פרסומידע - גיליון 868

ידִע

פרסו

868 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

10.11.2017 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ חיי שרה כא’ חשון תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

בס"דִ

נווה דִניאלֹ

בשיפון חגיגת חנוכה

סופגניות רגילֹות

בלֹעדִי בשיפון

סופגניות מיוחדִות

4

1

סופגניות קֱמח מלֹא וסופגניות לֹלֹא טיגון

6

1

ב-

ב-

3

10

2

10

ב-

ב-

9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00- 19:00 לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ הנחות לֹכמויות | הנחות לֹמוסדִות לֹחנוכה * * יום ו' 6:30- ימים: א'-ה' 14:00

Made with FlippingBook Annual report