Onsdag 25. mai 2016

2

Onsdag 25. mai 2016 •

Frivilligdag i Minneparken

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Sitt ikke hjemme

Kulturkontoret og frivil- ligsentralen i Vestre Toten har er klart mål når det for første gang skal arrangeres frivillig- dag på Raufoss. Minneparken skal fylles med aktivitet. En enslig liten stolpe tilhørende stolpejakten er det som minner om frivillighet i Minneparken på en helt vanlig hverdag. Lørdag blir det derimot andre boller. Første frivilligdag – Da skal Minneparken fylles opp med liv og røre, sier Elisabeth Lund og Hilde Skogli Ødemark fra kulturkontoret i Vestre Toten kommune, samt Britt Eidstuen fra Vestre Toten Frivilligsentral. Sammen inviterer de nå til Vestre Totens første frivilligdag, hvor alle frivillige lag og for- eninger i kommunen har mulig- het til å vise seg fram. – I forbindelse med friluftsfesti- valen har vi hatt henvendelser fra foreninger som har ønsket å vise seg fram, men som ikke har pas- set inn i friluftsliv-temaet. Vi har derfor sett et behov for en møte- plass for alle, sier kultursjef Lund, og legger til at frivilligheta spiller en stadig større rolle i lokalsamfunnet. – Frivilligheta i Vestre Toten fortjener en egen dag for å vise seg fram. Det gir folk en fin mulighet til å få greie på hva som finnes og la seg inspirere, og Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no Margit Foss har gått ut av tida, 90 år gamal, – gått ut av tida? Ho er framleis med oss i vår tid på sin måte. Vi minnast ho som gamlemor i senga i Øverjordet, som bestemt og blid husjomfru som gjekk familien Weidemann til hånde med dyr kaffe, småkaker og vin, samstundes som ho trakterte dei i kjøkenet og slo av ein prat. Vi minnast ho som kunnskaps- rik formidlar i Øverjordet om potet, korn eller hushald på gar- den, i doksenteret på Kapp der ho kunne fortelja om matstell eller bryllaup under krigen, eller opp- vekst i Lena som jente, som hus- jomfru med oppdekka selskaps- bord på Balke-salen på Billerud

Nå nærmer det seg innspurt, og det er på tide å bestemme seg. Skal Toten-kommunene og Gjøvik fortsette mot framtida hver for seg, eller er det fornuf- tig å slå seg sammen? Vi har tidligere etterlyst de gode argumentene i denne saken. Vi vet jo hvordan vi har det i dag, men det har i denne prosessen vært et behov for å tydeliggjøre hva konsekvensen av en storkommune vil bli. Det er blitt holdt informasjonsmøter, og det er også orientert på andre måter. Nå må tida vise om folk flest har latt seg overbe- vise om at vi får det bedre i en ny, stor kommune. Eller kanskje endt opp med at de velger å stemme nei til en sammenslå- ing. Her lokalt har sentrale politi- kere valgt begge deler. Noen flagger at de ønsker storkom- mune, andre at de sier klart nei. Noen har også valgt å holde for seg selv hva de mener. Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Kommunene skal fatte vedtak om dette innen 1. juli i år. Stortingsflertallet har bedt om en kommunereform, der målet er større og mer robuste kom- muner. Nå er det altså totninger og gjøvikensere som skal fortelle Stortinget hva de ønsker. Mandag går derfor turen til urnene, der det skal tas et valg. Skal politikerne få mandat til å gå videre med samtalene om den nye kommunene, eller vil mannen i gata at de skal avslut- te prosessen? For tida pågår det folkeav- stemninger flere steder i landet. I Innlandet har allerede folket talt i mange kommuner. Resultatene viser at det ikke er stor begeistring for nye og stør- re kommuner. Så får vi se hva innbyggerne mener her lokalt. Vi mener at det viktigste er at så mange som mulig avgir sin stemme, enten de er for eller imot. Dette er en rådgivende fol- keavstemning. Politikerne kom- mer til å lytte til folket i denne saken, derfor er det viktig å møte fram. Sitt iallfall ikke hjemme, for så å ergre deg over utfallet.

Stolpejakta er et eksempel på frivilligheta i Minneparken på en helt vanlig hverdag. Lørdag arrangeres frivilligdagen for første gang på Raufoss, og da vil Britt Eidstuen i Vestre Toten Frivilligsentral, kul- tursjef Elisabeth Lund og arrangementskoordinator Hilde Skogli Ødemark i Vestre Toten kommune, fylle parken med liv og røre - helt frivillig.

kanskje finne noe de selv vil være med på, sier kultursjefen. Parade og stands Alle frivillige lag og foreninger i Vestre Toten skal ha fått invita- sjon til å delta. – Så langt er det cirka 20 som har meldt seg på, sier arrange- mentskoordinator Skogli Ødemark. Initiativtakernes hovedoppgave er å hjelpe til med å legge til rette for arrangementet. – Vi vil bidra med det vi har av utstyr til stander, ei lita scene og strøm til lyd, sier Lund. Utover dette er det opp til lag og der ho fnøys «skjelpaddsuppe, pøh» på Norge Rundt ein fredags- kveld. Vi minnast og slik ho var med frå fyrste møte til siste slutt med Totentreff, det faste forum for inn- samling og dokumentasjon gjennom 35 år, like interessert, kunnskapsrik, spørjande og like blid. Ho var så lettvint å ringe åt når vi trong ein formidlar, «Kan du vera med på … jau, eg blir med», kom det, mesta før vi fekk sagt kva det var - men je treng skyss, da veit du. Skyss vart aldri vanske- leg å ordne, ingen sa nei når det var ho Margit som skulle hentast. Vi kan lesa det ho har skrivi i TOTN, mange fine artiklar med eit særskilt preg. Ho sat gjerne i dok- senteret når ho hadde tid, gards- og slektshistorie, må veta. Kven skulle vel trudd at ho Margit enda

foreningene selv å fylle Minneparken med aktiviteter. Bocciakamp, hårfletting, sang, dans og husflid for salg er noe av det som er i vente. – I tillegg vil det også bli en parade som starter fra Sagatunet og går gjennom Raufoss sentrum om Raufosstun til Minneparken, sier Skogli Ødemark. Her opp- fordres det til å bruke kreativite- ten ved å kle seg ut, eller pynte sykler og barne/dukkevogner med blomster. Både skolekorpset og mannskoret i Raufoss er på plass med korpsmusikk og sang i paraden. – Toten Gammelbilklubb stiller har folk som hugsar ho i Kina? Ho har formidla «Skrinet med det rare i» på Bjørnsgårdskulen åt 5.-klassingar og ein gjeng med kinesiske museumsfolk, fleire frå det eksotiske Miao-folket. Ho gjorde eit sterkt inntrykk på dei, eg hugsar eg fekk med helsing heim åt ho mange år etterpå, dei var inspirerte av hennar formidling! Margit hadde mykje smerte i kroppen, men let ikkje det stoppe seg når vi ringte. – Det gjer like vondt om je sit heme, amma, men da får je itte opplevd det ekstra på museet! Jau, ho Margit er med oss i tida vår vidare. Takk for stor innsats, gode stunder og mykje moro. Vi lyser fred over Margit Foss sitt minne.

også med noen biler, hvor beboere på Raufosstun kan få bli med på en liten kjøretur for anledningen, sier arrangementskoordinatoren. Arrangementet starter i det små i år, men ønsket at dette skal bli en ny fast tradisjon i årene fram- over. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Jonas Hoel, Østre Toten, født 1927, døde 10. mai. Marian Szczesniak, Østre Toten, født 1953, døde 3. mai. 7ÌS LKSF #KBSOF 3PHOMJFO G“EU PLUPCFS TPWOFU TUJMMF JOO QÌ -ZOHIPMUFU TZLFIKFN &MWFSVN NBJ -FJG )BOT )FMFOF -JW "TUSJE 5PSMFJW /JFTFS PH OFW“FS WSJHF GBNJMJF PH WFOOFS #JTFUUFT GSB &MWFSVN LJSLF GSFEBH KVOJ LM * TUFEFU GPS CMPNTUFS “OTLFT FO HBWF UJM #KBSOFT GPOE UJM 3“EF ,PST CFT“LTUKFOFTUF (BWFO LBO HJT J LJSLFO FMMFS TFUUFT JOO QÌ LPOUP OS

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

4“SHFI“ZUJEFMJHIFUFO BWTMVUUFT WFE LJSLFO

Vigdis Bjørhovde og Torveig Dahl

Made with