גושפרתה - גיליון 915

23/11/2018 | טו' כסלו תשע"ט | פר' וישלח פרתה גוש

לוחמות בירוק

מבית

915

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

10 ' עמ

חוו)י(ה משפחתית 8 <<

המנכ"ל החדששל החברה לפיתוח הגוש 22 <<

סיפורו של פשקוויל הקצנה או סאטירה? 18 <<

יקיר הגוש

המהפך בקריית ארבע 14 <<

סדנת שילוב

4 <<

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker