C werkboek vwo

Hoofdstuk10 Enkelvoudigeen samengestelde interest

Hoofdstuk10 Enkelvoudigeen samengestelde interest

Opgaven

Opgave10.1 (§10.1) SamanthaKuhnenbeschikt over eenbedrag van € 8.000 dat zij tegen 2,5%gedurende 2 jaar op eenbankre- kening kanplaatsenopbasis vanenkelvoudige interest of samengestelde interest.

Gevraagd a Het verschil tussenenkelvoudigeen samengestelde interest is ................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Berekenhet bedragwaarover zena2 jaar kanbeschikken,wanneer debank interest vergoedt opbasis van

b enkelvoudige interest: ............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c samengestelde interest: .......................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave10.2 (§10.2) GinovanAltenawil begin2014 € 25.000opdebank zetten.Hij kanuit tweespaarvormenkiezen: eenspaarde- positomet 3%enkelvoudige interest per jaar of een spaarrekeningmet 2,9% samengestelde interest per jaar. Gevraagd Ginoontvangt op31december 2022 ........................................ meer bij samengestelde interest danbij enkelvoudige in- terest.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave10.3 (§10.2) a De eindwaarde van een kapitaal van € 6.000 dat gedurende 20 jaar tegen 4%per jaar op samengestelde

interest uitstaat, is ......................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CE

Management&Organisatie inBalans

95

Made with