere s V arer h o s de A ver terend e

Hellerup, „Store Mariendal” ved Strandvejen, hvor der i mange Aar har været drevet Restauration. Efter at hele Ejendommen nu er bleven ombygget, har Landstings­ manden i (disse Dage solgt den til Fabrikant Ca r l G l a d for ca. 3oo,ooo Kr. H i l s e n f r a P a lm e h a v e n . Restauratør E g g e r t Ki r s ch - n e r, Charlottenlund Palmehave, har sendt sine Kunder en Nytaarshilsen i Form af en fiks lille Afrivnings­ kalender. N y t S a lm e v æ r k . Et Salmeværk, der vil vække me­ gen Opmærksomhed, er i (disse Da- „Dansk Kirkesang”, gamle og nye ge udkommet paa Wilhelm Han­ sens Forlag, nemlig Thomas Laub, gamle og nye Melodier, 1918. Det nye Værk slutter sig! i Stil og Ind­ hold nær til de tidligere Laubske Samlinegr, men danner en Art Ko- dikafition af disse, idet det inde­ holder danske Kirkesange med Me­ lodier, enten de gamle Melodier i kirkelig restaureret Skikkelse eller en Del nye i gammel Stil, for en stor Del af Laub selv. Melodierne er ordnet efter Bogstavfølge. Der­ efter føler >et lille Tillæg samt et Par liturgiske Stykker, Trosbeken­ delsen samt Nadverliturgien (efter oldkirkelige Melodier), og til sidst „Vægterversene” med den gamle danske Melodi. Samlingen indledes med et udførligt Forord af Udjv ren og Forfatteren. K u l l e n e . Med smaa Mellemrum taar vi fra Myndighederne en Paamindelse om, at det gælder om at være sparsom­ melige med Kullene; det er slet ih ke godt med Transportforholdene endnu — det er tværtimod næsten helt galt; og det gælder derfor om at omgaas Kullene med allerstørste Økonomi. Kommunen har nok spa­ ret lidt sammen, men det kan alli­ gevel meegt nemt komme til at kni­ be. —Man lægger sig Paamindelsen godt paa Sinde —og undrer sig saa saare, naar man en Søndag Efter­ middag ser, hvordan der ødsles med Belysningen. Endnu medens det er højlys Dag tændes Rækker af Ga­ delygter, og Buelamperne tager mo­ digt, men forgæves, Kampen op med Dagens Lys. Her er ikke Tale om at spare — næh, her synes næ­ sten i Stedet at blive gjort An­ strengelser for at faa spildt saa me­ get Lys log derved saa meget Brænd­ sel som muligt. Og h e l t nødvendig kan denne Ødslen næippe være, selv om Ly- tetæinderne ogsaa skal mærke det er Sønda. Uden altfor store An- stræmgelser maa vel en rask sag­ kyndig Mand nok kunne ordne det saaledes, at der blev ødslet lidt mindre med Gasbelysningen Søndag Eftermiddag. Til Gengæld kunde der maaske saa blive Raad til at spare lidt mindre Hverdag-Efter- middagene.

Overordentlige

8 .pCt. Aske højst 35 pCt. Vi 9 pCt. Aske højst 35 pCt. Vi 10 pCt. Aske højst 35 pCt. U For hver Procent, Vand og'1' tilsamlmen ligger over ProcerL, ovennævnte Skala, fradrages og for hver Procent, Vand og' • ligger under 40, miaa der till#®" 60 Øre. Tørv med mere end 20 pCt. (ved ca. 25 pCt.s Vandindhold) ^ med mere end 55 pCt. Vand og A . e r.ingen Køber pligtig til at tage. k Fbr Stakning miaa ProduC-^l; beregne sig 4 Kr. pr. Ton i>p J fbr Tørv som ikke er solgt, P y saa Tilfælde kun efter indl '6'1 Tilladelse fra BrændselsnævJie tørvekyndige Tillidsmand. Maksimalpriserne for Tørv Produktionen i 1918 er uforandi,?*l jfr. Bekendtgørelse af 27. F®!'" 1918. Bestemmelserne om Vidresab? Afgiften for at grave Tørv 1 ^ anden Mands Mose er " ¿ S ? gaaede over i |den nye BeF01'u^eill relse fra, Bekendtgørelser!# H holdsvis af 27. Februar 1918 j November 1917. Den nye udsendte Bekendtg 0 vil paa Begæring frit blive til90J fra Brændselsnævnets Kontor. * ' mens Kanal 4, København K* Flæskefoi syningen i Købenfti'U Svinekødsmærker for Januar j# ned kunde fra i Gaar indlevF til Byens Høkere og Viktualie^L lere, som modtager Forudbest]1' paa Flæsk efter Mærkernes paalydende, der er fastsat ti] . gr. Publikum vil faa Flæsk udy­ ret i den Orden, de har irti Bestilling, saaledes at de først $ tagne Bestillinger vil blive ekspj ret af det i første Uge at indgaaende Flæsk. Alle Mæby vil blive indløst inden Januar J? neds Udgang. Til de 3 store Sfy kødsmærker svarer kun 1 S* de smaa Svinekødsmærker VaretilførslernØ- Med D. F. D. S.s Damper ,,^'.1,1 - - - ■ajrtU der 1 . Juledag ankom heb % « Hull, medfulgte bl. a. følgeflu'j "V ’ } Li Hatte, 4r /2 Tons Sæbe, 200 . u n lncuu i lu le rer: 98 Tons ManufakturvarU'^r Tons Kaffe, 51 Tons GarnT jo'1' 11UUH ^ /2 1 u a J a "uv") 0*1 i Garvestof, 2 1/2 Tons Fosfor, Jf -j#. Motorsprit, 10 Tons Soda, Ie Græsfrø, 10 Tons Ultramar'1, Tons Asbest. A i d u m n m AVERTERING a i i n a ii p ia i g H ! ! ^ 7 v,RKeBMi^ __________ _ KOSTER l I H U S M O D E R B L A P __________ iaiiC3IIC3lHiC3IIC3 |l£::3,IC:3 1 LÎ Rationering og Regulering-

U G E N

Foranstaltninger.

P e t r o l e u m . Enhver Husstand, der ikke har Gasbelysning eller elektrisk Lys, el­ ler ikke har Adgang til Komfur eller Kogegas, kan paa følgende Dage paa Dyrtidskontoret (11—2), Raad- ihuset, Charlottenlund, afhente Pe­ troleumsmærker for Januar Maaned 1919: Skovshoved Kirkesogn: Fredag den 3. Januar 1919. Ordrup Kirkesogn: Lørdag den 4. Januar 1919. Gentofte Kirkesogn: M andag den 6. Januar 1919. Hellerup Kirkesogn: Tirsdag den 7. Januar 1919. Petroleumsmærker udleveres kun til Husmoderen eller Husfaderen, el­ ler Sorsaavidt disse er forhindret i at møde, mod Forevisning af en af disse udstedt behørig skriftlig Fuldmagt. S p i s e s e d d e l . Gentofte Kommunes Folkekøkken serveirer i Tiden 20. Decbr.—4. Ja- nuar : ¡Mandag: Kæmemælkssuppe, Kød­ boler i Løgsaucé med Kartofler. Tirsdag og Onsdag lukket. Torsdag: Brunkaalssuppe, Oksesteg med Skysauce og Kartofler. Fredag : Byggrynssuppe, Fiskeboller i hollandsk Sauce med Kartofler. Lørdag: Øllebrød, Lobescoves. Saafremt Varerne ikke kan frem­ skaffes, forbeholder man sig Ret til Ændringer i Spisesedlen. P o s t t a k s t e r n e . Paa Onsdag træder de nye Post­ takster, som vedtoges i September i Aar, i Kraft. De vigtigste For- andringeir i (de gældende Takster er følgende: Portoen paa 3 Øres Brevkort for­ højes til 7 Øre. For ikke frankerede Brevkort og for Brevkort med be­ talt Svar forhøjes Taksten i Over­ ensstemmelse hermed til 14 Øre. Portoen for trykte Sager under Kors- eller Enkeltbaand forhøjes fra 4 Øjre til 7 Øre. Indenfor de lokale Postdistrikter forhøjes Portoen for almindelige Breve fra 5 Øre til 7 Øre, Portoen for Brevkort fra 3 Øre til 5 Øre og Portoen for Tryksager fra 3 til 4 Øre. i ------ Portoen for Pakker forhøjes ligeledes, saaledes at den bliver 30 Øre for Pakker, der vejer indtil 1 Kilogram, 40 Øre fra 1 til 3 Kilo­ gram, 50 Øre fra 3 til 5 Kilogram og derefter 20 Øre for hvert yder­ ligere Kilogram eller en Del deraf. Der skal fremtidig kunne tages Betaling for Materialet til Korre­ spondancekort, ganske som Tilfæl­ det er med Frimæirkekonvolutter. S t o r e M a r i e n d a l . Landstingsmand, Murerm. N i e l s R a s m u s s e n købte ved Aarets Begyndelse den kendte Ejendom i

Tørv.

ifølge en af Indenrigsministeriet udstedt Bekendtgørelse om Hande­ len in|ed Tørv ©r det tilladt private Husholdninger samt Kommuner at købe Tørv af Produktionen i 1919 direkte fra Producenterne indtil 25. Januar 1919. Inden 1. Ftebruar 1919 skal enhver, der agter .at produ­ cere Tørv til Salg, afgive Medde­ lelse til Amitsfordelingsinstitutionen omi sin forventede Produktion i 1919. Samtidig mied denne Medde­ lelse skal d©r følge nøjagtig Liste over Køberens Navn og Bopæl samt Størrelsen af det købte Kvantum. Institutionen kan da overlage, hvad der ikke er solgt inden 25. Januar. Senæt den 15. Februar 1919 skal Amtsfordelingsinistitutionen i anbe­ falet Brev meddele Producenten, hvor meget den overtager, og efter 20 . Februar kan Producenten inden­ for dø fastsatte Maksimalpriser dis­ ponere over Resten. Produktionen fra. Torvemoser, om hvis Udnyttelse der først efter den 1. Februar træffes Bestem|melse, skal af Producenten inden 14 Dage efter Driftens Paabegyndelse tilby­ des Amtsfordelingsinstitutionen, somi derefter inden 14 Dage efter Tilbudets Modtagelse (dog ikke nød­ vendigvis inden 10 . Maj 1919) skal meddele Producenten om og i be­ kræftende Fald i hvilket Omfang-, den ønsker at overtage Produktio­ nen. Ejeren kan derefter tidligst den 15. Maj disponere over den Del af Produktionen, som ikke ©r over­ taget af Amtsfordelingsinstitut.io- nen. Tørveproducenter, som ikke efter- komlmer Paabudet om Anmeldelse, vil ikke kunne forvente at korne mie i Betragtning ved eventuel Fbr- deling af Foder til Heste eller faa tildelt Jernbanevogne, og er iøvrigt underkastet Straffebestemmelserne i Loven af 16. November 1914 og 7. December 1917. Bekendtgørelsen indeholder deta- illerede Bestelmlmelser angaaen- d© Komimiunens Fbrpligtelse til at fremlægge Lister, hvorpaa kan teg­ nes Bestillinger paa Torv til Hus­ holdningsbrug, Skoler, Kirker, mi. v. samlt til Bagerier, Mejerier og lignende. Kommunens Beboere kan eventu­ elt faa Adgang til at tilvirke Torv i Moser, der ikke Udnyttes tilstræk­ keligt af Ejeren, hvis Komlmiunen ikke ved Køb eller gennetmi Amfcs- fordelingsinstitutionen kan skaffe tilstrækkelige Mængder af Tørv. Maksimalpriserne paa Tørv af Produktionen i 1919 er 26 Kr. pr. Ton paa Mosen og 32 Kr. frit Jern­ banevogn eller Skib. Fbr Transport port Udover 4 km maa beregnes 1 75 Øre pr. km|. De nævnte Priser gælder uden Afkortning i Prisen for Tørv tm|ed:

Julefest paa Amtssygehuset.

Vore Læserinder interesserer sig selvfølgelig mest for, hvad der foregaar paa det Hospital, hvor de selv hører, hvis Sygdom, som ikke kan passes i Hjemmene, rammer dem; derfor vil jeg idag fortælle lidt om, hvorledes Julen former sig derude paa Amtssyge­ huset. Mindst 14 Dage førend Julen begynder Forberedelserne til den store Højtid, og Plejemode­ ren, Frk. Henningsen, styrter fra den tidlige Morgen rundt i Byen for at gøre de mange forskellige Indkøb, hertil behøves en Mængde Penge, som Amtet selv betaler, da enhver Patient faar en Gave af­ stemt efter Lyst og Trang. Saaledes kan alt, hvad der kom­ mer ind gennem Bladene, gaa til de mest trængende af Patienterne. Der uddeles for disse Penge kun nyttige Ting, saasom Undertøj og Fodtøj og desuden direkte Penge­ hjælp, hvor det tiltrænges. Sygeplejerskerne og de raskeste af Patienterne begynder i Reglen 14 Dage før Jul at arbejde paa Juletræspynten, og allerede midt i December hænger Papirpynten, Guld- og Sølvguirlanderne over Sengene, da hver Patient gerne ønsker at demonstrere sin Flid, og der er en almindelig Konkur­ rence i Gang over hele Linien. Børnene er selvfølgelig de mest interesserede, og de, der er saa raske, at de er oppe og lidt ud- gaaende, staar kritiserende om­ kring Vognmanden, der kommer med Juletræerne, og enhver skyn­ der sig at fortælle om det største Juletræ, han har set. Alle Ønskesedlerne er forlængst i Orden. Saa oprinder endelig den længe ventede Juleaften, der allerede tager sin Begyndelse Kl. 4, saa

kommer Hospitalets Præst, Pastor M ø l l e r , Direktionen med Stift­ amtmand A m m e n t o r p i Spid­ sen samt Læger og Forvalteren. Om et mægtigt Juletræ, som er opstillet i Forhallen, samles alt, hvad der kan krybe og gaa. Paa Bænke og Baarer og i lange Rækker af Senge ligger Patien­ terne saaledes, at de alle kan se Juletræet og venter paa det høj­ tidelige Øjeblik, da Orgelets Toner lyder og Præsten begynder sin Tale. For de enkelte, som ikke kan flyttes, er der Juletræ i Stuerne. Paa Epidemiafdelingen har hver Afdeling sit Træ, og her er vel Glæden størst, for her er jo de fleste Børn. Mange af disse srnaa Stakler er ofte ganske pludselig lige førend Julen ført til Hospitalet og saa- ledes blevet narret for deres Jul Hjemmet. Intet Under, at disse Smaa, hvis de er nogenlunde fe­ berfri, glæder sig over Juletræet og dets Herligheder. Diætreglementerne „sover“ jo i Julen og Patienterne befinder sig mærkelig nok godt i de Dage. Baade fra gamle Patienter og ny­ lig udskrevne kommer der Ansøg­ ninger om at faa Lov til at være med; hvilket den, der har overvæ­ ret en Juleaften paa et Hospital godt kan forstaa, da man ikke kan tænke sig noget smukkere eller højtideligere. Juletræet faar Lov til at staa Nytaar over indtil det tændes sidste Gang Nytaarsdag. Sygeplejersker og Læger kan saa begynde deres Gerning i rolige Omgivelser med en god Samvittig­ hed og Følelsen af at de alle har bragt Glæde og Lys ind midt i al Sygdom og Sorg.

1 pCt. Aske højst 2 pCt. Aske højst ,3 pCt. Aske højst 4 pCt. Aske højst 5 pCt. Aske højst 6 pCt. Aske højst 7 pCt. Aske højst

39 pCt. Vand, 38 pCt. Vand, 37 pCt. Vand, 36 pCt. Vand, 35 pCt. Vand, 35 pCt. Vand, 35 pCt. Vand,

Made with FlippingBook Learn more on our blog