00670610008

Colofon

Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Direct en managementteam M. Wouters en L. Fine; B. Huijberts; M. Pelgrum; A. Pijnenburg ie

De volgende docenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit examendossier Henk B. Aalbersberg ROC Aventus; Trins Meijer ROC ASA Amsterdam; Joost W. Welbers ROC Nijmegen.

Werkgroepleider I. van der Laan

Redactie M. Brok

Omslag/Lay-out

Henny Witjes, Studio Blanche

DTP Stichting Consortium Beroepsonderwijs/studio Blanche Juni 2013

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld heeft. Degenen die menen alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Stichting.

┬ę 2012 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Made with