פרסומידע - גיליון 870

ידִע

פרסו

870 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

24.11.2017 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ויצא ו’ כסלֹו תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

עם או תם המח י ר י ם עברנו לֹקֱניון הרים

חומרי גלֹם לֹאפיה

מתוקֱים | קֱינוחים | תבלֹינים | פיצוחים

קֱישוטים לֹימי הולֹדִת | כלֹי מטבח | אביזרי אפיה | חומרי גלֹם לֹאפיה

| 052-5666696 ,02-6416811 | קֱניון הרים ג.עציון lebel l@012.net . i l

Made with FlippingBook flipbook maker