DD anhhom

Hoofdstuk15 Marketing

Hoofdstuk15 Marketing

15.1 a Eelcowil deprijs vandeboekenverlagen, dushet prijsbeleid.

b Deandereelementenvandemarketingmix zijn: product, plaats enpromotie.

c Er is sprake van eenmarketingmix omdat demarketinginstrumenten in onderlinge samenhangworden toegepast, waarbij het accent de ene keer ophet ene ende andere keer ophet andere instrument wordt gelegd. d Deboekenhebben een vastgesteldeprijs. Deuitgevers zullenniet accepterendat Eelcodeprijs verlaagt. Verder vallen veel boeken onder deWet op de vaste boekenprijswaardoor het niet toegestaan is om de adviesprijs teverlagen. e Eelco heeft ongelijk.Wanneer het sociaal niveau in het centrum van een stad tot lezen uitnodigt, kan hij veel boekenverkopen.Het cultureel niveauvandemensen indeomgeving isvanbelangvoordesoorten of genresboekendiehij kanverkopen.

15.2 a • Hetmakenvanwinst.

• Het zorgenvoorwerkgelegenheid. • Het verhogenvandearbeidsproductiviteit. • Het zorgenvoor eenprettigewerkomgevingvoor het personeel.

b • Het behalenvaneenbepaaldeafzet; • het vergrotenvanhetmarktaandeel; • het behalenvaneenbepaaldewinst; • het verbeterenvanhet imago.

c Doorhetmakenenverkopenvannieuweproductenneemtdekansophetbehalenvaneenbepaaldeafzet ofwinst toe. Het vergrotenvanhetmarktaandeel isonjuist, omdat er bij eennieuwproduct noggeenmarktaandeel is dat vergroot kanworden.

d Het verbeterenvanhet imago.

15.3 a

Product

Aankoopgedrag

Soort goed

Een flesolijfolie

RAG UPO BPO BPO RAG UPO RAG RAG

Conveniencegood

EenAstonMartinDBS

Specialtygood Shoppinggood Shoppinggood

Een tablet

Eeneenvoudige spijkerbroek

Eenpakje jonge kaas

Conveniencegood Specialtygood Unsought good Conveniencegood

Een zeiljacht

Snoepbij de kassavaneenwinkel

Een tijdschrift

b Het soort aankoopgedrag is afhankelijk van het inkomen en de gewoonte van een bepaalde consument. Zo zal de aanschaf van een vaatwasmachine voor iemandmet een relatief laag inkomenwaarschijnlijk UPO zijn. Dit in tegenstelling tot iemandmet een relatief hoog inkomen en die een vaatwasmachine ge- wend is. Bij dezeconsument sprekenwevanBPO, omdat deaanschaf vandit apparaat niet veel aandacht en tijd krijgt.

SE

Management&Organisatie inBalans

61

Made with