Kraks Vejviser 1948 del 1

INDHOLDSFORTEGNELSE V ejledning i Brugen :if de større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse

1.1Vind, -------------------

'

Side

F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren

12

Afdeling I: Kort over København og Omegn. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Planer over Det lcgl. Teater og Teatret. Sticrckasscn i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADI5-REGISTER...................................................................................................................................................... 83 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER......................................................................................................................................................... 57 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse at Husnumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. in. (Navn, Stilling og Telefon) Ved hver enkeli Gade fimles Hen­ visning til Kort Nr. og Kvadrat i Afdeling I, Kort over Kohcnhavn og Omegn. 1) København , Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabgerne. Afdeling III: Person-Register fo r København ................................................................... ......................... 961 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. Afdeling IV: Provins-Register. FORRETNINGER....................................................................................................................................................... 1777 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 37 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal. . .. T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning Afdeling V: Real-Register for København .................................................................................................. 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. (Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark). Se nærmere Side........................................................................................... ........... ................................................ 2023 Afdeling V II: Fag-Register fo r D anm ark ............................................................................................................... 292!* Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i hele Laudet, branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagover­ skrifter. Kort over Danmark (Side 2944). TII.L.-EG: Færøerne. Kort, Real-Register, Fag-Register. (ironiand. Kort, Styrelse, Distrikter, Fanhcdsmænd. Afdeling VIII: Ud lan d e t.................................................................................................................................................. 4289 Danmarks Ambassader, Gesandtskaber og Konsulater i Udlandet. Firmaer i Udlandet med Handels interesser paa Danmark gule Blade 2401 2. Bind. E m n e l i s t e til begge Bind.

Udgiverne paalager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn

Fo rko rtelser og Tegn, se Side 12. Emneliste findes paa gule Blade foran 1 2. Bind.

o I kimi x i\>

Irvtl hi« o

»•••

?

}

*.•. •••

Made with