Villabyerne1919

D A N S K H U S M O D E R B L A D

B e r n s t o r f f “ IsteKlasesHerre- ogDame-Meri samt Herreekvipering ved R ø s s b e r g Jægersborg Allé 33, Charlotten Iund. Nyesie moderne engelske Stoffer til Klædninger og Overfrakke er bjemkomne. Største Lager af færdige Herre- og Drengeklæder til sm a a P r i s e r . 1ste Klasses Pasning, Udstyr og Forarbejdning. Reparationer, kemisk Tøjrensning, Vending og Omsyning a’ al Garderobe udf. Klæderester sælges biil. Gratis Tilklipning- T e le f o n O r d r u p 621. Emmasve! 5, ved Bernstorffsvejen« G e n t o f t e . Telefon Gentofte 516.

S k o v s h o v e d I n s t a l l a t i o n s f o r r e t n i n g P. Nielsen — Strandvej 271 Udsalg af Lysekroner, Lamper, Smaating. S A A V E L N Y T SOM R E P A R A T IO N E R U D F Ø R E S luiiHnimiUKimiiimiiiKjiiimiL itiHuniitumiiiuiiuinmiiiRnimiiinitinuinimiiiKmtmiKHiiiiiiiiiiimauiimniKV^ Charlottenlund Broderimagasin, L i n d e g a a r d s v e j 5 6 lHjBa?%bgye?stfgnAUé) Stort Udvalg a f alle Slags Broderiartikler. Alt Arrangement a f Kjolebroderier udføres. n S H B

K. Schmith BernsiorffsveJ 121 Hellerup. T«lf. Htlrup 2129 y. Eneudsalg af Støbegods da C« N. Hess’ Fabriker. '

^kntinii

B ø r n e n e s R u b r i k .

Kaminer, Ovne, Komfurer samt Bygnings­ støbegods.

FruKarenVolfs ^on'nS'&^an^a^aPr^^evæ^8° Aabent 12-4 Specia litet: V in — D esserter. Ilf. Strand N B . De se re de H u s m ø d r e b e d e s v e n l i g s t i n d s e n s t i l l i n g e r i g o d T i d .

Hvorledes man gør en Myg til en Elefant.

Den bedste hemmelige Skrift. H. N Æ 0 Z C V 0 K C Q R E B!UIP IT IL!J !AIY!F IX ID!Mi i i 1 ' I i I i I i I i I i I i I i I i I i ! i I i

fiu!

Køkkenudstyrsartikler og Haveredskaber. Metaltraadslamper. Sikringer.

Husk Glarmesterforretningen, H e l l e r u p v e j 3 9 (ved Viadukten) ..... anbefaler s ig med a lt til F a g e t henhørende. Husk J . H e n r i c h s e n . Telf. Helrup 1479.

9 £ b b s k e h s h e ) k s h q

Her er en Opskrift paa, hvordan den laves mas. Først man de Kirsebær støde. Hæld dem i Flasken, saa 1 Lod Kanel derpaa, som man har pulveriseret. (Ganske jeg følger her Opskriften, hvilken er mere end én Gang proberet.) Nelliker 1 Kvintin, 3 Potter Brændevin. (Fransk Brændevin hertil hører). Derpaa lidt Sukker tag efter din egen Smag, A lt man en Smule omrører. Flasken i Solen hen sættes derpaa igen, hvor den en Maaned nu bliver; Og naar den færdig er, har man af Kirsebær Drikken, som Sindet opliver. Proppen i samme sæt løslig; men glem ej det, at det skal hver Dag omrøres. Dette nu afsis maa og paa Bouteiller smaa hældes og varligen føres. Derpaa i Kælderen disse skal sættes hen, til man Likøren vil drikke. Straks den ej drikkes maa; men hvis man la’er den staa lidet, da skader det ikke,« En Fortælling fra Elsass. Af Rene Bazin, Medlem af det franske Akademi. (Eneret. —Eftertryk forbydes.) (Fortsat). „Og Du vil gifte Dig?" spurgte Moderen o g løftede Hovedet hur­ tigt. „Ja, naturligvis. Nu om Stunder opfatter vi ikke Ægteskabet helt som 1 ." Moderen saa paa Luciennes Smil; ! at hun vilde møde en tagen Beslut­ ning, o g hujn følte, at det var et daarligt valgt Tidspunkt til at dis- ’ kutere. Hun tav. „Jeg er Dig taknemmelig," fort­ satte den unge Pige. Efter et Øjebliks Betænkning sag­ de hun; „Du maa Imidlertid have haft en anden Orund end blot at bøje Dig for Fader, naar Du gik ind paa at komme herhen o g . . . og modtage Hr. von Farnow her?" Hun lod Blikket løbe rundt i Væ­ relset o g fæstede det atter paa den udmagrede o g lidende Kvinde med det glat ned redte Haar, som var hendes Moder. Men denne tøvede ikke med Svaret; „Ja," sagde hun. „Jeg var overbevist derom ! Vil Du sige mig den Grund?" „Lige straks." „Naar Hr. von Farnow er til Stede ?“ „Ja." * En levende Følelse af Ubehag for­ andrede Luciennes Ansigtsudtryk, der blev haardt. „Du er dog vel ikke i Stand til at søge at faa min Forlovede 52) FamilienOberle

H. P. UIISlllllll Telef. Ordrup 273,

Centralvarme-Anl£$

Man laver to ens 1 Linealer med Bog­ staver o g fører dem nedover et Stykke Papir o g afsætter Prikken ef­ ter denne for det Bogstav, der skal bruges, o g her kan man godt lave Forvirring ved at sætte det samme Bogstav flere Steder. — Hvad staar der i Prikkerne.

Diplomater, Forbrydere o g Kære­ stefolk benytter ofte hemmelig Skrift Men næsten alle Systemer af den Slags kan en dygtig Mand finde ud af, især ved at lede efter de hyp­ pigst forekommende Bogstaver som „e" o g „a". Men denne Skrift, vi her viser, hører til de sikreste.

Lindegaardsvej 56.

Eftersyn forétages Reparationer udføres

O tto Plantener E s te r sv e j 28 Telf. : Hell. 974- J ........... . _. . ^Oonnannn□□□□□□□ nnuaunnaaoØ0

Alt Glarmesterarbejde udføres. Billeder indrammes. Stort Udvalg af indrammede Billeder.

o

E. Svendsen &San

S '

E l e k t r . R u l l e . F r e # ^ Hellerupvej 8 (Havehuset) anbefaler sin propre Rulning H u s k Telf. Helrup 765 y.

t i

Ruthsvej 6.

Telf. Hell. 4 7 7 v.

*

^

M u r e r m e s t r e .

saamummmmmm*** m iE=3iic=anc=aiiE=3iic=3iiE=aiic=3iiK=aiic=aiii=2iic=aiic=3iic=3i ïc a iic a iic ia u c a iia iic a iic ia iic a ïiS iia iicD 'ic a iic a iic a ii 1 D □ L A U R I T Z B E N D I X E N - E N T R E P R E N Ø R - W E B E R S G A D E 7 T E L F . B R Ø N S H Ø J 1 2 3 A l t E n t r e p r e n ø r a r b e j d e u d f ø r e s . S p e c i a l i t e t : W . C. A n læ g a f J o r d - o g B e t o n a r b e jd e r K lo a k a n læ g o g V e d l i g e h o l d e l s e r >IIC=3lie=2llt=3IIC=3IICZIIIC=3IIC3l IC=3IIC3IIC2IIC=!ll(=2IIC=2! I C3IIE Motcrreparationsværkstedet G N I S T E N ( e k s a m i n e r e t M e k a n ik e r) udfører Reparationer af Motorcycler, Automobiler, Baadmotorer & Elektromotorer ::::as;:::s:::s:::sssss::s::s:s3s8sss::::: îsïssî ssssss:::ss::ss»s n a z i sss:sss:s:sss:ss::ssss-—< Tlf. Ordrup 1485 S t r a n d v e j 8 3 2 H e l l e r u p T jf j j rdrupj4*S ♦Î**“■■■■■ D B i a n a i i a i i m i c a n t

undslippe gennem Revnen. — End- (mu bedre er det dog at sætte et Stykke tørt Kamfer i Hullet, og har man først lært at bruge det, kan man lave flere Ting o g ved Hjælp af et Stykke Kamfer og smaa Pa- pirbaade arrangere smaa Søslag.

Klip en Fisk ud af et Stykke Kar­ ton o g lav en fin Revne i den fra A til B o g ved A et rundt Hul. Naar man nu drypper en Draabe tyk Olie i A o g hurtig lægger Fi­ sken i Vandet, vil d;en svømmej rundt, fordi Olien søger atj

Ir»

Hvad er dette!

. r

P O U L S

R Ø » « . .

S trand v e j 277 Ä

lÄ L E R F O R R E T IS ^ S

Skovshoved j

Dette ligner maaske en Vase, men se rigtig efter, om ikke det er to Ansigter. Og prøv saa at lave dem efter, det er nemt gjort.

EB VBBB ■B■■■Al

F o r e l ø b i g

T e l e f o n : N O R A

1 3 4 1 y

% B y g n i n g s a r b e j d e — D e k o r a t i o n - '^S j$ 2BBBBBB | BBBBBEBBBBBABBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBJBBRBBBW B B IIIJ B B I B I

dog i Syden og i Norden | ofte megen Ære nød. !Naar et Hoved er i Hæder, i fyldt med Grød, hvad Ære værd? ! er et Hoved, som fremtræder, jfyldt med Kød, som dette tier. 1 Først de ydre Blade pilles af — et Hul man skærer saa der, hvor Stilk og H oves skilles, samme hules ud; hvorpaa man med Fars det Hoved fylde, i et Klæde koges det. Sligt et Hvidkaalshoved hylde alle som en dejlig Ret. Naar det nu er kogt, man tager samme op af Grydens Vand, og, saa snart man saa benager, kan det Hoved rettes at*. Sauce jeg ikke vil _pmtaie, man kan tage, hvad man vil, brun Sauce nogle anbefale, smeltet Smør jeg raader til.«

turligvis ikke skrevet), søm selv gaar i Husholdningen, Arbejdet, naar de i Stedet tor at staa med en, Kogebog eller Opskrift i Haanden, kunde syngende besørge Hefternes Tillavning." „Smaa hurtige Sukkerbrød" laves til Melodien „Ach, du lieber Augu­ stin" saaledes; »Riv saa meget Sukker, som 6 Æg kan veje, kom Hvedemel af samme Vægt som Æggene. Hviderne piskes bør, alt til en Dejg omrør, Kagerne bages derpaa med lidt Smør.

SUNDESTE & MEST PRA VARMEANLÆG tor VI

Han var civilklædt, meget elegant. Sindsbevægelsen furede hans Ansigt o g g.orde det blegt. Han sagde al­ vorligt paa Fransk; „Jeg takker Dem, Frue." Saa betragtede han Lucienne, og over hans blaa Øjne, der var uden Smil, gik et Lyn af stolt Glæde. Den unge Pige smilede over hele Ansigtet. Fru Oberle følte en Gysen af Uvilje, som hun søgte at under­ trykke. Hun saa lige ind i Vilhelm vton Farnows staalblaa Øjne; han stod ubevægelig i den samme Stil­ ling, som han vilde have indtaget i Geleddet o g over for en høj Foresat. „De behøver ikke at takke mig, Hr. von farnow . Jeg har ingen Del i det, der sker. Min Mand og min Datter har bestemt alt." Han bukkede paany. f Fortsættes).

til at vende sig fra mig, selv om Du o g jeg ikke forstaar hinanden i nogen høj Grad?" Taarer viste sig i Fru Oberles Øjenkroge. „Aa, Lucienne!" „Ne j , . . j e g tror det heller ikke . . . De t er en Ting af Betydning?" „Ja-“ „Som angaar mig?" „Nej, ikke Dig." Den unge Pige aabnede Munden for at svare, men saa lyttede hun, blev lidt bleg o g vendte sig helt om mod Døren, medens hendes 1 Moder kun vendte sig halvt om til den Side. Der kom nogen op ad Trappen. Det var Vilhelm von Far­ now, o g foran ham gik Portner­ sken, som kun ledsagede ham til Trappeafsatsen. Gennem Døraabnin- gen opdagede han Fru Oberle, o g idet han rettede sig som til dem militære Parade, gik han med hur­ tige Skridt gennem Stuen o g buk­ kede med stolt løftet Hoved, først for Moderen og dernæst for Datte­ ren.

” KTHOM5EN5-5ySTEM ” ' jsh ensarte! Varme over hele Huset-, .jrmlVand til Køhhen.Badog heandvastø indrettepaafaaDageisaavelaldresomny i Villaer IdOOflmtOIBRUfi-CLIHRENDEANBEFALET^

Besparende flirBrzmdselkonanvendesogsaaBrundeogTei PROSPEKT(KTILBUDGRATIS > KTHOMSEN 8>C° KØBENHAVN Vester Voldgade N94. KRISTIANIA -

STOCKHOLM

Her vil jeg erindre blot, at Voks er nok saa godt til at smøre Panden med, som lidet Smør.

Har man ej Vokset, man Panden med Smørret kan smøre, og det gaar herligt an.- „Fyldt Hvidkaalshoved" gaar paa, Melodi; „Druen vokser paa vor Klrjp". V Jv'der vandrer her paa Jorden; mange, som er fyldt med Grød,

Til Melodi „Herlig en Sommernat" fremstilles en fortræffelig Kirsebær- Likør:

. Riadln, l # j jjggtiyF*

»Til Kirsebær-Likør først man afplukke bør 5 Pund af Kirsebær røfle.

Udgiver: Petersen & Bratvol Trykt i Oscar Fiaenckel & Co S

Made with FlippingBook Learn more on our blog