SundhedtilstandenKøbenhavn_1875

Aarsberetning a n g a a e n d e S x i n . d . l i e d . s t i l s t a r L a e x i i K j e b e n h a 1 8 7 5 .

A f Stadslæge, D r. med. P A. Sch!eisner.

A aret 1875 liar frembudt en noget større Sygelighed end 1874, idet der ved de ugentlige Anmeldelser fra gjennemsnitlig 140 Læger i de 52 Uger Ira 5te Jan. til 28de Decbr. findes anmeldt ialt 40,686 Syg­ domstilfælde, hvoraf 34,343 epidemiske, medens Forholdet i 1874 var 37,389 og 30,199; Maximuin afSyge- anmeldelser for en enkelt Uge falder i Slutningen af April med 1,150 Anmeldelser, Minimum i Begyn­ delsen ai Juli med 527 Anmeldelser. Antages Folkemængden i Kjøbenhavn i Midten af 1875 at have udgjort 214,000, bliver Morbiliteten for de epidemiske Sygdommes Vedkommende 160 Tilfælde pr. 1000 Indbyggeie, medens Forholdet i 1874 var 155 pr. 1000 og i 1873 150 pr. 1000. Den relative Forøgelse i de epidemiske Sygdommes Hyppighed maa imidlertid antages at være endnu større, idet Forholdet for 1874 oei egnedes efter en Folkemængde af 194,500, medens den aarlige Forøgelse af Folkemængden næppe tøi sættes høiere end tjl 6000. A t Folkemængden for Midten af 1875 her findes ansat til 214,000 har sin Gi und i, at jeg har benyttet de Tal, som efter Stadskonduktørens Beregninger findes optagne i de ugentlige Oversigter over Sygdomme, Dødsfald etc., som udkomme fra Begyndelsen af 1876; Sand- synligheden taler imidlertid for, at disse Angivelser ere noget for høie, ligesom ogsaa Politiets Bereg­ ning ai s1olkemængden efter Politiskemaerne og de af Magistraten benyttede Tabeller over Folkemæng­ den vise et nogei mindre la l for 1875. Ved en Betragtning af den summariske Oversigt over de anmeldte Sygdomstilfælde findes F orøgelsen i Morbiliteten at skyldes saa godt som udelukkende de egentlige epidemiske, kontagiøse Sygdomme, særlig Mæslinger, Kopper og Skarlagensfeber, i mindre Grad Diphtheritis og Halsbetændelse, hvorimod Sæsonsygdommene Brystkatarrh, Lungebetændelse og de diarrhoiske Affektioner optræde med et langt ringere Antal af Tilfælde end i 1874. A f B r y s t k a t a r r h findes anmeldt 9,412 Tilfælde imod 11,012 i 1874; det største Antal falder paa første Kvartal, nemlig 4,618 Tilfælde, som vare temmelig ligelig fordelte, derpaa falder det jævnt til Midten af 3die Kvartal, for dernæst langsomt at stige til Slutningen af 4de Kvartal, dog uden i nogen enkelt Uge at naa høiere end. til omtrent Halvdelen af Antallet for de første Uger i Aaret; i 2det Kvartal anmeldtes i alt 1,849 Tilfælde, i 3die 1,030, i 4de 1,915. Særlig som Influenza findes anmeldt 67 Tilfælde, hvoraf 61 fra 1ste Kvartal. Dødsfaldenes Antal har været 189 imod 171 i 1874. hvilket synes at angive en endnu mere ondartet Karakter af Brystkatarrhen end ifjor, hvortil dog maa

Made with