Broward County Family Resource Guide 2020-2021

Enfὸmasyon sa mete aksan sou kėk nan plizyė resous ki disponnib pou fanmi nan lekὸl piblik, Broward County Public Schools (BCPS) . Pou enfὸmasyon konplėt, lis lekὸl, depatman, pwogram ak sėvis, vizite sit browardschools.com . BROWARD COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ANREJISTRE/ENSKRI PITIT-OU POU LEKÒL Pou enfὸmasyon enpὸtan osijė anwolman ak fὸm enskripsyon pou elėv, kontakte ofis ki anchaj enskripsyon (registrar’s office) nan lekὸl ki deziye pou pitit-ou ale oswa vizite sit browardschools.com/ registermychild. JWENN LEKÒL DAPRE ADRÈS KAY-OU (HOME SCHOOL) Pou w jwenn ki lekὸl ki koresponn ak adrės kay-ou, rele depatman Demographics & Enrollment Planning nan nimewo 754-321-2480 oswa itilize school locator (pou idantifye lekὸl-la), sou sit browardschools.com/ schoollocator. SIVEYANS TIMOUN AVAN AK APRE LEKÒL Before and After School Child Care (BASCC) founi elėv- yo yon anviwonnman an sekirite, ki favorize devlopman epi ki konfὸtab. Pandan elėv-yo nan pwogram aftėkė (siveyans timoun apre lekὸl), yo gen opὸtinite jwenn asistans pou fė devwa-yo epi patisipe nan aktivite. Estaf la okipe timoun-yo chak jou lekὸl louvri, ikonpri jou lekὸl lage bonė. Elėv-yo ka manje snak oswa dine tan yo la. Vizite browardschools.com/bascc oswa rele nimewo 754-321-3330 pou plis enfὸmasyon ak ransėyman sou frė ou ka peye. KONSEYE BROWARD POU EDIKASYON KONTINI Broward Advisors for Continuing Education (BRACE) – Konseye nan Broward pou Edikasyon Kontini (BRACE) an kolaborasyon avėk konseye lekὸl (school counselors) bay elėv-yo enfὸmasyon sou karyė, bous, ėd pou peye kolėj ak sou pwosesis aplikasyon pou antre nan kolėj. Konseye BRACE bay enfὸmasyon sou lekὸl teknik, opsyon sou karyė nan lame ak enfὸmasyon pou antre sou mache travay. Konseye-yo fasilite epi patisipe nan reyinyon oryantasyon pou fanmi ak vizit lekὸl (open houses), espozisyon kolėj (college fairs), ak lὸt aktivite epi evėnman osijė preparasyon pou kolėj ak karyė. Pou plis enfὸmasyon, rele School Counseling and BRACE Advisement nan nimewo 754-321-1675 oswa vizite sit browardschools.com/brace. BROWARD VIRTUAL SCHOOL Broward Virtual School se yon ansėyman vityėl, adistans, sou Entėnėt, delivre grasa yon sistėm jesyon aprantisaj. Pwogram-la ofri anwolman aplentan pou tout elėv k’ap fė klas K-12 (grade). Elėv ki resevwa ansėyman adomisil e k’ap fė klas 6-12 ka anwole

mwatye tan. Elėv-yo chwazi, yo-menm, kote yo ka pran leson-yo epi yo kapab pran tout klas ayeskoul-yo nan Entėnėt pou obteni diplὸm fendetid-yo. Pou plis enfὸmasyon, rele nimewo 754-321-6050 oswa vizite sit bved.net. EDIKASYON PWOFESYONNÈL, TEKNIK POU ADILT & KOMINOTE Career, Technical, Adult & Community Education (CTACE) ofri klas anwolman pou elėv k’ap fė klas 6-12 (grade). Gen plis pase 100 pwogram, avėk preske 400 klas konsantre nan 16 gwoup karyė. Elėv ki konplete yon pwogram sekans CTACE, swivan definisyon Depatman Edikasyon Leta Florid adopte, gen opὸtinite pran sėtifikasyon ke endistri apwouve. Avėk sėtikikasyon an, opὸtinite pou yon elėv jwenn travay va ogmante. Pou plis enfὸmasyon rele 754-321-8400 oswa The College Academy at BC (Broward College) se yon patenarya ant BCPS ak Broward College. Elėv ki frekante Kolėj Akademi nan BC k’ap chėche obteni yon diplὸm, se elėv ki gen anwolman doub aplentan, ki va konplete dėnye ane ayeskoul-yo, anmenmtan yap pran yon diplὸm dezan, Associate of Arts degree, nan Broward College. Elėv-yo pa bezwen peye pou klas-yo (free tuition), frė ak liv. Plis enfὸmasyon disponnib sou Koneksyon Kominote (Community Connections), se yon kolaborasyon ant BCPS ak ὸganizasyon lokal, ki ofri atelye (wὸkchὸp), sesyon klas fὸmasyon ak lὸt opὸtinite fὸmasyon pou fanmi. Pou plis enfὸmasyon, vizite browardschools.com/communityconnections oswa rele nimewo 754-321-1599. SIPÒ NAN APRANTISAJ POU ELÈV ESEPSYONNÈL BCPS sėvi plis pase 32,000 elėv andikape epi ofri yon edikasyon piblik apwopriye epi gratis, konfὸmeman ak Lwa mandate onivo federal, Individuals with Disabilities Education Act (Lwa Edikasyon pou moun Andikape). Gen yon continuum pwogram ak sėvis ki disponnib pou satisfė bezwen endividyėl elėv ki elijib e k’ap swiv pwogram edikasyon espesyal ak sėvis ki akonpaye-yo; pwogram-la asepte elėv laj 3zan rive 22 ane. Sėvis-yo kapab fėt nan diferan anviwonnman, ki enkli saldeklas regilye, sal resous, lekὸl spesyalize ki fonksyone lajounen, ak ansėyman adomisil/lopital. vizite browardschools.com/ctace. KOLÈJ AKADEMI sit browardschools.com/collegeacademy. KONEKSYON KOMINOTE

Elėv ki elijib resevwa sipὸ ak/oswa sėvis swivan plan edikasyon endividyėl-yo (Individual Education Plan - IEP), plan ki baze sou bezwen inik chak elėv, dapre nivo akonplisman akademik ak pėfὸmans aktyėl-li. Pou plis enfὸmasyon, vizite browardschools.com/esls oswa rele nan nimewo 754-321-3405. BIWO ESOL KI EDE PARAN Parent Outreach Office – Manm ekip ESOL bay fanmi ki pa pale Angle, enfὸmasyon, oryantasyon ak resous pou ede pitit-yo fė pwogrė nan etid-yo, kėlkeswa nivo konpetans yo nan lang angle. Lyezon ki bileng e ki sėvi kominote a (Bilingual Community Liaisons) disponnib pou ankadre fanmi ki fėk vini nan lekὸl nou. Pou plis enfὸmasyon, vizite browardschools.com/esol oswa rele 754-321-2951. ANGAJMAN AK PATISIPASYON FANMI EPI KOMINOTE Depatman Angajman Fanmi ak Kominote, Family and Community Engagement (FACE) , distribye enfὸmasyon sou fason fanmi ka patisipe pozitivman nan edikasyon pitit-yo, epi kijan lekὸl ak kominote-yo kapab ede nan akonplisman ak rannman elėv grasa yon angajman efikas. Pou plis enfὸmasyon, rele FACE nan nimewo 754-321-1599 oswa vizite sit browardschools.com/face. APLIKASYON GRATIS ÈD FEDERAL POU ELÈV Free Application for Federal Student Aid (FAFSA ) – Aplikasyon gratis ėd federal pou elėv bay aksė nan pifὸ sibvansyon, lajan prete (loans) ak pwogram travay-etid (work study); tousa se finansman etid ki ka pėmėt elėv- yo ale nan pifὸ kolėj, inivėsite ak lekὸl teknik. Sepandan finansman ak resous disponib pou premye moun ki vini, se premye ki sėvi, ositou nou ankouraje elėv- yo aplike ositoke posib, kėlkeswa revni-yo. Konseye oryantasyon (school counselors) ak konseye BRACE disponnib pou ede ak pwosesis aplikasyon FAFSA. Pou plis enfὸmasyon sou aplikasyon FAFSA, vizite sit browardschools.com/fafsa. PWOGRAM KONSEYE LAFANMI Grasa Pwogram Konseye Lafanmi (Family Counseling Program), pwofesyonnėl lasante ki gen lisans founi sėvis terapi sante mantal, sou yon dire kout. Elėv ak fanmi-yo ka resevwa terapi nan kinik sante mantal. Pwofesyonnėl sante mantal (clinicians) resevwa yon fὸmasyon nan terapi konpὸtman koyitif akse sou twoma (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy). Pou plis enfὸmasyon, rele Pwogram Family Counseling Program nan nimewo 754-321-1590.

92 Si gen moun ki vle fè reklam avè nou, telefone 1.888.708.5700 ext 121. ENFÒMASYON SOU LEKÒL LETA NAN BRAWÒD

Made with FlippingBook Annual report