פרסומידע - גיליון 857

ידִע

פרסו

857 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, פר’ ואתחנן יב’ מנחם אב תשע”ז 4.8.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

צומת הגוש )במשתלֹה(

לֹמביא שובר זה

זוג פנסים + מנעולֹ 30

ברכישת אופניים

& בלֹבדִ

מדִ מהירות 20

ברכישת אופני הילֹוכים

& בלֹבדִ

הכי

הכי

הכי

אופני הרים מחלֹקֱת ידִ שניה אופניים חשמלֹיים מחלֹקֱת ביגודִ אביזרים נלֹווים אופני ילֹדִים 8:30-13:30 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949 גדִולֹ איכותי מקֱצועי

Made with