השבט השישי - גליון 130

ה, ֶ א ְ ר ִּ נ ַּ ר, כ ֵ מ ָּ ג ִ ה י ֶּ ז ַ ץ ה ִ י ַ ק ַ ם ה ַּ ג ך ֶ ר ֶ ע ְּ ב ֹ י או ֵ ר ְ ׁ ש ִ ת ְ ל ל ּ לו ֱ ין א ֵּ ב ה, ֶ א ְ ר ִּ נ ַּ ים, כ ִ ב ָ צ ֲ ת ח ַ יע ִ ס ְּ ר ב ֵ מ ָּ ג ִ י ך. ֶ ר ֶּ ד ַ ל ה ַ ים ע ִ ל ָ ה ע ָּ מ ַ כ ְּ ב ֹ או ה ָ יר ִ ב ְ ג ִּ יו כ ָ ינ ִ ס ְ מ ַ ל ח ֶ ב ֹ ו ׁ ש ְּ ף ב ֵ נ ְ פ ַ נ ְ י ָ יה ֶ מ ּ לו ֲ ב ע ֹ זו ֲ ת ע ֶ נ ֶ א ָ מ ְ מ ּ ה ָ ר ְ ב ֳ ע ְּ ף ב ֹ זו ְ ׁ ש ִ ת ת ֶ ר ֶ ח ֲ י א ִּ כ ּ ה ָ ע ְ ד ֹ יו ְּ ב . ָ יה ֶ ר ּ עו ְ י נ ֵ ט ֹ ו ׁ ש ְּ ל ב ָּ ין-כ ֵ ת ע ֶ א ף ֵּ ט ַ ל ְ , י ּ ה ָ ג ִ י, י ִ ל ֶ ר ָ ו ְ ק ַ , א ְ ך ָ ו ר ָ ת ְ ס ּ ו ּ ינו ֵ יל ִ ב ְ ׁ ל ש ַ ת ע ֹ נו ּ תו ְ ס מ ֵּ כ ַ ע ְ י ף, ֵ י ָ ע ֶ ם, ה ָ ד ְ ר ִּ נ ַ ה ה ֶ ז ַ ץ ה ִ י ַּ ק ַ ה ְ ו . ּ נו ֶ ינ ֵ א ְ ה ו ָ י ָ ה ֹ מו ְּ ח - כ ַ כ ָׁ ש ִ י ת ֹ יו ִ ל ּ לו ְ ׁ י ש ֵ ב ּ רו ְ צ ּ ים ו ִ ע ּ מו ְ ג ּ נו ְ ח ַ נ ֲ א ַ ו ם, ַ ע ַ ר ָ ר ה ֹ א תו ֹ בו ְּ ב ֹ לו ּ ה ַ מ ְ כ ִ ד נ ֹ עו ת ֹ יו ִ ר ְ ט ִ ל מ ֵ צ ְ ב ּ ים ו ִ ר ָ ט ְ מ ִ ד מ ַ ר ְ ב ִ ב ּ ו ם. ַ ע ַּ ד פ ֹ ץ עו ִ י ַ ק ּ נו ָ ל ׁ ש ֵּ ק ַ ב ְ נ | גם הקיץ הזה

עידית חכמוביץ - יגור

1 | השבט השישי

Made with