3342683222

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

FORORD Trods al anvendt Umage er det ikke hidtil lykkedes at finde Mathias Clausen Dahis Fødested eller Forældre, og han maa derfor indtil videre anføres som vor Families Stam­ fader, En Familietradition, der angiver Sønderjylland og nær­ mere bestemt Daler Sogn som Slægtens Vugge, er det ikke lykkedes at faa bekræftet og forekommer mig af Grunde, som det her vil føre for vidt at gøre Rede for, temmelig tvivlsom. Jeg antager med Sikkerhed, at Slægtens Hjemsted ligger Nord for Kongeaaen. Til alle, som har bistaaet mig med Oplysninger til Stamtavlens Udarbejdelse, bringer jeg min bedste Tak, idet jeg særlig nævner mine Kusiner Olga og Rigmor Dahl. Men fremfor alle takker jeg min Søster Paula, der med stor Flid og Omhu har udført en væsentlig Del af Arbejdet med Indsamlingen af Materialet til Stamtavlen, og som har Hovedæren for, at dén er bleven saa fyldig paa Oplysnin­ ger om Slægtens Medlemmer, som Tilfældet er. For Meddelelser til Stamtavlens Supplering og Videre­ førelse vil jeg altid være taknemmelig.

Guderup Præstegaard paa Als. Genforeningsdagen 1932

AAGE DAHL.

* Ib c\ 2.2 fJsO,

Made with FlippingBook flipbook maker