PolytekniskeLæreanstalts_1829-1902

S t a t i s t i s k e O p l y s n i n g e r angaaende

den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Direktører og Lærere 1 8 2 9 —1 9 0 2 .

Efter den polytekniske Læreanstalts Anmodning ndarbeidet uf J. J. Vo ig t, cand. polyt.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. II. Scliultz. 1903.

Made with