קשר עין גליון 257 - ירחון ארגון המורים מרץ 2016

קו ייעודי למורים במוקד Call הבינלאומי * 5595

הבנק הבינלאומי בשיתוף עם ארגון המורים מציג: בלעדי! ממשיכים את השנה עם לוח חלק הלוואות בתנאים ייחודיים לחברי ארגון המורים!

הלוואה בריבית קבועה בשיעור ריבית : )1( החשכ"ל ₪20,000 עד סכום ההלוואה: תשלומים חודשיים 36 עד תקופת ההחזר: בלבד! )1( 1.01% ריבית החשכ"ל ריבית: ללא התחייבות להעברת המשכורת! לשנה) 1.0135% לשנה בלבד! (ריבית מתואמת )1( 1.01% 24.2.16 ליום נכון

הלוואה בריבית משתנה לכל מטרה למעבירי : )2( משכורת ₪100,000 עד סכום ההלוואה: שנים 5 עד תקופת ההחזר: לשנה P+0.5% ריבית: לשנה) 2.1203% לשנה (ריבית מתואמת 2.1% שיעור הריבית 24.2.16 ליום נכון

: )3( הלוואה לכל מטרה בניכוי מהשכר למעבירי משכורת לשנה P-0.5% ריבית: שנים 5 עד תקופת ההחזר: ₪100,000 עד סכום ההלוואה:

ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ"ל הידועה במועד החתימה על בקשת ההלוואה (ריבית החשכ"ל – שיעור ריבית על הלוואות לעובדי המדינה )1( הלוואות בניכוי שכר יוענקו בכפוף לקבלת )3( ומעלה. ₪4,000 ההלוואה תינתן למעבירי משכורת בגובה )2( המתפרסם מעת לעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר). הפניה חתומה ע"י המעביד ובכפוף לקיום הסכם התקשרות מול הבנק ובהעברת משכורת לבנק. ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים (לא עסקיים), ויוענקו בכפוף . פריים www.fibi.co.il לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. ההלוואות כפופות לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר – "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההלוואות )P( או להפסיק להציען בכל עת. ההלוואות המוצעות למעבירי משכורת אינן מיועדות למחזור הלוואות קיימות.

Made with