Onsdag 27. mai 2015

2

Onsdag 27. mai 2015 •

Tar ut ny kompasskurs med friluftsskole-tilbud

Elin Enger Mollestad og Margrete Leirdal i DNT Gjøvik og omegn tar nå ut en helt ny kompasskurs. I juni arrangerer det lokale tur- laget for første gang frilufts- skole, spesielt for ni- til tolvå- ringer. Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no – Det startet med en pilot i fjor hvor det ble arrangert friluftsskole noen steder. I år er det en storsats- ning i forbindelse med Friluftslivets år, slik at det vil være friluftsskoler over store deler av landet i sommer, sier daglig leder Elin Enger Mollestad i DNT Gjøvik og omegn. Hun har ingen planer om at friluftsskolen skal bli et blaff for de store anledninger. – Vi har fått utstyrspenger fra Miljødirektoratet til bålpanne, kompass og lavvo, og vi både ønsker og har forpliktet oss til å arrangere en lavterskel friluftssko- le de neste fem årene, forklarer Enger Mollestad. Inntil 20 deltakere Mandag 22. til onsdag 24. juni får de første 20 deltakerne fra ni til 12 år mulighet til å bli med på lokal- lagets friluftsskole, som vil ha base ved Fogdehytta på Øverby. Foreløpig har 13 barn meldt seg på og påmeldingsfristen er på mandag. – Neste år kan det bli et annet sted i området vårt som omfatter Gjøvik, Toten og Land-kommune- ne. Det vi er opptatt av er at det skal være et sted som er lett å komme til og har parkeringsmu- ligheter i nærheten for foreldrene, som henter og bringer hver dag, sier Enger Mollestad. Hun tilføyer at dette kan være et fint alternativ for ei aldersgruppe som er litt for store for SFO, og kanskje litt for små til å være hjemme alene hele

Margrete Leirdal og Elin Enger Mollestad har tatt ut en helt ny kompasskurs for det lokale turlaget, DNT Gjøvik og omegn. Nå er de snart klare for sin første friluftsskole for ni til tolvåringer.

dagen mens foreldrene tar siste innspurt før ferien. Gi turkunnskaper I løpet av de tre dagsøktene tar friluftsskolens timeplan utgangs- punkt i å gi deltakerne kunnska- per om fire grunnpilarer i turlivet. – Dette vil være enkel bruk av Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ingrid Marie Kompelien, født 1935, døde 7. mai.

kart og kompass, lære om alle- mannsrett og hva som er lov og ikke når man er ute på tur, hvor- dan sette opp leir og rett og slett lære å være på tur. Her kan barna lære å lage mat ute, spikke, få fyr i bålpanna og gå turer, sier Margrete Leirdal, vil være leder, sammen med leirleder Trond

Gaarder. – Barna har en nysgjerrighet som ikke har blitt dempet, så de lærer mye av dette, mener Leirdal. DNT Gjøvik og omegn arran-

gerer cirka 120 turer i året, og har cirka 55 turledere. Hittil i år har de hatt en medlemsøkning på nærmere 12 prosent, noe som er over landsgjennomsnittet på cirka 7 prosent.

Biringer kårer bokprisvinner Fem bøker er nominert til Uprisen, som skal deles ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer i morgen. Elever i Basert på anmeldelsene nomi- nerte en ungdomsjury fem bøker, som syv juryklasser

Arne Wiggo Kristoffersen, født 1943, døde 19. mai. Ruth Synnøve Wollan, født 1926, døde 12. mai.

siden januar i år har lest og dis- kutert. I juryklassen er det Biri ungdomsskole som represente- rer Oppland fylke.

ungdomsskolen skrev i fjor 1.200 anmeldelser av norske ungdomsbøker utgitt i 2014.

Tøffe tak for kommuneøkonomien i Gjøvik

I tillegg nevnes manglende inndekking av barneha- geplasser hos de private barnehagene. Der har kom- munen feilbudsjettert, noe som har gjort at det er blitt brukt penger fra fond for å dekke opp disse utgiftene. Dessuten får stadig flere økonomisk sosialhjelp. Det sammenfaller med at kommunen har en betyde- lig svikt i skatteinngangen. Det er med andre ord ingen lystig situasjon for råd- mannen. Han er nødt til å få iverksatt knallhard bud- sjettdisiplin. Når budsjettene da ikke stemmer med virkeligheten noen steder, blir det en nesten umulig jobb.

formen. I tillegg er det også det som alltid er uforutsigbart for en kommune, og som det er vanskelig å ta høyde for: At noen brukere innen helse må få svært mye hjelp, noe som også tærer hardt på budsjettet. Selvsagt må kommunen alltid påregne at slike utgif- ter kommer, men det er ikke mulig å kunne forutse nøyaktig hvor mange som blir syke, og hvor mye hjelp de trenger. Rådmannens medisin er blant annet å foreslå at antall korttidsplasser på Haugtun økes. Det må i så fall skje ved at enkeltrom blir til dobbeltrom. Vi forstår behovet, men dette er absolutt ingen optimal løsning.

18 millioner kroner i minus. Det er hva rådmannen frykter. For fortsetter utviklingen på samme måte, ender Gjøvik kommune opp med et stort underskudd ved utgangen av 2015. Ikke uventet er utgiftene innen helse- og omsorg sterkt medvirkende til at rådmannen sliter med regn- skapstallene sine. Blant annet er problemet at kom- munen ikke har kapasitet til å ta i mot pasientene som sykehuset mener er friske nok til å skrives ut. Når kommunen ikke har et apparat som kan takle at syke mennesker er blitt litt friskere, svir det økono- misk. Da blir pasientene liggende på sykehuset, og kommunen får regningen. Slik virker samhandlingsre-

twww.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 27. mai 2015

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with