קשר עין גליון 257 - ירחון ארגון המורים מרץ 2016

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

ישראל בספרי לימוד גרמניים 32 מוטי שפר

מידע למורים בחט"ב העובדים במסגרת אופק חדש 18 מוטי מרוז

לימודי אמנות הקולנוע ככלי מבע רגשי לבני נוער

20

2016 ועידת ישראל לחינוך

מרכז הכנסים אווניו, קריית שדה התעופה כ"ד אדר ב' תשע"ו ,3.4.2016 יום ראשון

27 ' הקדימו להירשם! מספר המקומות מוגבל - עמ

2 0 1 6 ת ש ע " ו

מ ר ס א ד ר א ' - א ד ר ב '

2 5 7 ג י ל י ו ן

Made with