SundhedtilstandenKøbenhavn_1875

é / y

M

s & s

A'l/i6~

Aarsberetning a n g a a e n d e S x i n . d . l i e d . s t i l s t a r L a e x i i K j e b e n h a 1 8 7 5 .

A f Stadslæge, D r. med. P A. Sch!eisner.

A aret 1875 liar frembudt en noget større Sygelighed end 1874, idet der ved de ugentlige Anmeldelser fra gjennemsnitlig 140 Læger i de 52 Uger Ira 5te Jan. til 28de Decbr. findes anmeldt ialt 40,686 Syg­ domstilfælde, hvoraf 34,343 epidemiske, medens Forholdet i 1874 var 37,389 og 30,199; Maximuin afSyge- anmeldelser for en enkelt Uge falder i Slutningen af April med 1,150 Anmeldelser, Minimum i Begyn­ delsen ai Juli med 527 Anmeldelser. Antages Folkemængden i Kjøbenhavn i Midten af 1875 at have udgjort 214,000, bliver Morbiliteten for de epidemiske Sygdommes Vedkommende 160 Tilfælde pr. 1000 Indbyggeie, medens Forholdet i 1874 var 155 pr. 1000 og i 1873 150 pr. 1000. Den relative Forøgelse i de epidemiske Sygdommes Hyppighed maa imidlertid antages at være endnu større, idet Forholdet for 1874 oei egnedes efter en Folkemængde af 194,500, medens den aarlige Forøgelse af Folkemængden næppe tøi sættes høiere end tjl 6000. A t Folkemængden for Midten af 1875 her findes ansat til 214,000 har sin Gi und i, at jeg har benyttet de Tal, som efter Stadskonduktørens Beregninger findes optagne i de ugentlige Oversigter over Sygdomme, Dødsfald etc., som udkomme fra Begyndelsen af 1876; Sand- synligheden taler imidlertid for, at disse Angivelser ere noget for høie, ligesom ogsaa Politiets Bereg­ ning ai s1olkemængden efter Politiskemaerne og de af Magistraten benyttede Tabeller over Folkemæng­ den vise et nogei mindre la l for 1875. Ved en Betragtning af den summariske Oversigt over de anmeldte Sygdomstilfælde findes F orøgelsen i Morbiliteten at skyldes saa godt som udelukkende de egentlige epidemiske, kontagiøse Sygdomme, særlig Mæslinger, Kopper og Skarlagensfeber, i mindre Grad Diphtheritis og Halsbetændelse, hvorimod Sæsonsygdommene Brystkatarrh, Lungebetændelse og de diarrhoiske Affektioner optræde med et langt ringere Antal af Tilfælde end i 1874. A f B r y s t k a t a r r h findes anmeldt 9,412 Tilfælde imod 11,012 i 1874; det største Antal falder paa første Kvartal, nemlig 4,618 Tilfælde, som vare temmelig ligelig fordelte, derpaa falder det jævnt til Midten af 3die Kvartal, for dernæst langsomt at stige til Slutningen af 4de Kvartal, dog uden i nogen enkelt Uge at naa høiere end. til omtrent Halvdelen af Antallet for de første Uger i Aaret; i 2det Kvartal anmeldtes i alt 1,849 Tilfælde, i 3die 1,030, i 4de 1,915. Særlig som Influenza findes anmeldt 67 Tilfælde, hvoraf 61 fra 1ste Kvartal. Dødsfaldenes Antal har været 189 imod 171 i 1874. hvilket synes at angive en endnu mere ondartet Karakter af Brystkatarrhen end ifjor, hvortil dog maa

2 bemærkes, at dette ikke stemmer med de fra Kommunelægerne afgivne statistiske Meddelelser. I Kommunelægernes Praxis er der nemlig i 1875 forekommet 1,150 Tilfælde af Brystkatarrh med 17 Døds­ fald o: 1 af 68 Tilfælde, imod et Forhold i 1874 af 1 af 55 (i 1873 1 af 144). A f L u n g e b e tæ n d e ls e findes anmeldt 1,794 Tilfælde, hvoraf i de resp. Kvartaler 614, 574, 277 og 329; Dødsfaldenes Antal har været 507, hvoraf den relativt største Del falder paa Maanederne Marts og April (70 og 75). Forholdet mellem Dødsfaldene og de anmeldte Sygdomstilfælde har udgjort 1 af 3.5, medens Forholdet i 1874 var 1 af 4.3, nemlig 500 Dødsfald overfor 2,051 anmeldte Syg­ domstilfælde. ^A f a ku t H a l s b e t æ n d e l s e findes anmeldt 3,865 Tilfælde imod 3,314 i 1874 nemlig i de resp. Kvartaler 928, 740, 745 og 1,452; af D i p h t h e r i t i s anmeldtes 456 Tilfælde imod 397 i 1874 nemlig i de enkelte Kvartaler 103, 95, 108 og 150. Dødsfaldenes Antal har for Diphtheritis Vedkom­ mende været 33 imod 26 i 1874. A f S t r u b e h o s t e forekom 125 Tilfælde, medens Dødsfaldenes Antal var 61- i 1874 anmeldtes 145 Tilfælde med 63 Dødsfald. A f F a a r e s y g e anmeldtes 207 Tilfælde, imod 363i 1874. A f r h e nma t i s k F e b e r anmeldtes 928 Tilfælde, nemlig i de resp. Kvartaler 255, 256, 190 og 227; Dødsfaldenes Antal var 2 1 ; i 1874 anmeldtes 921 Tilfælde med 24 Dødsfald. K i g h o s t e , som i Slutningen af sidste Kvartal af 1874 havde antaget en temmelig udbredt epidemisk Karakter, holdt sig noget hyppig i Aarets første 2 Maaneder, men aftog derpaa i de føl­ gende Maaneder, saa at Epidemien kan ansees for afsluttet med Udgangen af April. Der anmeldtes ialt 989 Tilfælde, nemlig i de enkelte Kvartaler 611, 205, 104 og 69; Dødsfaldenes Antal har været 140, hvoraf i Aarets første 4 Maaneder resp. 47, 27, 17 og 15. I 1874 anmeldtes 1,950 Tilfælde med 136 Dødsfald. ’ S k a r l a g e n s f e b e r antog i Aarets sidste Kvartal en noget større Udbredning, idet der i dette alene anmeldtes 436 Tilfælde, medens det samlede Antal udgjør 962; Dødeligheden har derimod ikke yæret saa ringe, idet Dødsfaldenes Antal udgjør 74, hvoraf i sidste Kvartal 33. I 1874 forekom 337 Tilfælde med 4 Dødsfald. Mæ s h n g e r n e have i 1875 havt en betydelig epidemisk Udbredning, idet Tilfældenes Antal fra Slutningen af Februar jævnt tiltoge, indtil Maximum naaedes i April, hvor der i en enkelt Uge anmeldtes 442 Tilfælde; derpaa aftog Hyppigheden atter hurtig, og i Aarets 2 sidste Kvartaler have de ikke havt nogen epidemisk Karakter. Der anmeldtes ialt 5,098 Tilfælde, nemlig i de enkelte Kvartaler 1,509, 3,391, 185 og 13. Dødsfaldenes Antal udgjorde 255, hvoraf i Maanederne M a r t s - Juni resp. 44, 93, 68 og 29. I 1874 anmeldtes 175 Tilfælde med 3 Dødsfald. . ol0gSaa K o PPe rn e liave 1 1875 havt en betydelig epidemisk Udbredning, idet den Stigning, som i Slutningen af 1874 bemærkedes i Tilfældenes Antal, fortsattes indtil Begyndelsen af Marts hvor der i en enkelt Uge anmeldtes 86 Tilfælde; derpaa begyndte Hyppigheden noget at aftage o g ’ holdt sig saaledes indtil September, da en hurtig Aftagen indtraadte, saa at Epidemien maatte ansees for ophørt med Aarets Udgang. Der anmeldtes ialt 1,672 Tilfælde, nemlig i de enkelte Kvartaler 537, 651 394 og 90. Dødsfaldenes Antal udgjorde 190, hvoraf i Marts og April resp. 30 Tilfælde, og Dødeligheds­ pi ocenten bliver saaledes 11.4, hvilket er noget mindre end for sidste Kvartal af 1874 (14 5) I 1874 anmeldtes i det Hele 444 Tilfælde med 64 Dødsfald, hvoraf i 4de Kvartal resp. 303 og 44. ’ Som tidligere anført optraadte de diarrlioiske Sygdomme mindre hyppig. A f g a s t r i s k og t y p h o i d F e b e r anmeldtes 1,401 Tilfælde imod 1,636 i 1874; Udbredelsen var temmelig ligelig med Undtagelse af Maanederne August— October, da Tilfældene vare noget hyppigere, dog uden at kunne

siges at være optraadte epidemisk. I de enkelte Kvartaler anmeldtes resp. 254 267 493 oa 337- særlig som exanthematisk Tynhus anmplHfp« i n w n n r ™ , ’ g 7 lige Tilfælde indlagdes „ t , Tf, i , 11 Tllfælde> alle f>'a Maanederne Februar—Mai, og samt- Antal af gastrisk tvnhoid V “■- “ f Tldere« aaende Smitte k™ da spores. Dødsfaldenes anmeldtes som død f , A T - ’ hTOnrf det S‘ 0rSte An tal> 8 > i October. I 1874 anmeldtes som døde af gas „sk typhoid Feber 81; af exanthematisk Typhus anmeldtes kun 4 Tilfælde ss:,s ts“,Ts.dr“f"‘ *»«— -— .»-S Smitten i 1874 a nC e s ’ ført fr i W e „ * > h g e r ; Almindelig Hospital, hvortil over hele Aa,-et n i f t Læge^oreIlmKens Boliger, anmeldtes ialt 29 Tilfælde, temmelig fordelte 105 Tilfælde me'd W Dødsfald.8 ~ ^ ‘ I

1875 h a r t t r mf n d t " b X V l f g U d ield “ e ’ " 7 ?

.°ptraadte med en fo™get Hyppighed, have i

4.680 og 821 i 1874 Den Btø, sig over- næsten h e l e ' K v a r t e l i

w ^ 1 ”,

g

* ^

reS1’ ' 4 ’298

701 ™ l da ™ » d

IZttl'

har i d

a f disse Sygdomme t ils a l,

l

! ? anmeldtes resP' 2. « 3 og 461 Tilfælde. Dødeligheden ' 1 StaTe elK’ sædTanli8> idet daa forekom 408 Dødsfald,

hvoraf i Maanederne Juli 1 t“ l

A s i a t b t TT 1 September resp. 8.3, 113 og 77; i 1874 var Dødsfaldenes Antal 332. A s i a t is k K o l e r a er ikke forekommet i 1875. S lutn ing^de/ dm-' f i f V a n d l' e r o s e n har Yæret »oget hyppigere end i 1874, navnlig imod Aarets Slutmng idet der alt anmeldtes 901 Tilfælde med 34 Dødsfald, imod resp. 751 og 23 1 1874. ned o . D ø d s fa ir '* I* t f 1— ™ 118 TllfæIde> hTOraf den relativ største Mængde i November Maa- ned, Dødsfaldenes Antal var 44; i 1874 anmeldtes 107 Tilfælde med 38 Dødsfald. mindre h y p p A T A e t "det r i b T l ’ " ■ * * * • * » °® ionstit',tionel ! » » « i W75 været anmeldtes 3,425 ’ Tilfælde hvoraf 4W h o ^ F r i " 13 T ? * 9 M " ' i “ ? 4 A f G « ” ” rh o e blandt i i . Fruentimmer, 1 hos et Barn under 15 Aar, og 155 Tilfælde 83 lios Frnent ^ ga™1SOnerede Afdelin§er- A f v e n e r is k e S aa r anmeldtes 880 Tilfælde deraf 202 hos F ru en th rrm L^d I Ga™ BOnen; af institutionel Syphilis anmeldtes 708 Tilfælde,' deraf sone,, forel eV 34 io s Børn “ der 5 A ar, og 30 Tilfælde blandt Garnisonen; blandt Garni- ‘ I ,t ° m u lalt 227 TilfæUe af veneriske Affektioner. I 1874 var Forholdet følsende - konstit't0 ' A l t ’4 " Ve,ie,'ISke Tllfælde> nemlig a f Gonorrhoe 3,262, a f veneriske Saar 1 413 0g a f ? 49 08 * ’ m — 300 - - - - - - ; Fruentimmer 8dleA ohtllIlsPektør Tar ved Udgangen af 1874 Antallet a f offentlige ) medens 48 . * Udgangen a f 1874), af hvilke der i 46 offentlige Huse boede 160 1981 ' ' a le privatboende og 37 henlaa paa Hospitalet. I Aarets Løb bleve 145 udslettede fi 1874 Æ g t e s k T 37 80m A A 46 ™ l D edm ’ 11 Paa af nnlgaaet -Ægteskab 11 foi at indgaa iorældre 9 A r^ •! feSt Tje- Ste eller aiKlet ErWé" > 16 « » » modtag* til F o r s i d s e S i' .c oiældie, 9 som modtagne til Forsør°'ehp a f 4 nriro o cw ir. x-i -n 1 den indre Mission 5 smn ofl. ■ i l ’ modtagne til Forsørgelse af Selskabet for Frlivpr 1 T ’ 4- 1 C 7e i6 Fattigvæsenet, 47 som bortreiste til andre Steder for at søue AV f ;ØSag g ’ 0g 3 llvis Opholdssted ikke kjendes. 48 af de saaledes Udslettede ere i d o T d e 17 tPn any ° f agne SOm ° ffelltIige ^ e o t im m e r foruden 91 nytilkomne(i 1874 187) af hvilke dog de17 tidligere have været indskrevne som offentlige Fruentimmer. A f de s a a l e d e s '^ A v n "

<*** *

Begjæring,1 og Kesten" 20 i H r n A h m ‘g g ^ o g T ^ “ w M modarbeide den veneriske Smittes Udbredelse. “

^

“ ^ W n e

I A lt have 490 FimentLun«

; indskrevne som offentlige (imod 481 i 1874). Det M este Tal paa een Dag har været 364 (den 6te A pn l), det laveste 343 (den 21de August). Endvidere have 646 Fruentimmer (imod 678 i 1874), deraf I 9018w ” * 6 • Øds®1’ Tæret genstand for Politiets Undersøgelse som mistænkte for Løsagtighed. For I 891 i^ientimmers Vedkommende fremkom der saadanne Oplysninger, at der var Grund til at under- ,1 kaste dem Lægeyisitation. 226 Fruentimmer have erholdte Advarsel i Henhold til Straffelovens S 180 og ov af 10de April 1874 § 4, 27 ere som erhvervløse bievne afleverede til Fattigvæsenet, 32 hjem- | sendte ved Politiets Foranstaltning, og 74 ere efterliaanden bievne indførte som offentlige. - De af 1 Politilægen foretagne Lægevisitationers Antal har i A lt udgjort 29,835 og Antallet af de derved fore- i fundne Sygdomstilfælde 1,085, nemlig:

Visitationer

Sygdomstilfælde

I Gjennem- snit daglig

_ Af 100 Visitationer

Ialt

Ialt

F or offentlige Fruentimmer.............

29,165

79.90

907

3.11

For Fruentimmer, der i Henhold til Lov 10de April 1874 § 4 have staaet under Politiets Tilsyn og været under­ kastede regelmæssig Lægevisitation (28 Individer), og Fruentimmer mistænkte for Løsagtighed (391 Individer)

670

178

1.84

26.57

29,835

8I .74 1,085 j

3.63

t« r . Dy u d e ø lla r y Antal af 130 Fruentimmer, der ere hievne forskaanede for den offentlige Visi- Attester) 6 Paalæg dels til bestemte, dels til ubestemte Tider produceret Lægeattester (1,340 A f F n a t anmeldtes i 1875 365 Tilfælde, hvoraf 328 behandledes paa Byens Hospitaler (ibe- tafet f 18M°nS T t ) ; , fl;a aadef aarde“ inål!lgie3 atter i dette Aar k" “ 37 Tilfælde paa Hospitalet. I 1874 var det samlede Antal af Fnattilfælde 498, og den betydelige Aftagen i Hyppighed i de senere Aar viser sig saaledes at være konstant. 1 Med Hensyn til Kommunelægernes Virksomhed og Sygeligheden blandt Fattigbefolkningen skal er meddeles Følgemle. I samtlige Distrikter tilligemed Tvangs- og Arbeidsanstalten paa Ladegaarden er res» la8 984 ov 6 w “ T ' f f andhllg 8, <43 Sygdomstilfælde, fordelte paa 7,094 Individer, imod lesp , 984 og 6,986 i 18/4. Fordelingen mellem de enkelte Distrikter har efter den i Begyndelsen af Aare foretagne Regulering af Distrikternes Størrelse været mere ligelig end tidligere; saaledes er der kun 2 Distrikter kommet flere end 500 Sygdomstilfælde under Behandling og kun i 2 færre end 200 om behandlede i Hjemmet findes opført 3,672 Sygdomstilfælde, medens 4,116 ere opførte som behandlede m u atonsk paa Konsultationslokalerne. A f samtlige Syge henhørte 2,196 til Klassen faste Almisse- lemmer (imod 2,416 i 1874), idet dog herunder er medregnet 731 paa Ladegaarden behandlede Fabrik­ al beidele, hvilke imidlertid næsten gjennemgaaende tør antages at henhøre under denne Kategori- til assen Aibeidsmænd og Dagleiere henhørte 2,255 (imod 2,203 i 1874), til Klassen Enker og Enkers 18741 a J ) T ’ ,18T “ Syersker 238 (imod 284 i 1874), til Pleiebørn 299 (imod 360 i ), 1. Klasserne Haandværkssvende og industrielle Medhjælpere 1,605 (imod 1,612 i 1874) og til . T ' " 6 V* " ieSt'^ Høkere> Handlende og lavere Bestillingsmænd tilsammen 208 (imod 191

K O

A f Kommunelægerne og fra Ladegaarden er der bleven direkte henvist til Hospitalerne uden lorudgaaet Behandling 3,114 Sygdomstilfælde imod 2,854 i 1874; efter forudgaaet Behandling i D i­ striktet derimod er der til de resp. Hospitaler blevet henvist 889 Tilfælde; det høieste Antal i et enkelt Distrikt (resp. 75 og 74) findes i Distrikt 11 B og 12 B , det mindste (15) i 4 A . A f de i Distrikterne behandlede Patienter ere 364 døde (i 1874 341); det største Antal (31) findes i 8B, det mindste (7) findes i 2 A og 2 B. A l Børn under 1 Aar ere under Behandlingen i Distrikterne døde 107, hvilket udaf det samlede Antal af Dødsfald i Distrikterne udgjør 29.4 pCt. (i 1874 37.5) , medens for hele Byens Vedkommende i samme Aar Dødsfaldene blandt Børn under 1 Aar udgjør 32.6 pCt. af det samlede Antal (i K 74 34.7 pGt.). Som anført i Aarsberetningen for 1874 giver disse Beregninger ikke nogen udtømmende Karakteristik af Dødeligheden blandt de uheldigere stillede Klassers Børn, idet et væsenligt Led unddrages Beregningen, ved at Dødeligheden blandt de fra Distrikterne paa Hospitalet indlagte Patienter ikke kommer i Betragtning. X den eftei følgende Oversigt over de Sygdomstilfælde, der ere komne under Kommunelægernes Behandling, skal jeg iølge den at mig i de senere Oversigter benyttede Gruppering, som væsenligt udgaaer fra et præventivt og hygieinisk Synspunkt. A f epidemiske Sygdomme, mod hvilke hygieiniske Foranstaltninger maa ansees for virknings­ løse, saaiedes som de egentlige Sæsonsygdomme (o: Brystkatarrh, Influenza, Kolerine, akut Diarrhoe akut Halsbetændelse og Paaresyge) samt rheumatisk Feber, Koldfeber, endvidere Sygdomme af rent inflammatorisk Oprindelse og kirurgiske Affektioner etc., er der i Fattigdistrikterne ialt behandlet 5,174 Tilfælde (i 1874 5,861). A f smitsomme epidemiske Sygdomme, hvis Udbredning lader sig standse eller paavirke ved hygieiniske Foranstaltninger (Kopper, Skaalkopper, Mæslinger, Skarlagensfeber, gastrisk typhoid Feber Typhus, Blodgang, Strubehoste, Diphtheritis, Barselfeber, Kighoste og Ansigtsrosen) er der tilsam­ men behandlet 1,205 Tilfælde samt visiteret til Hospital 512 (imod resp. 658 og 275 i 1874). A f veneriske Sygdomme (inkl. medfødt Syphilis) ere behandlede 22 Tilfælde og henviste til Hospital 30 (imod 25 og 53 i 1874). A f Drankergalskab, kronisk Alkoholisme og Fnat ere behandlede 107 og henviste til Hospital 133 Tilfælde (imod resp. 103 og 287 i 1874). A f de kroniske Sygdomme, som for endel lade sig paavirke ved Hygieine, saasom Kirtelsyge, Blegsot, Anæmi, Kakexi, Skørbug og Rhachitis, ere behandlede 722 Tilfælde og henviste til Hospital 69 Tilfælde (i 1874 behandledes 803 Tilfælde). A f Lungesvindsot, andre kroniske Lungesygdomme, Hjertesygdom, Kræft, morb. Brightii og lignende Sygdomsformer, ved hvilke man hverken ad medikamentøs eller hygieinisk Vei kan vente at opnaa blivende Resultater, er der af Kommunelægerne behandlet 639 Tilfælde samt visiteret til Hospi­ talerne 418 Tilfælde (i 1874 behandledes 603 Tilfælde). A f Abort samt af Sindssygdomme ere behandlede resp. 14 og 8 Tilfælde samt visiterede til Hospital 7 og 49 Tilfælde imod resp. 13 og 16 behandlede og 6 og 46 til Hospital henviste Tilfælde i 1874. A f samtlige 11,857 Sygdomstilfælde, som i 1875 ere forekomne i Ifattigdistrikterne, ere ialt 4,003 henviste til Hospital, nemlig 3,114 direkte uden forudgaaet Behandling og 889 efter forudgaaet Behand­ ling, medens Forholdet i 1874 var ialt 11,838 Sygdomstilfælde, hvoraf 2,854 direkte og 787 efter for- ndgaaet Behandling, tilsammen 3,641 Tilfælde, henvistes til Hospital. A f Patienter med de ovennævnte smitsomme epidemiske Sygdomme, 1,717 Tilfælde, ere ialt 720 henviste til Hospital, nemlig 512 direkte,

] 208 eiter forudgaaet Behandling (i 1874 indlagdes af 933 Patienter 275 direkte og 98 efter forudgaaet Behandling). i Med Hensyn til søværtsfra tilførte Sygdomstilfælde skal anføres følgende. Paa Kjøbenhavns Bhed ere i 1875 ialt 14,488 Skibe ankrede, hvoraf 5,497 vare Dampskibe, 8,991 Seilskibe. Pra Skibe paa Blieden er der til Karantænelægen fra ialt 522 Skibe anmeldt 655 Sygdomstilfælde, hvoraf 550 ere bievne behandlede ombord, 76 henviste til Hospital og 26 behandlede i privat Logis i Byen. A f epidemiske Sygdomme er der gjennem Karantænelægen blevet anmeldt 387 Tilfælde, samt desuden af andre Læger 41 Tilfælde o: ialt 428 Tilfælde, hvilke ere indbefattede i det tidligere for hele Byen opgivne Tal. Blandt de tilførte epidemiske Sygdomme skal særlig fremhæves: af Kopper 5 foruden 1 Koppelig; af gastrisk og typhoid Feber samt exanthematisk Typhus 64, af Blodgang 4, Kolerine 3 Til­ fælde. Hvad angaaer de Havne, hvorfra Skibe fortrinsvis have bragt os farlige smitsomme Sygdomme (Blodgang, gastrisk og typhoid Feber, exanthematisk Typhus og Kopper), da have russiske Havne tilført os 16 Tilfælde, svensk-norske Havne 10, hollandsk-belgiske 10, engelske 7, finske 5, tydske 4 samt indenrigske Havne 6 Tilfælde. — A f veneriske Sygdomstilfælde fra Skibe paa Bheden ere af Karantænelægen anmeldte 126 samt af andre Læger 24 Tilfælde. De Havne, hvorfra de af Karantæne- lægen anmeldte Tilfælde ere bievne hidførte, have været: norske 34, tydske 25, finske 17, svenske 16 russiske 10, hollandske 8, engelske 3, franske 1, indenrigske 12. Dødsfaldenes Antal i 1875 var 6,075 hvoriblandt 206 Dødfødte ere medregnede, medens Antallet af Levendefødte udgjorde 7,162. I 1874 var Dødsfaldenes Antal 5,392, inkl. 189 Dødfødte, medens Fødslernes (Levendefødte) var 7,016. Døde i Aldersklassen 0— 1 Aar ere 1,912 (i 1874 1,805), hvilket udgjør 26.7 pCt, af de Levendefødtes Antal (i 1874 25.7 pCt.). A f de 8 væsenligste epidemiske Syg­ domme: Kopper, Typhus, Blodgang, Skarlagensfeber, Mæslinger, Diphtheritis, Strubehoste, Kighoste samt af akut Diarrhoe og Kolerine døde tilsammen 1,231, hvilket udgjør 20.98 pCt. af det samlede Antal Dødsfald (Dødfødte ikke medregnede), medens i 1874 Antallet var 726 o: 13.9 pCt. af det sam­ lede Antal Dødsfald. — A f kroniske uhelbredelige Sygdomme (Lungesvindsot, Kræft, Hjertesygdom, popexi , morb. Bnghtn, Atrophia inf. og Alderdomssvaghed) døde tilsammen 2,086 imod 1,930 i 874, og særlig af Lungesvmdsot 772 imod 745. — A f Drankergalskab døde 25 (i 1874 33), af akkvisit og medfødt Syphilis 44 (i 1874 45), ved konstateret Selvmord 36 (i 1874 41), ved tilfældig voldsom Død 96 (i 1874 80); 28 ere opførte som døde uden Lægebehandling (i 1874 40). Mortalitetskvotienten for 1875 er som Følge af de forskjellige epidemiske Sygdommes betyde- gere Udbrednmg i og for sig høi. En Sammenligning med de foregaaende Aars Mortalitetskvotient vanskeliggøres imidlertid ved den i Begyndelsen af denne Oversigt omtalte Usikkerhed i Bestemmelsen ^ ^ ° ; f inæi!?den 1 KJøbenhavn- Beregnet i Forhold til den supponerede Folkemængde i Midten af 1875 bliver Mortalitetskvotienten for 1875 27.43 p. M .; i 1874 var Mortalitetskvotienten 26.75 p. M., i 18 / 3 25.59 p. M. De 3 kommunale Vakcinationsanstalter have fortsat deres Virksomhel i 1875, idet de have fungeret fra Slutningen af Marts til lienimod Kovember. Der er ialt blevet foretaget 1643 Vakcina- tioner samt 2051 Revakcinationer; o. 450 Rør med Vakcinelymphe ere bievne udleverede til Byens Læger, som have henvendt sig til Anstalterne. Ved de 2 Anstalter (Vesterbro og Christianshavn) vakcine- redes som sædvanlig med en kun gjennem faa Aar humaniseret Lymplie, der for Vesterbros Anstal­ tens Vedkommende var holdt levende siden Efteraaret 1874 ved Vakcination fra Arm. Resultatet af Vakcmationen ved disse Anstalter, som i Reglen foretoges med 12 Stik paa hvert Individ, var for Chri- stianshavns Vedkommende 8.6 fuldtudviklede Pustler pr. Individ ved Vakcination fra Arm til Arm der- 111101 6.4 ved Vakcination Ira R ø r; for Vesterbros Vedkommende var Resultatet ved 12 Stik 10.5 vel

7 udviklede Pustler, uden at Vakcinationen i noget Tilfælde forblev uden Anslag; ved 4— 6 Stik (30 Børn) 4.5 Pustler, medens der i 3 Tilfælde intet Anslag opnaaedes. Et enkelt fra Oktober 1874 op­ bevaret Rør gav 9 Pustler af 12 Stik. Ved den 3die Anstalt, paa Nørrebro, anvendtes den samme Lymphe, som benyttes ved det Kgl. Vakcinationsinstitut. A f 950 Vakcinerede mødte 777 til Eftersyn, af hvilke der hos 2 intet Anslag fandtes, medens hos de øvrige Gjermemsnitstallet af fuldtudviklede Pustler var 8.14 at 12 Stik. Intet mistænkeligt Sygdomstilfælde er iagttaget paa nogen af Anstalterne som Følge af Vakcinationen. A t hygieiniske Foranstaltninger, der vedrøre Byen, skal navnlig fremhæves, at i Slutningen af Aaret fuldendtes Opførelsen af det ene Epidemihospital, Øresundshospitalet, fornemlig bestemt for Kolerapatienter og epidemiske Patienter tilførte tilsøes. Under 15 December 1875 udkom den af Justitsministeriet udfærdigede Instruktion for Embedslægerne med Hensyn til Dødelighedsstatistiken, og under 16 December s. A . den af Sundhedskollegiet udarbeidede Instruktion for Læger med Hensyn til Sygelighedsstatistiken og Medicinalberetningerne, samt en Anvisning til Udstedelsen af Dødsattester. Ligesom der herved er opnaaet en meget væsenlig Forbedring af hele Landets Medicinalstatistik, er det navnlig for Hovedstadens Vedkommende nu blevet mulig at kunne udarbeide u g e n t l i g e Over­ sigter over Sygeligheden og Dødeligheden, til hvilket Øiemeds Opnaaelse Kommunalbestyrelsen bered­ villig har tilstaaet de nødvendige Beløb.

Oversigt over de ugentlig anmeldte, fornemmelig epidemiske Sygdomstilfælde i Kjøbenhavn i 1875.

1ste Kvartal.

2det Kvartal.

3die Kvartal.

4de Kvartal.

Ialt.

B ry stk a ta r rh ........................................... Lungebetændelse.................................... ”Halsbetændelse.................................... 'Faaresyge................................. 'Kighoste .............................. Rheumatisk F e b e r ................................. "Mæslinger . . .......................... •Kopper . . . . . . .•....................... *Skaalkoj)per o .......................... ‘ Skarlagensfeber’....................................... "Koldfeber ................................. •Gastrisk- og typboid F e b e r ................ •B lo d g a n g .......................................... •Di arrlio e ....................................... . K o le r in e ....................................... • S trubeh oste.................................... ' D iphtheritis....................................... . Ansigts- og anden Vandrerosen . . •B a r s e lfe b e r .............................. Skørbug .............................. • Gonorrhoe.................................... „ Venerisk S a a r ............................. Konstitutionel Syphilis.............................. Fnat .................................... Bienn. Øiebetændelse ............... ■............. F u ru nk ie r................................. Andre S y g d om m e .................................... Tilsammen

4618

1915 j

1849

1030

9412 > 1794 <

614 928

574 740

277

329

745 f f 1452 j ' 3 8 6 5 '

68

77

22

40 69

207 , 989 A 928 *

611 255

205 256

1OL 190 185 394 109 194

227

1509

3391

13 90

5098 •* 1672 „

537 189 175

651 202 157

389 436

889 *

962 298 7

92

88

67

51

254

267

493

387

1401 *

5

11

94

15

125 <

516

690'

2413

679

4298 *

63 43

91 43 95

461

86 15

701» 125 .

24

103 196

108 187

150 289

456 • 901 . 118 •

229

25 10

27 44

14 46

52

4

104

813 217 168

813 193 194 120

891 231 161

908 239 185

3425 .

880 * 708 • 365 * 183 •

95 52

71

79 49 56

20 ’

62 *

38

38

38

170 612

182

149

124

147

12386

11256

8693

8351

40686

Udtog af Kjøbenhavns Mortalitetstabel for Aaret 1875. 9

tz;

April. Oktober 30 30 19 17 25 13 7 5 44 93 68 29 5 3 3 9 3 2 6 3 . 4 14 5 3 3 2 2 1 3 5 4 13 11 4 3 5 1 9 6 17 15 9 7 1 4 3 3 4 4 4 4 5 2 4 8 • ■» ” 1 tt‘ i 5 10 i n ” t ” tt 16 12 15 25. 83 113 77 24 40 19 16 8 7 8 4 6 3 1 4 1 4 i? 4 3 3 1 3 6 4 „ 7 ■ j - 1 2 1 3 3 „ 3 70 75 58 5 45 1 28 4 22 17 4 23 I 2 1 1 3 28 25 25 27 27 23 19 28 22 23 24 22 23 21 17 14 2 2 4 1 4 1 2 » 89 83 86 64 48 44 43 58 17 12 17 17 19 24 12 10 3 1 2 6 3 2 6 5 14 12 5 12 4 • 4 6 16 23 23 15 15 24 19 15 19 8 7 6 4 13 10 7 6 Mai. Juni. Juli. August. September. 4 5 3 1 2 2 9 9 25 30 32 36 39 62 61 32 25 22 11 24 14 15 16 18 3 8 6 7 3 1 8 8 10 5 6 8 5 8 6 9 35 30 26 28 31 32 19 39 29 46 40 34 40 32 31 21 14 23 16 20 14 13 21 17 3 1 1 ” ” 3 tt 5 601 636 549 491 5.08 521 460 426 2 10 6 7 15 11 7 2 1 2 2 2 3 tt

Marts.

190 255 74 33 61 140

3 tt 12

21 17 2 8 2 2 2 1 3 3 47 27 5 4 » t ” t 6 12 37 25 2 3 4 2 3 1 62 45 1 1 1 26 22 16 22 1 77 74 16 19 2 4 14 11 19 18 5 4 2 1 3 2 9 2 30 30 26 16 10 14 5 4 43 26 40 45 16 14 3 3 561 482

Kopper. Y ariolæ . . . ..................,......................... Mæslinger. Morbilli . . . ._.................................... Skarlagensfeber. Scarlatina.............................. Ondartet Halssyge. Diplrtberitis..................... Strubehoste. Croup ...... ; .................................. Kighoste. Tussis convulsiva.............................. Typhoid Feber. Febris g^str. & typh............ Exanthematisk Typhus. Typhus exanth. . . . 'Blodgang. D ysenteria ................... Asiatisk Kolera. Cholera asiat.................. Indeni. Kolera og akut Diarrhoe. Cholerine & Catarrhus intest. akut.............................. Brystkatarrli. Bronchitis a cu ta .....................•• Ansigts- og Vandrerosen. , Erysipelas faciei & amb................................................................. Barselfeber. Febris puerperal.. ..................... Akut Ledderheumatisme. Febris rheuraat.. Lungebetændelse. Pneumonia.......................... Drankergalskab. Delirium tremens................. Brændevinssygdom. Alcoliolismus chron. . . Konvulsioner. E clam psia.................................. Akut Hjernevandsot. Hydrocepkalus acut. . Kirtelsyge. Scrophulosis.............................. Lungesvindsot. Phthisis p u lm ......................... Kræft. Cancer . ................................................... Syphilis. Syphilis acquisita & congen........... Åpoplexi. Apoplexia cerebri................._......... Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . .. Brights Sygdom. Nephritis album in ............. Død under Fødslen og i Barselseng, uden­ for Barselfeber. Mors in partu & puerperio........................................................... Selvmord. Suicidium ........................_................. Anden voldsom Død Mors violenta & involunt............................................. Tæring lios Sniaabørn. Atrophia infant Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . Pludselig Død uden bekjendt Aarsag . . . . Dødsaarsag ubekjendt................... ............ Andre akute Sygdomme............................ Andre kron. Sygdomm e................................ Dødfødte.............................................................. Død uden Lægebehandling.......................... Tilsammen.

12 2 3 4 3

52 18

408 189 34 44 21 507 283 231 23 772 213 44 115 229 91 25 13

7 11 6 6 37 15 15 5 61 25 3 3

18

3 4 4 25 6 1 18 12 1 45 25 7 8 21

3 9

18 13

2 3 6

17 36 96

12 34 19 8 3 22 39 17 3

444 222

33 16 11 7 28 42 21 6

87 76

359 439 206 28 6075

Oversigt over Totalantallet af Dødsfald i Kjøbenhavn i 1875.

264 297 3061 3014 Tilsammen......... 561 482 601 636 549 491 508 521 460 426 401 439 6075 242 240 285 316 323 313 282 267 246 245 280 228 279 242 250 210 203 223 195 206 212 227

M andfolk.................................................................. Fruentimmer...........................................................

10

itrikterne behandlede Sygdomstilfælde i 1875, 1 1

Oversigt over de af Kommunelægerne i I

A. 4 B. 5 A. 5 B. 6 A. 6 B. 7 A. 7 B. 8 A . 8 B. 9 A . 9 B. 10 A . 10B . 1 1 A . 1 1 B. 12 A. 12B. Lade­ gaarden. T il­ sammen 29 2 2 18 26 14 41 40 65 47 97 25 30 47 33 58 97 31 56 138 1150 1 15 5 6 5 7 1 6 9 1 1 4 5 7 12 13 16 7 19 14 191 1 1 13 9 8 3 8 12 13 5 10 4 6 25 1 1 15 27 8 20 2 285 1 77 1 „ 55 ,, 1 1 ] 1 „ „ 6 3 7 1 1 1 4 2 „ 2 12 1 3 6 6 16 18 7 4 12 0 1 2 77 55 1 2 1 1 1 1 1 „ 2 „ 1 2 5 32 60 1 77 „ 77 „ 77 „ 77 „ „ 77 77 2 77 2 6 8 6 1 „ 2 1 2 4 2 3 „ 3 „ 5 4 6 3 3 6 71 23 31 27 13 5 10 28 15 31 39 13 16 43 28 46 41 18 48 617 3 2 2 4 „ 2 4 2 „ 3 4 2 1 1 4 7 8 6 81 4 2 1 1 2 2 „ 5 5 4 77 1 ’7 1 8 5 2 3 60 1 77 3 4 4 3 . ii „ ii 2 77 3 1 1 5 5 5 2 50 4 55 3 1 „ „ „ 1 „ „ „ 2 „ 1 n 2 ’i 25 6 12 5 5 1 1 1 13 18 5 20 7 3 6 1 23 2 2 2 168 77 1 77 „ 55 „ „ 55 „ ,, 77 „ 3 2 2 ” 8 18 12 17 4 6 22 9 37 16 17 22 14 30 26 52 31 15 16 76 532 5 1 „ 1 „ „ 2 3 1 2 1 1 1 77 4 5 2 1 42 „ „ 1 77 „ „ „ „ „ 1 77 ii 77 2 1 ” 7 77 2 „ „ „ 2 1 3 „ 77 1 n 1 3 ” 17 77 77 „ 1 b ii „ 77 1 77 „ „ ii 77 1 77 1 6 77 1 11 B 1 ii 55 77 „ » „ „ 77 77 77 „ 24 27 77 » 1 » . B 55 11 77 B 77 77 B „ „ 55 1 „ 1 2 7 77 b 11 n B 11 77 11 77 77 „ „ „ 77 2 2 2 55 2 1 11 „ 55 „ 11 77 „ 3 n 1 10 „ 3 1 „ 1 „ 1 1 1 2 2 „ 2 77 1 4 1 2 27 » 1 2 B 5? 1 1 1 77 2 11 B 77 „ 1 2 8 2 3 ; 77 4 1 1 3 11 ’ 1 ,i 1 „ „ 2 „ 2 5 1 5 46 80 i 4 4 4 3 12 4 4 16 8 10 3 4 5 4 8 3 6 13 28 181 5 12 16 13 18 28 16 45 9 1 1 1 1 18 8 5 3 17 10 18 5 329 6 18 3 7 6 13 7 23 12 28 1 1 6 5 1 1 9 20 6 10 5 271 77 1 77 „ 1 77 „ 1 „ 1 5 3 4 1 2 1 1 „ 2 1 „ 77 1 5 3 55 37 „ » 77 2 77 „ ii „ „ 1 „ B „ 1 4 5 9 8 5 5 8 4 13 10 23 3 10 10 5 13 20 8 12 55 2 12 4 2 1 1 2 2 77 4 5 3 „ 5 1 2 77 3 5 3 6 85 77 i. 77 „ 1 77 1 1 „ 2 „ 1 1 2 1 1 1 16 77 6 77 1 „ 1 77 „ 1 „ „ 55 77 2 1 ” 14 77 b 77 1 1 77 77 55 77 „ ii 1 7? „ 1 1 6 77 11 „ „ 77 55 „ „ „ 2 3 ,, 1 1 1 14 1 1 6 2 2 7 4 3 7 4 8 19 5 77 4 1 1 4 14 5 55 148 5 2 54 7 8 77 „ 55 2 1 12 4 „ 1 1 3 5 1 18 45 3 234 1 5) „ ,, 55 77 1 „ „ „ „ 55 77 M 3 1 8 n 2 3 1 2 . 77 „ 3 1 1 1 77 77 77 3 1 2 39 4 B 77 B 77 „ 2 1 1 5 2 2 1 77 8 1 2 38 » B 77 B 77 55 b 77 „ 1 „ 1 1 77 „ 77 3 1 )) 77 11 V „ „ 55 „ „ ■n „ 77 77 77 4 n 6 )> 1 77 1 77 55 „ „ 77 1 77 1 2 1 14 3 6 6 5 77 2 4 12 4 8 3 6 6 5 2 36 135 4 5 12 3 8 6 4 8 2 10 6 7 9 9 3 1 1 7 10 31 193 38 43 28 2 1 20 59 82 75 33 60 49 65 70 54 82 49 30 67 183 1330 17 36 32 27 24 25 53 53 22 40 12 20 84 25 38 67 46 53 67 974 36 38 40 9 25 19 48 43 ■ 34 32 29 48 13 32 37 52 25 59 10 769 267 333 320 190 190 284 352 479 299 478 245 288 405 290 485 544 295 505 i 731 8743

1

1 B. 2 A. 2 B. 3 A . (3 B,

i

Brystkatarrh (akut Bronchialkatarrh)

/iA

19 25 49

42

Lungebetændelse.

...................... ...................... ....................

5

6

8

4

4

Halsbetændelse (akut Angina)

1 1

12

o 13

1

Faaresyge.......... K ig h oste..........

..............................

j>

77 4

77 1

1 Q

10

10

Rheuinatisk Feber (o : akut Ledderheumatisme.)

5

2

Knuderosen (Erythema nodosum)

1

55

A n sigtsrosen.................

........................... ......................... ...................... .........................

77

»

1 19

2 10

2 29

2 28 3?

Mæslinger

23

7

3

2 4 1 o

1 11

2)

Skaalkopper. . . Skarlagensfeber. .

4 8

2 4 1 2

Koldfeber [ikke Tilbagefald) . Gastrisk- og Typhoidfeber. . . . Blodgang (Dysenteri) . . .

O

1

10

9

3

:

Diarrkoe (akut)

........................... .........................

10 lo 19 1”

Kolerine . .

3 ”

” ”

Strubehoste (Laryngitis membran.)

1 » 1

Diphtheritis . . . Barselfeber. . . . Skørbug . . . Gonorrhoe . Venerisk Saar. .

.................................. ........................... ................................ .............................. ................................ .............................. ..................................... ................................... .........................

2

55 1

«

77 ” 5

»

1

lj

” 1

11

77 77

Konstitutionel Syphilis (ikke Tilbagefald)

” !

55

Hjernebetændelse

9

11

' 1

77

D iankeigalskab (Delirium tremens)

2

»

77 77

Kronisk Alkoholisme

77

2

2

Lungesvindsot . .

<5

7

O

14

Andie kroniske Lungesygdomme.

13

3

lo

j !

J j D 6 4

8 9

Scrophulosis (skroph. Øienbetændelser, skroph. Hudsygdomme, sk. Bensygdomme osv.) Skrophuløs Lnderlivsbetændelse (Tabes meseraica)

4 \ 2(

12 15

3

77

Engelsk Syge (Rhachitis)

.....................................

6

1

5

j

Andie ikke-skrophuløse Hudsygdomme

77

9 2 o

7

Q g

O

Oiganisk Hjertesygdom Morbus Brightii . . . Andre Vattersoter Ap oplexi....................

4

K

4 I. i

.....................................

1

.................

” 77

•1

.............................

i i

'■

3

1 6 9

77

l i

Kakexi (Anæm i). . . Sindssygdomme. . . . Alderdomssvaghed . .

.................

o 10

2

1 ! ]■

1

77 1

77

....................

77

O

11

A tro p h i............

.................................................

55

2

” 77

Medfødt Syphilis (syphilitisk Atrophi) Forløsninger, der have krævet Kunsthiælp Brokskader, der have udfordret Bandage Benskade (Ulcera cruris) og Aareknuder Andre indvendige akute Sygdomme . Andre indvendige kroniske Sygdomme A b o r t ... Andre kirurgiske Sygdomme

” 77

55 55

77

.........................

l i

F .............................................................................................

77

1

2 7 6

77 9 9

5

4 6

å

6 !

10 57

.................... .................... ......................

35

44 36

™!i| 0.1 it 9

35 29

12 18 24 27 36

■ + - *

S um m m a ..........

314 1 301 1 220 271 344

31 :■ i

T ils a m m e n . . | pQ-I

å .

'

'

'

'

CD P

Oversigt over de af Kommunelægerne behandlede Patienters sociale Stilling og Vilkaar i 1875.

OCO 2?H ^ to ^ 0 3fcocototorf3-too3toL 'O i-‘ i-‘ to fco to to to > -‘ i-ifcoto ro h -'^ q c s ^ io jo o ^ a i—^‘ i o < i b s æ æ v i o i < ] o o o t o a 3 ^ i ^ i c n < i c o w o r c 3 < i0 3 K )0 3 0 iM < iæ c ii æ h t o o æ æ t o < !c D O D 0 3 æ h -1 2 ' ® K S 0<5£>, to>—1>£-o'CPcucc>!43-H-‘ 0 3 o < c u o v c o ~ u c o ^ v ig i. c o o 3 c o o 3 tc > -u o 3 a i—3 ^ ~ u o o o 3 o o c o o o o o 3 G O F -‘ ~ u to L o —]to 00 00 OS 00 ;S !S ?£S i?ife;l'£ !£ :L'-)t 0 rfx 0 :>^ w l-'S,-Jh-‘ t);ia3L0 0 3 0 3 t0 t0 0 3 0 3 S S b? ^ : 2 2 i S O G O a=^;|HJoo ®To 0 (:o cc t o w p = i — * H æ < i c o s s o o i a ) æ o o ^ i f i o o ^ o o o æ < i w i ^ M o w Q o 1 7 7 4 !—1 i—i h -1 t 1 I - 4 O} 05 tO 1 —i H‘ |—l l—i | w i f - i f - o o o o o o c } t o o o o w æ o o i a Q o © H ‘ if> .tc o io i0 5 0 0 H 8446 li i ^ f e 2 f e j f e ! § f i ? b3 t § 4 h tN:)^ i:wl3 S ^ |- ‘ O3a3LOO303LOt>0O3O3 COKJOJCOOJtOMWOlOMI-JQOQOifi.L’O M O O C afb-C O Q lP O K l h— - n nZ2rn 0 ? 9 0 !feri3!i^ 0 0 '<,G *,hJ‘ ^O SH ^O O O K IO O O T JIO SC O _" C 0 H 0 l< I ^ 0 0 t 0 0 0 O 5 O < I 0 0 M O ^ O i < I H C 0 0 T ^ ^ C O 00 I —1 8—1 - r § S l 3 c^ 7 3 9 P S J K <,L’o lo w O T (:; 0 0 0 o io o -^ O T ^ ito ^ r f^ a i - o p H v n o ^ q j o j æ a j ^ w t o L ’O o o o æ tc o o o o o o M O o æ 03 LO h-> 1 —‘ tOH-‘ (—1 H—H—1 1 8—1 H —1 422 1

1 ste G a n g S y g em eld te .

T id lig e re i A a r e ts L ø b S y g em eld te .

T ils a m m e n .

U n d er 1 A a r

O v e r 1 A a r.

to LO OT OT

A r b e id sm æ n d og D a g le ie re .

Af samtlige Syge udenfor de faste Almisselemmer

henhørte de selv eller deres Forældre til:

1605 1

Haandværkssvende og indust. Medhjælpere.

Haandværksmesire og selvstændige Industri­ drivende Hekere, Gjæstgivere eller Værtshusholdere.

CO o -

. 1-1 i-* - s ~ 10 3 3 (^ L O O s 3 LO 03 3 3 S jf*. 03 Ox 03 O* 03 -4 i - 1

oo 3 t-a S S S S s S ,3 ^ 5 S S S 3 , a" s h*S S 3 i- s

H a n d le n d e , irtcl. S m aah an dl e n de .

LO to

Lavere Bestillingsmand og Funktionærer.

CO 00

Ox 03 3 00 to 3 3

3 00 3 031—‘ fcOoxOS^fcOtCOx

238 I

S y ersk er.

3 Ox 00 to 03 Ox -4 CO “ tO

CU to 10 3 ~4 jf£ ^ {Hl Q 3 <, 3 £ §- Q 5

I —1 tx. CO CO l-P^- OO

00 OT to

E n k e r og E n k e rs B ø rn .

Or C« OC i 00 Or CO !■£*■00 )£*. **ci dx ja . or i\*j ja ryi ik 3 o p ^ ^ < o i c « ] 0 3 o c n w 5 æ S M ® < i M H æ S S ®

29 9

I —1 -w - O 0 3 «D< 3 t 0 C 0 t 0 < lt 0 ^ O tf.b 03 03 ox -4 CD 03 ^ 03 03 ©> Ox to M 03 v| |_J

P le ieb ø rn .

71 5

1—1 03 to to

1 —*r-‘ Q 3 Lfi.

ih ;r

A n d re K la sser

OxcOOx~4£-.i—‘ CDCOLOi —1 03 Ox © LO —4

LO

03 Ox 03 1 _‘ 03 H

2196 li 36 7 2

~4 l —1 9 5 2 S 8 2 ? £ - 8 5 o °'S |osoxi£.ioco© i->.oarf^ox O3.ot cp to tp. 03 03 *“ ‘ >—‘ 03 © Ox Ox I—‘ tf*.c003-4G 0O x0xoxt—'O li^O tC J tH tO tD tO P i u-i O’ Ote-‘ M 0 t-a C p o t0 O 0 3 O 3 C C 0 0 0 0 ‘t«.'

F a s te A lm isse le m m e r .

B eh a n d le d e i H je m m e t.

4116 1

B e h a n d le d e i K o n s u lta ­ tio n slo k a le t. B eh an d led e i F a ttig v æ se ­ n ets S tiftelser. B eh an d led e i F a ttig v æ s e ­ n ets H u sv ild ea fd elin g er. In d lagte p aa H o sp ita l ef- .er B eh a n d lin g i D istrik tet. B ød e p aa H o s p ita l efter B e h a n d lin g i D istrik tet. D ø d e u nd er B e h a n d lin g i D istrik tet- B øde i A ld e rsk la sse n 0 * 1 A a r (sa a v e l u n d er B e ­ h an d lin g i D istrik tet so m efter sen ere In d læ g g e lse p aa H o sp ita l.)

h-1 O 00 o

~4

, to f e 10

to

03

00 00 CO t i 7? IS

2 1 2 P 3 S ? 10 01 ^ ^ ^ c»

to i-* to i-* 03 rfx to to ni. 03

03

Ot CJt h—‘ to LO GO03

tO 00 03 O to O 00 Ot Ot 03 O Ot

03 00

-

364

03 tO M ■to to I-1l-t M ■ L_! ^ 1^- tP5- 1—1^ o: H‘ Ot o GOh* -1 H‘ LOhli-COO3>Ji-CD03g^.a3~4~4t—‘ 03 03 1—‘ 1 —‘ 1 —‘ 1 —L ^ t_i !_ i |_L

13 Oversigt over de af Kommunelægerne direkte til Hospitalerne visiterede Patienters sociale Stilling og Vilkaar i 1875.

A f samtlige Syge udenfor de faste Almisselemmer henhørte de selv eller deres Forældre til:

1

Andre Klasser, j

Tilsammen.

Børn.

nærer.

Syersker.

Arbeidsmænd og Dagleiere.

Pleiebørn.

givere eller Værts­ husholdere.

Haandværkssvende og industrielle Medhjælpere.

Faste Almisselemmer.

Haandværksmestre og selvstændige

Høkere, Gjæst-

Handlende inkl.

Smaahandlende.

Industridrivende.

Enker og Enkers

mænd og Funktio­

Lavere Bestillings-

7 11 3 10

18

1 A . 1 B. 2 A. 2 B. 3 A. 3 B. 4 A . 4 B. 5 A. 5 B. 6 A. 6 B. 7 A . 7 B. 8 A. 8 B. 9 A. 9 B.

41

3 3 1 5 1 1 1 1 6 1 4 4

1 1 1 2

1 33

2 3 1 5 5

5 122

55

23 27 23 27

12

120

9

29

55 3 3

10

2

5

4 106 18 175

29

43 40 41 62

33 37 28 36

2 18

1 46

11

1 32 11 142

55

55

55 1

6 26

11

3 15 1 26 2 31 1 24 1 4

141

9

55

10

7 152 8 128 4 147 5 138 2 104

9 6 4

55 2 3 1 3

55 2 2

55

5

63 33 48 38 34 28 30 22 56 43 28 32 24 23 98 50 23 19 55 29 27 15 40 33

55 1

13 16 11

6 11

55 2

5 1 1 1

13

55

55 1

1 13

5

83

9

55

55

15

17 152

20

55

55

55

55

55

2 10 2 25 1 14

12 17 23 125

55 11

55

55 1

5 42 4 71

133

55 4

55

55

4

4

8 258

55

6

3 10 22

1

4

5

93

55

55

21

1 14

7 136

9 1 5 2 3

55 2 1

55

55

55

10 A. 10 B. 11 A, 11 B. 12 A. 12 B.

8

3

65

9 4 6 9 8

55

55 1 2

55 2 3 1 2 1

55

41

26

2 19

3 104

55 1 55 1 1

35 30

5

2 3 3

86 98 85

55

55

35

25

4 18 2 13 3 42

55 i

55

23 29 29 57

4 9

55 3

7

26

7 185

Ladegaarden

35

35

n

55

55

55

55

55

55

55

55

55

952 748 63 13 25 61 126 323 60 541 202 3114

Tilsammen. .

Oveisigt o\ei do at Kommunelægerne uden foregaaende Bekandling til Hospitalerne visiterede Sygdomstilfælde i 1875.

| I A 1 B. 2 A . 2 B. 3 A . 3 B. 1 A. 4 B. 5 A. 5 B. 6 A . 6 B. 7 A . 7 B. 8 A. 8 B. 9 A . 9 B. 10 A 10 B. 11 A. 11 B. 12 A . 12 B. i c 53 T il­ sammen.

Brystkatarrh (akut Bronehialkatarrh)

o 3

5

9

1

1

2 9

2 6 „ 5 3 2 6 7?

3

1

10

9 7 „ „

2 4 „ „

7

3 12

Lungebetændelse...............

1 2 1 »

1

2 5 1 »

1

»

1

»

2

80

4 16

2

2 4

3

5

2 15 15

7

Halsbetændelse (akut Angina1 ..........

2 13

3 13 20

»

170 16

1

1 ? 5 » 3

1

Faaresyge................. K ighoste.................

1

i „ 3 6 „ 4 2 5 3 3 „ 3 „ „ „

5 »

» n

1 » 1 8 » 1 1

1? 7?

1 » »

1 »

>i

» » »

5 „ „ 3

1

» »

»

»

. . •

« 1

„ „

17

1

» »

55 6

2

1

1 5 „ 2

•» 8

Rheumatisk Feber (o: akut Ledderheumatisme) Knuderosen (Erythema nodosum) . .

7? 4 1 2 1 6 1 4

11

»

»

8

4 »

4

10

5

4 14

3

o

2 » 1

1 »

» »

4

» »

118

2

» 1 7 4 » » »

„ 2

H

Ansigtsrosen...................................

u „

»

»

7? 4

»

»

3 50 57

1 6 7 3 7

1

3 5

3

„ 1

Mæslinger. . . .

5 5

1

1

1

2 2

1 »

1 »

2 5

2 3

1

i

»

1

Kopper . . . .

10 19 »

»

» » »

6 14

7 19 10 7?

1

6

9 7?

8

Skaalkopper.......... Skarlagensfeber...............

2

10 »

12 »

4 »

14 »

10 »

» » » »

11 »

4 »

193 4

1

1

1 2

?

1

i i

2

1

1 » 3 »

3 » 7

Koldfeber (ikke .tilbagefald) . . . . Gastrisk- og Typhoidfeber............... Blodgang (Dysenteri)....................

7? „ 9

3

7

» »

7?

1

1 » 2 tf

» » »

38

1

7?

)!

„ 5 „ 55 1 1 2 „ i. 55 1

„ 2

„ 4

» 2 » 1

»

»

2

O

5 «

4

1 9

6 20

b 6

3

1 4

13

8

2

127

» 2 1 1

)> ,)

i, 1 1 « 1 1 55 2 1 2

„ 1

7?

Diarrhoe (akut) . ...............

1 1

» » »

7? 7?

»

»

5

» » »

55

1 ” 7

1

2 2 7

1 4 7? 3 1 2 1

2

” ”

K olerine.................

1

1

»

1

» »

19 11 4 10 16

i

55

„ ”

li

7? 7? 1

»

Strubehoste (Laryngitis membran.) Diphtheritis............................................... B a rse lfe b e r..............................

2 » » » » »

» » »

» » »

55 ”

7

1 »

17

» »

1 1

» 2

>/ »

» » »

»

1 1

1

3

1

2

1 „

„ „

„ 1 1 1

4 »

11

Skørbug ................................ G onorrh oe................................... Venerisk Saar......................

)!

7? 7?

y>

» »

» »

1

/>

»

» » »

» »

” ”

?

” ”

»

,7 7?

» » »

»

» » »

»

•D 7?

1

7?

1

11

7? 7? 7? 7?

» » »

/>

» »

5 7

»

1 3 6 » 0 1 1

1

1

» 3 « n

ii

,i ii 1

» » »

Konstitutionel Syphilis (ikke Tilbagefald)

» »

1 1 »

«

1

1

1

»

55

11

ii 1 3

7

7

H jernebetændelse...............

1

» »

15

2

7?

71 1

” 4 5 o 2

n 1

7? 6

55

» 3 2

»

Drankergalskab (Delirium tremens) Kronisk A lk o h o lism e ............ Lungesvindsot........................................ Andre kroniske Lungesygdomme

»

»

»

2

» »

51

4

2

3 2 8 2 2

il

1 1

4 2 9 5 » »

4 2 5

3 2 1 3 » »

»

2

»

47 69

1

55

6

3 2 4 10 2 3 3

2 4

4 11 6 15

4 5 3 3

1

5 12

2 5 3 » »

3

»

2

4

6 16

4 7 4

V 5

3

6 5 4 »

O

4 10

152 139 35 »

Q

6 3 7?

5 1

10 4

6 1 » » » 7 1

31 4 »

4 » » 5 3 1 1 » 1 »

4

» » »

13 » »

Scrophulosis (skroph. Øienbetændelser, skroph. Hudsygdomme, sk. Bensygdomme osv) bkrophuløs Underlivsbetændelse (Tabes meseraica) Engelsk Syge (Rhachitis) . . . .

1 ’

i

1

» »

55

55

55 1

1 ’)

1 5 2 5 1

»

» 2 » 3 1

i

F n at..........................................

7?

» » 4 1 1 « »

»

» »

K

»

1

»

5

»

55 4 8 1

55 7 1

55 7 ii 1

o

4

4 7 5 3

0

10 11

11

3 3 1 »

ii

Andre ikke-skrophuløse Hudsygdomme Organisk Hjertesygdom .............

5 2

5

3 9 5 1 1 1 1

17

117 119

7 13

4 4 1

1

3 1 2 3 7 7

7

8

2

» » »

1

4

2

2

3

Morbus Brightii . . . .

2 2

»

» »

4

50 30 25 26 22 14 15 49 23

1

?!

4

1 ii 1

1

1

1

” 4 55 2

Andre Vattersoter......................... A p op lexi...........................................

?

1

2

7

4

3

»

»

» ?) 1

17 2

n 2

» 2 ii ii

2 3 »

» » »

1

1

1

1

2 7 7

8 2

1

2

»

9 1

7

1 I 2 1 -O

3 1 » 1

» »

» »

7?

» »

» »

3 » 1 » 1

” »

Blegsot .................. Kakexi (Anæm i) . . .

1

1

7?

u 2

))

1

2 » 8 2 »

»

2 ii

3 4

5

u 4

» 3 » » »

» 2

» 2 » 1

2 3 2 2 » »

» 2 1

Sindssygdomme. . . . Alderdomssvaghed Atrophi ....................... Medfødt Syphilis (syphilitisk Atrophi) Forløsninger, der have krævet Kunsthjælp Abort .................... Brokskader., der have ud fordret Bandage Benskade (Ulcera cruris) og Aareknuder Andre kirurgiske Sygdomme Andre indvendige akute Sygdomme Andre indvendige kroniske Sygdomme

11 7?

77 »7 7? 77

55

2 ?? ;?

» 1 »

5 7

2

i i 7? ’?

2 2 ii

2 1

i i

i 2

1

1

1

2 » »

1

1

» » » »

77 7? 7?

2 7?

?)

» »

» 1

1! 1

»

5 3 » 7 1

»

1

i •

u 1

» » » » 6

i ”

»

1? 7? 77 7?

»

» »

n

» 1 » 1 15

7? 7?

55

55 7?

»

2

»

i

»

1 12 19 27 13 s

77

1 » 1 15 5 10

1 1

» » 2

» » 2 10 4 u

55

»

77 5 24

» 5 22

» 4 12

7? 10 17 13 13

55

» 5 2 1 »

10 15 27 17

8 24 8 12

6 14 7 10

9 20 14 *13

3 18 2 12

6 23

8 23 10 19

15 26 13 8

7 25 8 10

7 14 12 12

8 23 12 10

n 12 16 17

7 32 26 16

5 34 7 11

163 481 281 275

19 16 12

23 24 18

9 9

8 6

6 5

4 3

2 8

Summa. . . .

122 120 1 106 175 142 141 ]52 i

128 147 138 104 83 ( 152 125 1 133 258 93 136 65 104 86 98 86 185 35

3114

Made with