צו הארנונה של עיריית אשדוד לשנת 2019 - נוסח סופי- אושר במועצ

Made with FlippingBook Online newsletter