E1 theorieboek havo

Hoofdstuk20 Voorraadregistratieen -waardering 20.1 Economischeen technischevoorraad 20.2 Fifo-systeem 20.3 Lifo-systeem 20.4 Vasteverrekenprijs

Hoofdstuk20

Voorraadregistratieen -waardering

Opdebalans zoalswedie inhoofdstuk3besprokenhebben, staat aandedebetkant vande balans vaneenhandelsondernemingdepostVoorraadgoederen. Bij een industriƫleonder- nemingstaanaandedebetkantvandebalansdepostenVoorraadgrondstoffenenVoorraad gereedproduct. Indithoofdstukbesprekenweeerstde technischeendeeconomischevoorraad.Vervolgens houdenweonsbezigmet driemethodenvanbepalingvande inkoopwaardevandeverko- pen: het fifo-systeem, het lifo-systeemendevasteverrekenprijs.

CE

Management&Organisatie inBalans

221

Made with