פרסומידע - גיליון 895

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ |

895 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

8 .2018 תשע”ח .6 |

שלֹח כה’ סיון

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

www . s h i r a z . c o . i l 050-2727803

לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

אסטרטג לֹהשקֱעות נדִלֹ”ן ויועץ משכנתאות בכיר | עופר לֹוינשטיין קֱשרי נדִלֹ”ן שירז צוות גוש עציון ואפרת: רבקֱה שלֹזינגר, שמעון אלֹיאב, יוסף ניסים, הדִר שילֹה

דִו משפחתי 16 רח’ השײרות חדִרים, רחוב שקֱט לֹלֹא מוצא 9 אפשרות הרחבה משמעותית 2,350,000 ₪ לֹמכירה

דִירת גן ענקֱית רח’ בית הבחירה לֹמכירה מ’ 150 / חדִרים 6 נוף מדִהים, מפלֹס אחדִ, דִירה מרװחת במיוחדִ 318 החשמונאים לֹמכירה חדִ’, דִירה מרװחת 7 מפלֹס אחדִ, מטבח גדִולֹ, כניסה פרטית, מרפסות גדִולֹות דִירה ענקֱית

חדִרים 6 דִופלֹקֱס 16 רח’ יהודִה המכבי לֹמכירה חדִרי שינה, 5 בית משופץ, רח’ שקֱט לֹלֹא מוצא, נוף + כיװני אװיר 3 69 רח’ דִודִ המלֹך לֹמכירה בײסמנט + מטר 292 מרװח, חדִרים מוארים בית משופץ לֹחלֹוטין בטוב טעם בײסמנט +’ קֱוטג

דִופלֹקֱס מרװח 22 רח’ זית שמן לֹמכירה חדִ’, אפשרױות 5.5 בניה נרחבות, סביבה איכותית, נוף + כיװני אװיר 3 קֱוטג’ מושקֱע 26 רח’ הגואלֹ לֹמכירה מטר, 189 חדִרים, 7.5 רח’ כפרי מבוקֱש, פרטיות גבוהה

בזית

בזית

בתמר

& 2,050,000

מחיר אטרקֱטיבי

מחיר אטרקֱטיבי

בדִקֱלֹ

בתאנה

באלֹעזר

& 1,860,000

& 2,995,000

& 2,100,000

לֹמכירה

לֹהשכרה לֹלֹא תיװך 054-5687720

050-2727803 ברימון קֱוטג’ חלֹומי מפנקֱ ומאובזר מחיר לֹרצינײם &2,100,00 מ”ר מרװח ושקֱט 190 ’ בתאנה קֱוטג &1,950,000 ’ חדִ 5 בתמר גן &2,050,000 ’ חדִ 6 בתמר דִירת גן גינה ענקֱית, אטרקֱטיבי לֹרצינײם מײדִי + בתמר &2,350 מ”ר 200 ’ חדִ 8 ’ בתמר קֱוטג &3,599,000 יחידִות + בגפן בית פרטי ענקֱ חדִ’ ענקֱית מושקֱעת מחיר לֹא לֹפרסום 7 בגפן &1,390,000 חדִ’ מרװחת 4 ברימון

&1,400,000 חדִ’ נפלֹאה 4 בזית &1,620,000 גינה + ’ חדִ 5 בזית

בתמר & 4,000 - חדִרים 4 & 7,000 - מ”ר 200 פנטהאוז & 6,900 - מ”ר 180 ’ קֱוטג

בזית & 2,600 - חדִ’, בקֱטורת 3.5 & 3,200 - חדִ’, זית שמן 4 & 4,000 - חדִ’, בקֱטורת 5 & 4,500 - חדִ’, זית שמן 5.5 בדִקֱלֹ & 7,600 - ’ חדִ 8 , דִו”מ ענקֱ & 7,500 - ’ חדִ 9 , בית פרטי & 10,000 - חדִ’, בית, זרובבלֹ 9 & 2,600 - חדִ’, כורש 3

&1,750,000 הרחבה משמעותית + ’ חדִ 5 בזית & 1,760,000 הרחבה + חדִ’ מושקֱעת 5.5 בזית &1,790,000 חדִ’ מהממת 6 בזית דִופלֹקֱס הרחבה מחיר לֹא לֹפרסום + ’ חדִ 4.5 בדִקֱלֹ &1,695,000 הרחבה + ’ חדִ 6 בדִקֱלֹ &2,350,000 בדִקֱלֹ דִו משפחתי אטרקֱטיבי לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

בדִגן & 4,000 - חדִרים 4

& 4,300 - ’ חדִ 6 דִירת & 5,300 - ’ חדִ 7 ’ קֱוטג & 5,500 - קֱוטג’ ענקֱ ומושקֱע

Made with FlippingBook - Online catalogs