A opgaven havo

Hoofdstuk1 Management enorganisatie

Hoofdstuk1 Management enorganisatie

Opgaven

Opgave1.1 (§1.1) a Beschrijf eenorganisatie. b Geef het verschil tusseneen commerciëleorganisatieeneenniet-commerciëleorganisatie. c Geef tweeanderenamenvoor een commerciëleorganisatie.

Opgave1.2 (§1.1) JannekeMaassen zit inde vijfde klas vanhet Theresiacollege. Janneke is lid vande zwemverenigingDeGe- vleugeldeVis. Indevakantieswerkt zeals verpakkingsmedewerkster bijMeadfacoBV. Door deweekwerkt ze opwoensdag- en donderdagavond als caissière bij de Jumbo. Van haar inkomsten heeft ze eenmp3-speler vanSamsunggekocht. Op zaterdag rijdt zebijmanegeVerkloosBVals vrijwilligster paardmet eenaantal ge- handicaptenvande inrichtingHetManenbos. Zegaat één keer per jaarmet haar oudersmeeopvakantie. Elk jaar vliegen zedanmet Transavianaar eenanderebestemming.

Gevraagd Noemde commerciëleorganisaties enniet-commerciëleorganisaties indeze tekst.

Opgave1.3 (§1.1) a Noemeen kenmerk vaneen rechtspersoon. b Welke rechtsvormen kunnen commerciëleorganisatieshebben? c Noemeen kenmerk vandeeenmanszaak. d Beschrijf eenvennootschaponder firma. e Zijneigenarenbij eennvaansprakelijk? f Noemde rechtsvormenvoor niet-commerciëleorganisaties. g Geef tweevoorbeeldenvanverenigingenenhundoelen. h Noem twee kenmerkenvaneen stichting. i Geef eenvoorbeeldvaneen stichtingenhaar doel.

Opgave1.4 (§1.1) a Opwelke termijnheeft een strategischedoelstellingbetrekking? b Noemde rangordevandoelstellingenvanbovennaar beneden. c Noemeen commerciëleorganisatieengeef vanelke soort doelstellingeenvoorbeeld.

Opgave1.5 (§1.2) a Wat omvatmanagement? b Waaromwerk jedoelstellingennader uit?

c Geef deeisendieaandoelstellingenwordengesteld. d Waarom is controle ineenorganisatienoodzakelijk?

SE

Management&Organisatie inBalans

7

Made with