Inkijkmateriaal sociaal werk

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Zorg & Welzijn

KD Sociaal werk 2015

Kwalificatie Sociaal-cultureel werker 4

Crebonummer 25488

Cohort ……………

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Examen 1 SW-SCW-B-K1-W1 Inventariseert de vraag naar sociaal werk

Afnameperiode: .........................

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Examenkandidaat

Naam

Studentnummer

Beoordeling

werkproces B1-K1-W1

goed

voldoende

onvoldoende

herkansing ja nee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Naam:

Handtekening:

Functie:

Organisatie:

Datum:

Paraaf 2015 Examen 1 SCW JJ 25-8-2015

Pagina 1 van 5

Made with