CRC 5-56 - AEROSOL

03.06.2014

VERNEBLAD CRC 5-56 - BULK

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Generelt Artikkelnr.

901506, 901509 Smøremiddel.

Kjemikaliets bruksområde

Førstehjelpstiltak Generelt

Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Plasser i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege eller sykehus ved vedvarende ubehag. Vask straks huden med såpe og vann. Ta av gjennomfuktede klær. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. IKKE FREMKALL BREKNING! Gi noen spiseskjeer flytende fettholdig drikke dersom personen er ved bevissthet. Kontakt øyeblikkelig lege eller Giftinformasjonen. Sørg for god ventilasjon. Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride ´Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære´. Konsentrasjonen av luftforurensningene skal holdes så langt under de angitte normene som mulig. Unødig påvirkning skal unngås og forholdene skal være forsvarlige. Unngå hud- og øyekontakt. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Ved fare for hudkontakt bruk vernehansker (iht. standard NS-EN 374) av: f.eks. Nitrilgummi. Hanskeleverandøren må kontaktes for å få angitt gjennombruddstid. Bytt hansker regelmessig. Hansker som er skadet må byttes straks. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftmaske). Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Fare for lungeskade hvis produktet har kommet ned i lungene ved aspirasjon. Hvis du føler deg uvel, må du oppsøke lege (vis etiketten om mulig) Kontakt alltid lege hvis symptomene vedvarer.

Innånding

Hudkontakt Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell

Annen informasjon

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Øyevern Håndvern

Åndedrettsvern

Annet hudvern enn håndvern

Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

Annen informasjon

Hygieniske rutiner: Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av tilsølte klær. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Brann kan slukkes med: Skum. Karbondioksid (CO2). Pulver.

Ikke klassifisert brannfarlig. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

Brannslokkingsmetoder

Personlig verneutstyr Annen informasjon

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Slukk alle tennkilder. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Elektrisk utstyr må jordes. Bruk eksplosjonssikkert utstyr (elektrisk/ventilasjons/lysutstyr mm).

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Begrens spredningen. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/KLIF) ved større spill/lekkasjer. Metoder for opprydding og rengjøring Absorber i vulkanaske, jord, sand, tørr jord, kiselgur, mineralullsmatter eller annet passende materiale.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online