4-Forskrift-EL-Tilsynsloven

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). Dato LOV-1929-05-24-4 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert Ikrafttredelse 24.05.1929 Endrer Kunngjort Korttittel El-tilsynsloven Lovens tittel endret ved lover 7 des 1990 nr. 59, 29 juni 2007 nr. 79 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 735). § 1. Denne lov omfatter alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr, unntatt radiotelegraf og radiotelefon. 0 Endret ved lov 7 des 1990 nr. 59. § 2. Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Kongen utferdiger tekniske forskrifter for hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, vedlikeholdes, drives og kontrolleres. I forskriftene kan bl.a inntas bestemmelser siktende til å hindre at elektriske anlegg unødig virker skjemmende på omgivelsene. 0 Endret ved lover 8 des 2000 nr. 85 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 8 des 2000 nr. 1234), 19 juni 2009 nr. 84. § 3. Kongen anordner i den utstrekning det finnes nødvendig offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Kongen kan bestemme hvem som på sentralt nivå skal føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt. Dette sentrale tilsyn er tilsynsmyndighet etter denne lov. 0 Endret ved lover 7 des 1990 nr. 59, 8 des 2000 nr. 85 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 8 des 2000 nr. 1234), 30 apr 2003 nr. 27 (ikr. 30 apr 2003 iflg. res. 30 apr 2003 nr. 517). § 4. For myndighetenes tilsyn erlegges avgift til staten etter forskrift fastsatt av Kongen. I forskriften inntas bestemmelse om når og av hvem denne avgift skal erlegges. Om renteplikt ved for sen betaling av avgiften, gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 0 Endret ved lover 7 apr 1933, 22 apr 1966 nr. 1, 8 feb 1980 nr. 2, 12 des 1986 nr. 62, 25 apr 1986 nr. 15, 7 des 1990 nr. 59, 26 juni 1992 nr. 86, 16 juni 1994 nr. 16, 8 des 2000 nr. 85 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 8 des 2000 nr. 1234), 11 jan 2013 nr. 3 (ikr. 1 juni 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 533).

Made with