92620 - Pedagogisch medewerker KO3

StichtingConsortiumBeroepsonderwijs Zorg&Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013of 2014)

Pedagogischmedewerker 3kinderopvang

Opleiding :

Crebonummer:

92620

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullenwat van toepassing is)

1Biedenvanpersoonlijke verzorgingenondersteunenbij ADL

2014-pm-3-ko-e1

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Opvoeden enontwikkelen vanhet kind/ de jongere

Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging

  

2

2.2

        

Examenafgerond:  ja nee Herkansing:  ja nee s.v.p. aankruisenwat van toepassing is: G=Goed, V=Voldoende, O=Onvoldoende

Debeoordeling is vastgestelddoor Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

StichtingConsortiumBeroepsonderwijs Z&Wserie 2014 OpleidingPedagogischmedewerker 3 kinderopvang Examencode 2014-pm-3-ko-e1

Made with