Remitek AS - Remi Høytrykksvask 458

21.02.2017

pH (handelsvare): ~ 13,1

VERNEBLAD Remi 458 Høytrykksvask

Farepiktogrammer (CLP)

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt Kjemikaliets bruksområde

Rengjøringsmiddel

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC11 Ikke-industriell sprøyting

Førstehjelpstiltak Innånding

Frisk luft.

Hudkontakt Øyekontakt

Skyll straks med mye vann. Ta straks av forurensede klær og sko.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Frätande

Annen informasjon

Ingen anbefaling angitt.

Verneutstyr Symboler

Øyevern Håndvern

Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Nitrilhansker anbefales.

Annet hudvern enn håndvern Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Brann kan slukkes med: Vannspray, karbondioksid, pulver eller alkoholresistent skum.

Brannslokkingsmetoder

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Annen informasjon

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Bruk nødvendig verneutstyr.

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

Metoder for opprydding og rengjøring Små mengder spyles til avløp med mye vann.

Større mengder må ikke skylles ned i avløp, men samles opp med absorberende materiale. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter.

Ansvarlig firma Firmanavn

Innova Team AB Östergårdsgatan 16 524 32 Herrljunga

Postadresse

Postnr.

Land

Sweden

Telefon

+46 703-18 48 98

Nødtelefon

Ring:112

Made with FlippingBook Online document