CZW20120221

K

Beroepsprestatie 3.3 Beleid beïnvloeden

Sociaal cultureel werker | Niveau 4

Beroepsprestatie

3.3

Beleid beïnvloeden (2012-scw-bp3.3)

Opleiding: Niveau Fase 4 3

Sociaal cultureel werker

Artikelnummer CZW20120221

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg & Welzijn & Assisterenden Gezondheidszorg

Directie en managementteam L. Fine B. Huijberts A. Pijnenburg

I. Rabelink M. Wouters

Ontwikkelteamleider J. Oost

Ontwikkelaars van deze fase J. Habraken A. Schuit

Redactie A. Brink M. Brok

Ontwerp H. Witjes (Studio Blanche)

DTP Stichting Consortium Beroepsonderwijs/studio Blanche Juni 2013

Foto’s Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties heeft geregeld. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

© 2013 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe- stand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige andere manier, zonder toestemming van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Inhoud

Beroepsprestatie 3.3 .........................................................4

Werkprocessen met de bijbehorende competenties .................5

Typering . ........................................................................5

De opdracht .....................................................................7

Het resultaat. ...................................................................8

Beoordelingslijst...............................................................9

Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld. Waar deelnemer staat, kan ook worden gelezen: cliënt, bezoeker.

Beroepsprestatie 3.3

Beleid beïnvloeden

Werkprocessen met de competenties van deze beroepsprestatie

Nummer en titel van het werkproces

Competenties bij het werkproces

3.1

K

Werkt aan deskundigheidsbevordering

Vakdeskundigheid toepassen

3.4

E

Voert beleidsmatige taken uit

Samenwerken en overleggen

H

Overtuigen en beïnvloeden

3.6

D

Evalueert de dienstverlening

Aandacht en begrip tonen

J

Formuleren en rapporteren

M

Analyseren

Typering Mustafa werkt in een buurtcentrum in Arnhem. Het centrum bestaat al lang en heeft een herkenbare functie in de wijk; de buurtbewoners lopen makkelijk in en uit. Van oudsher wordt er veel met vrijwilligers gewerkt om de diverse activiteiten te kunnen aanbieden. Toch lijkt het erop dat het verloop onder de vrijwilligers groter wordt. Het wordt ook lastiger om nieuwe vrijwilligers te werven. Hoe zou dat toch komen? Mustafa bespreekt het met zijn collega’s en hoort van hen ook verontrustende berichten. Het team wil dit niet op z’n beloop laten en besluit er wat aan te gaan doen. Mustafa neemt het voortouw en maakt een plan hoe hij te werk zal gaan. Om te beginnen gaat hij het huidige beleid ten aanzien van het werken met vrijwilligers onder de loep nemen. Hij gaat evalueren hoe de vrijwilligers worden geworven, welke afspraken er met hen worden gemaakt, welke ondersteuning ze krijgen, welke taken en bevoegdheden ze hebben, of ze inspraak hebben etc. Sluiten de taken en de werkwijze nog wel aan bij de behoeftes van de vrijwilligers? Zitten de beroepskrachten met de begeleiding nog wel op het goede spoor? Mustafa gaat zowel de vrijwilligers als ook zijn collega’s ondervragen. Mustafa gaat ook op onderzoek hoe andere instellingen voor SCW met vrijwilligers werken. Zijn tussentijdse bevindingen bespreekt hij met zijn collega’s en hij vraagt hun om feedback en aanvullingen. Het is een behoorlijk grote klus, maar deze investering is zeker de moeite waard. Het resultaat is een voorstel voor een vernieuwd vrijwilligersbeleid.

5

BELEID BEÏNVLOEDEN

Soms zul je merken dat een aantal zaken in de instelling waar je werkt niet meer zo goed loopt. Het kan ook zijn dat alles wél lekker zijn gangetje gaat, maar heb jij ideeën over hoe het nog beter zou kunnen. In beide gevallen zul je moeten onderzoeken hoe het huidige beleid is ten aanzien van deze zaken en daarna een voorstel doen voor een aanpassing van het huidige beleid. Dat alles doe je natuurlijk niet alleen. Je overlegt hierover steeds met je collega’s. Oriënteren en Plannen Overleg met je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de opdracht in de beroepsprestatie. Bekijk de resultaten en de beoordelingslijst. Wanneer bepaalde bewijsstukken niet haalbaar zijn, zoek dan naar vervangende bewijsstukken. Soms is het nodig dat je een aanvullend bewijsstuk inlevert. Bespreek je keuze voor de bewijsstukken met je begeleider. Maak vervolgens je PAP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

GO / NO GO

Stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

De moeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

De mate van complexiteit van de beroepssituatie

De mate van zelfsturing

De mate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerking met collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

6

SOCIAAL CULTUREEL WERKER - FASE 3

De opdracht

A. De totale opdracht Je voert de totale opdracht uit in de beroepspraktijk. Je competenties op het gebied van deskundigheidsbevordering, op het gebied van beleidsmatige taken uitvoeren en op het gebied van evalueren van de dienstverlening worden beoordeeld met behulp van de beoordelingslijst van deze beroepsprestatie. Maak hierover afspraken met je beoordelaars.

Je werkt daarnaast aan onderstaande specifieke opdrachten.

B. Evaluatie Evalueer een bepaald deelgebied van het huidige beleid van de instelling waar je stage loopt. Onderzoek ook vergelijkbaar beleid van een andere scw-instelling. Verwerk dit in een verslag. Het verslag bevat: • een evaluatie van het huidige beleid op een bepaald deelgebied • het beleid van een andere scw-instellingen ten aanzien van dit bepaalde deelgebied • recente maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot dit deelgebied. C. Voorstel voor beleidsverbetering Op basis van je evaluatie organiseer je een bijeenkomst met een aantal collega’s. Tijdens deze bijeenkomst presenteer je jouw voorstel voor verbetering van het huidige beleid. Zorg er voor dat je voldoende kennis hebt op het terrein waarop de verbetering plaats moet gaan vinden. Het voorstel: • is gebaseerd op de conclusies van je evaluatieverslag • bevat nieuwe kennis en recente maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot dit deelgebied.

Als je kiest voor een vervangende of aanvullende opdracht, let er dan op dat deze voldoet aan de beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

7

BELEID BEÏNVLOEDEN

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

Specifieke bewijsstukken B. Evaluatieverslag. WP 3.6: D, J, M.

C.

Voorstel voor beleidsverbetering. WP 3.1: K en WP 3.4: E, H.

Vervangende of aanvullende bewijsstukken – – – –

Neem de bewijsstukken op in je portfolio.

8

SOCIAAL CULTUREEL WERKER - Fase 3

Beoordelingslijst

beroepsprestatie 3.3 Beleid beïnvloeden (2012-scw-bp3.3)

Naam student:

Opleiding: Sociaal cultureel werker

Fase:

Cohort:

Datum:

voldoende goed

Prestatie-indicatoren

onvoldoende

Competenties

Kwalificerend

- componenten

Werkproces 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering

P Dit betekent dat:

K Vakdeskundigheid toepassen

• je vakkennis en vaardigheden bijhoudt • je jouw eigen kennis overdraagt aan collega’s en andere deskundigen • je feedback geeft en ontvangt • je deelneemt aan beroepsmatige discussies zodat: • je aan je persoonlijke ontwikkeling werkt • je een bijdrage levert aan de professionalisering van het beroep. P Dit betekent dat: • je ideeën en nieuwe kennis en ontwikkelingen regelmatig voorlegt aan relevante in- en externe betrokkenen zodat: • je een beeld krijgt van mogelijkheden, wenselijkheden en mogelijk draagvlak voor het te voeren beleid, c.q. dienstenaanbod van de organisatie. T Dit betekent dat: • je het beleid van de organisatie vol zelfvertrouwen uitdraagt • je gemaakte keuzes onderbouwt zodat: • betrokkenen op de hoogte zijn van hetgeen de organisatie doet of voornemens is te doen.

– expertise delen

Werkproces 3.4 Voert beleidsmatige taken uit

E Samenwerken en overleggen

– anderen raadplegen en betrekken

H Overtuigen en beïnvloeden

– ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen

9

BELEID BEÏNVLOEDEN

Prestatie-indicatoren

voldoende goed

Competenties

Kwalificerend

onvoldoende

- componenten

Werkproces 3.6 Evalueert de dienstverlening

P Dit betekent dat: • je signaleert en informeert naar de mening van betrokkenen

D Aandacht en begrip tonen

zodat: • je gegevens verkrijgt over de effectiviteit van de gehanteerde werkwijze.

–– luisteren

P Dit betekent dat:

J Formuleren en rapporteren

• je evaluatiegegevens formuleert

zodat: • de gegevens begrijpelijk zijn voor betrokkenen en bruikbaar zijn voor het verbeteren van de dienstverlening. T Dit betekent dat: • je gevolgen trekt uit verzamelde evaluatiegegevens zodat: • je juiste oplossingen kiest voor verbetering van de dienstverlening.

–– vlot en bondig formuleren

M Analyseren

–– conclusies trekken –– oplossingen voor

problemen bedenken

Bewijsstukken Kwalificerend

A.

De afgetekende beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

Specifieke bewijsstukken:

Werkprocessen Competenties

3.6

D - J - M

B. Evaluatieverslag.

3.1 3.4

K E - H

C. Voorstel voor beleidsverbetering.

Aanvullende of vervangende bewijsstukken:

Werkprocessen Competenties

Cesuur In deze beroepsprestatie zijn de competenties binnen de werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.  ja  nee

10

SOCIAAL CULTUREEL WERKER - Fase 3

Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staan met de prestatie-indicatoren

Indien de student competenties binnen een werkproces onvoldoende heeft aangetoond, geef dan op het niveau van de prestatie-indicator aan wat de oorzaak daarvan is.

De beoordelaars van de beroepsprestatie 3.3 Beleid beïnvloeden (2012-scw-bp3.3) zijn:

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam student

Handtekening

11

BELEID BEÏNVLOEDEN

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Zorghulp Niveau 1

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Helpende Zorg & Welzijn Niveau 2

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Verzorgende Niveau 3

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Verpleegkundige Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Pedagogisch medewerker kinderopvang Niveau 3

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Overzicht beroepsprestaties Zorg en Welzijn - 2012 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker KO - Niveau 4

Pedagogisch medewerker JZ - Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas Fase 1

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas Kompas Competentiewijzer 1.1 De deelnemers begeleiden Fase 2

Onderwijsassistent Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 1.2 Mensen wensen 1.3 Plan van aanpak 1.4 Vraaggericht werken Fase 2 2.1 Mensen support bieden 2.2 Signalen naar beleid vertalen 2.3 Professionals inzetten 2.4 Netwerken en samenwerken 2.5 Kwaliteit leveren Proeve V rantwoordingsverslag en Assessmentgesprek Fase 3 3.1 Belangen behartigen 3.2 Professionals en vrijwilligers inzetten 3.3 Beleid beïnvloeden Proeve Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Proeve Competentiewijzer Fase 2 Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Proeve Competentiewijzer Fase 2 Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Sociaal cultureel werker Niveau 4

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

Proeve Competentiewijzer

Een uitgave van:

Artikelnummer: CZW20120221

Made with