E1 theorieboek havo

20.1 Economischeen technischevoorraad

Brutowinst DomeinE Financieel beleid

Jekunt deeconomischeende technischevoorraadberekenen.

De voorraadwaardering is bij een handelsonderneming een bepalende factor bij het berekenen vandebrutowinst diebij deverkoopvandeproductenontstaat.

Brutowinst ishetverschil tussendeverkoopprijsvandeverkochteartikelenende inkoopwaarde ervan.

Debrutowinst noemenweookwel het verkoop- of transactieresultaat.Omdat dewaarderingvan devoorraadniet altijdovereenstemtmet dewerkelijke inkoopprijskunnenwebeter sprekenover de inkoopwaarde inplaats vande inkoopprijs vandeverkochtegoederen.

Ineen handelsonderneming wordengoederen (grondstoffenof eindproducten) ingekocht enweer, zonder dat degoedereneenveranderingondergaan, verkocht tegeneenmeestal hogereprijs.

Handels- onderneming

Omnee-verkopen tevoorkomen, ishet belangrijkdat eenon- dernemingeenvoorraadaanhoudt. Maar aan het houden van een voorraad zijn ook risico’s ver- bonden, zoals: • diefstal enbrand; • bederf; • prijsdaling; • het incourant (uit demode) rakenvaneenartikel. Tegen sommige van deze risico’s kan een onderneming zich verzekeren, zoals tegenbrandendiefstal.Maar het risicovan prijsdaling isbij eenverzekeringsmaatschappij nietofnauwe- lijksonder tebrengen. In verbandmet het prijsrisicomakenwe onderscheid tussen de technischevoorraadendeeconomischevoorraad. De technischevoorraad isdevoorraaddiewerkelijk inhetbe- drijf aanwezig is en diewe door tellen (inventariseren) kun- nenbepalen. Een onderneming loopt prijsrisico vanaf het moment dat zij de goederen heeft gekocht. Het maakt daarbij geen verschil of de goederen al dan niet ontvangen en/of betaald zijn. Het aankoopcontract of debestelopdracht isbepalend. Kopenwe op 7 januari 2014 1.000 artikelen à € 5 dieworden geleverd op 21 januari, en daalt de prijs op 16 januari tot € 4,30, dan moetenwe tochdeovereengekomenprijs van € 5betalen. Het prijsrisicoeindigt ophetmoment dat deondernemingde ingekochte goederen heeft verkocht. Ook dan is het niet van belangof degoederenal geleverden/of betaald zijn. De technische voorraad neemt toe door ontvangsten en af door afleveringen. De economische voorraad is gelijk aande technische voorraad + de ingekochtemaar nog niet ontvan- gen goederen (voorkopen) – de verkochtemaar nog niet af- geleverdegoederen (voorverkopen). De economischevoorraad isdevoorraadwaaroverdeonder- nemingprijsrisico loopt.

Technische voorraad

Economische voorraad

Het tellenvandeaanwezigevoorraad noemenwe inventariseren.

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

222

Made with