פרסומידע - גיליון 841

ידִע

פרסו

841 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, ויקֱהלֹ-פקֱודִי כו’ אדִר תשע”ז 24. 3.2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

נווה דִניאלֹ

רשע, חכם, תם ושאינו יודִע לֹשאולֹ

אבלֹ לֹשיפון כולֹם באים לֹאכולֹ

מאפיית שיפון תעמידִ דִוכני אוכלֹ 28/3 , החלֹ מא’ ניסן טוסטים ועודִ... | פיצות | עם שלֹלֹ הפתעות דִוכני פאלֹפלֹ

₪ - רקֱ 50

פיתה פאלֹפלֹ פחית שתיה +

פיצה משפחתית בקֱבוקֱ שתיה גדִולֹ +

₪ - רקֱ 15

9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00-13:30 ' יום ו 6:00-19:00 ' ימים: א'-ה לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ הכונו לֹמתחם שלֹ שיפון | מבצעים מיוחדִים VIP

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online