E1 theorieboek havo

Begrippenlijst

24.1 Variabele en constante kosten Break-evenafzet Deafzetwaarbij eenondernemingnochwinst nochverlies heeft. Dan zijnde totaleopbrengstengelijk aande totale kos- ten. Variabelekosten Variabele kostennemen toealsdeafzet stijgt en zenemenaf alsdeafzet daalt. Proportioneel Kosten zijnproportioneel alsdevariabele kosten indezelfde mate toe- of afnemenalsdeafzet. Vastekosten Vasteof constante kostenveranderenniet (onmiddellijk) alsde afzet stijgt of daalt. Verandering constantekosten Constante kosten kunnenveranderendoor eenwijzigingvande verkoopcapaciteit enprijswijzigingen. Verkoopcapaciteit Deverkoopcapaciteit vaneenonderneminggeeft aanhoeveel productendeonderneming ineenbepaaldeperiodemaximaal kanverkopen. Overigevariabelekosten De totalevariabele kostenverminderdmet de inkoopwaarde vandeomzet. DomeinE Financieel beleid

24.2 Break-evenanalyse

Break-evenomzet Break-evenomzet =break-evenafzet verkoopprijs

Dekkingsbijdrageper product Dedekkingsbijdrageper product isgelijk aanhet verschil tus- sendeverkoopprijs endevariabele kostenper product. Formuledekkingsbijdrage Totaledekkingsbijdrage=afzet (verkoopprijs – variabele kos- tenper product) TO=TK Alsde totaleopbrengst (TO) gelijk is aande totale kosten (TK) is er geenwinst of verlies.

C p – v

BEA=

Met deze formule kun jedebreak-evenafzet berekenendoor de constante kosten tedelendoor deprijsper productmindevari- abele kostenper verkocht product.

24.3 Grafieken van de break-evenanalyse

TO-lijn De totaleopbrengstenlijngeeft de totaleopbrengstenweer in eenbreak-evengrafiek. TK-lijn De totale kostenlijngeeft de totale kostenweer ineenbreak- evengrafiek.

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

280

Made with