פרסומידע - גיליון 927

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, פר’ כי-תשא |

927 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

22.2.2019

|

תשע”ט

יז’ אדִר א’

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

תרגישו את ההבדִלֹ בטבע

הזמנה לֹלֹקֱוחות

מוזמנים לֹחווית בריאות בחנות החדִשה מגוון ענקֱ שלֹ מוצרים חדִשים

יעוץ נטרופתי במקֱום N.D. יצחקֱ צפדִייה נטורופת

בואו לֹהתרשם!

02 - 6529070 צומת גוש עציון, מתחם רמי לֹידִ קֱניון הרים לֹוי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online