Samling af bestemmelser Københavns Kommune 1932

897

1932.

Skr. ang. Næringsadkomst.

særlig Næringsadkomst er berettiget til at forbandle saadanne 29 Dec. Beklædningsgenstande, til bvilke der er anvendt saadant Skind, som fremstilles eller anvendes af Buntmagere. 1 . Afd. 39. 31. 32. 29 Deo. I Skrivelse af 14. f. M. bar Foreningen paa Foranledning Nr. 307. af en Del af Foreningens Medlemmer for Socialministeriet forelagt Spørgsmaalet om, bvorvidt Ministeriets Skrivelse af 4. December 1931, hvori udtales, at Fattighjælp ydet Æg­ tepar, en forladt eller frasepareret Hustru betragtes som Fattighjælp ogsaa for Hustruen med de dermed forbundne Virkninger, er at forstaa saaledes, at den Fattighjælp, der — uden at den i nogen Maade kommer Hustruen tilgode — ydes en Mand, der ikke samlever med Hustruen, men hvis Ægteskab ikke er endelig ophævet, tillige medfører Fattig­ hjælps Virkning for Hustruen. Til Støtte for denne Opfattelse af Ministeriets fornævnte Skrivelse af 4. December 1931 har en Del af Foreningens Medlemmer henvist til, at der ved Ægteskabet, jfr. Lov Nr. 56 af 18. Marts 1925 om Ægteska­ bets Retsvirkninger, er stiftet en Gensidighedsforpligtelse, samt til at det efter Bestemmelsen i Fattiglovens § 12 kan paa­ lægges en Hustru, der har særegne Midler eller Indtægter, at yde Bidrag til Mandens Underhold, naar han falder Fat­ tigvæsenet til Byrde. I denne Anledning skal man meddele, at der ikke fra Socialministeriets nævnte Afgørelse, der udelukkende om­ handler Spørgsmaalet om, hvorvidt Fattighjælp, der er kommet en Hustru tilgode, ogsaa har Fattighjælps Virkning for hende, kan drages nogen Slutning med Hensyn til det for­ nævnte, af en Del af Foreningens Medlemmer rejste Spørgs­ maal. Man skal i øvrigt henvise til, at der ved Fattiglovens § 2 er paalagt Manden Pligt til, saalænge Ægteskabet ikke er endeligt ophævet, at forsørge sin Hustru, selv om de ikke lever sammen, og at der ved Fattiglovens § 3, jfr. §§ 4—8, er paalagt Forældrene og hver af især dem Pligt til at Bestemmelser vedr. Kbhvn.s Kommune. 57 Socialmin. Skr. til N. N.

Made with